Now Reading
Latvijas Baznīca ir ieguvusi piecus jaunus teoloģijas bakalaurus

Latvijas Baznīca ir ieguvusi piecus jaunus teoloģijas bakalaurus

Kā zināms Rīgas teoloģijas institūts ir Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle tādēļ šogad pildīt komisijas priekšsēdētaja pienākumus bija ieradies pārstāvis no Laterāna Pontifikālās Universitātes Teoloģijas profesors:
Komisijas priekšsēdētājs: Giovanni Tangorra, Dr. Theol.

Komisijas locekļi:
J. Jalinskis, Dr. Iur. Can.
E. Cakuls, Lic. Theol.
P. Kļaviņš, Dr. Theol.
P. M. Jerumanis, Dr. Theol.
A. Priede, Dr. Hist. Eccl.

Liels uzsvars diplomdarbos šogad tika likts uz garīgām tēmām saistībā ar bīskapu Boļeslavu Sloskānu.
Neliels ieskats diplomdarbu tēmās:
Diak. Gaitis Dubults: “V.E. Bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīves gājuma pētījums un analīze drosmes tikuma gaismā”
(vad. Arturs Krištapovičs, Mag. hist.
op. Arnis Vizbelis, Mag. theol.)

Pr. Jānis Meļņikovs: „Baznīcas kā sakramenta izpratne Dogmātiskās konstitūcijas Lumen gentium gaismā”
(vad. Pauls Kļaviņš, Dr. theol.
Op. Edgars Cakuls, Lic. theol.)
Pr. Toms Priedoliņš: “Ciešanu nozīme Godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīvē (31.08.1893. – 18.04.1981.)”
(vad. Baiba Brūdere, Dr. theol.
Op. P.M.Jerumanis, Dr. theol.)
Pr. Antons Prikulis: “Ģimene – mājas baznīca attiecībās ar Kristus Baznīcu”
(vad. Pauls Kļaviņš, Dr. theol.
Op. A. Kravalis, Lic. theol.)
Pr. Andris Vasiļevskis: „Dvēseles garīgais ceļš pretī Dieva mīlestībai”
Teologālo tikumu loma ceļā uz vienību ar Dievu sv. Jāņa no Krusta darbā „Kāpšana Karmela kalnā”
(vad. Andris Kravalis, Lic. theol.
Op. Arturs Krištapovičs, Mag. hist.)
Komentējot pētnieciskos darbus par Godināmo bīskapu B.Sloskānu, kā tā laika aculiecinieks un bīskapa Sloskāna garīgais bērns uzstājās bīskaps A.Justs. Aplausi atskanēja un komentāri pavadīja ikvienu pretendentu uz bakalaura grādu, tā draudzīgā atmosfērā noslēdzās šī diplomdarbu aizstāvēšana. Latvijas Baznīca ir ieguvusi piecus jaunus teoloģijas bakalaurus starp kuriem visaugstāko novērtējumu saņēma A.Prikulis. Novēlam jaunajiem bakalaura grādu ieguvušajiem absolventiem izturību un spēju pielietot iegūtās zināšanas izglītojot Dieva tautu.

Guntars Skutels, Vatikāna Radio, Rīga

Scroll To Top