Aicinājums uz 15 dienu Nepārtraukto Kristus Pielūgsmi un Lūgšanu

2007. gada 12. – 26. maijā
Kāpēc? Jo mums ir atbildība!
Kopš Ādama un Ieva laikiem mums cilvekiem ir atbildība par šo pasauli un to kas tur notiek „to koptu un sargātu” (1 Moz 2:15). „Debesu Debesis pieder Tam Kungam, bet zemi viņš deva cilvēka bērniem.” (Ps 115:16). Mums Rakstos ir dots meklēt musu pilsētas, dzīves vietas, valsts labklajību, jo tanī mēs paši saņemsim svētību. (Jer 29:7). Kungs Jēzus mūs aicināja lūgt „lai Dieva prāts lai notiek šeit virs zemes tāpat kā Debesīs!” (Mt 6:10).
Ar kādu mērķi? Vasarsvētki, Ģimenes Svētki un Garīga Stiprināšana!
1) Lai nāk labāki, vēl vairāk Svētā Gara pilni, Vasarasvētki visai Kristus Baznīcai. 2) Lai notiek Dieva svētības pilni „Ģimenes Svētki” Latvijā: Rīga, Ogrē, Valmierā, Jēkabpilī un citur. 3) Lai Kristus Baznīca Latvijā spētu stiprināties ticībā, milestībā un žēlastībā; vairāk palīdzēt ģimenēm, un macīt par ģimeni visiem, bet īpaši skolām, Valdībai/pašvaldībām un, pat, ģimenes ienaidniekiem kuri draud uzbrukt Latvijai no 31. maija – 3. jūnija.
Kāpēc nepārtraukta? Jo Dievs uz to MŪS aicina!
„Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem.” (Ef. 6:18). Jo Dievs apsola atbildēt, izlemt mūsu lietas „visai drīz”, ja mēs „dienu un nakti Viņu piesaucam.” (Luk 18:7-8). Jo „velns … brāļus apsūdz dienu un nakti.” (J.Atkl 12:10). Jo „Ugunij ir jādeg uz altāra pastāvīgi, tā lai nenodziest.” (3. Moz 6:6).
Kāpēc Lūgt un Aizlugt? Briesmas nāk!
Lai „palikt nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai mēs spētu izglābties no visām šīm briesmām kurām ir jānāk.” (Lūk 21:36). Jo „VISPIRMS mums ir jātur lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā…”
(1 Tim 2:1,2). „Mums jātop par svētu (lūdzēju) saimi, nesot garīgus upurus.” (1 Pet 2:5). Mums jātop par Lūgšanas Namu! (Jes 56:7).

Kāpēc Pielūgsme? Stiprinātos pašiem un celt goda (valdīšanas) krēslu Kungam Jēzum!
Dievs vēlas lai mēs” topam Svētā Gara pilni runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās.” (Ef 5:18-19). Jo Kristus „goda krēsls ir celts pielūgsmē, slavas dziesmās.” (Ps. 22:4). Jo Debesīs „vecaji ar koklēm (pielūgsmi) un vīraku, svēto lūgšanām,” pielūdz Dievu. (J. Atkl. 5:8). Jāatjauno Dāvida mājoklis. (Amosa 9:11, ApD 15:16,17).
Gaidu jūsu ieteikumus, padomus, īpaši Svēto Rakstu vietas, kā labāk aizlūgt par Latviju un tās ģimenēm. Gaidu jūsu (pilsētas un draudžu) pieteikumus ņemt atbildibu par 24 stundu (8:00-8:00) pielūgsmes un lūgšanas posmu. Pagājušā gadā Dievs deva varenus augļus 10 dienu pielūgsmei!
Lūgsim bez mitēšanās! Lai notiek Dieva svētības Latvijā tāpat kā Debesīs!
L. I. Graudiņš
Latvijas Lūgšanas Nams Visām Tautām
Ezera iela 32, Ružinas ciems
Rēzeknes raj., Silmalas pag., LV-4636
mob. 2610 6699,
tālr. 646 45174
E-pasts: donats_@hotmail.com

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti