Now Reading
25. novembrī svinam Kristus Karaļa svētkus

25. novembrī svinam Kristus Karaļa svētkus

Baznīcas liturģiskā gada noslēgums
Pēdējā Baznīcas gada svētdiena – šogad 25. novembris – ir Kristus, visas pasaules Karaļa, svētki. Pāvesta Pija XI iedibināti, tie apliecina Kristus valstības uzvarošo klātbūtni mūsdienu sekularizētajā pasaulē un uzsver Kristus atnāk­šanas eshatologisko būtību, kuru īpaši izteiks Adventa laiks. Apliecinot Jēzu Kristu kā pasaules Karali un Kungu nozīmē atzīt, ka cilvēks savu brīvību pakļauj nevis kādai zemes varai, bet vienīgi Dievam. Baznīca tic un māca, ka visas cilvēces vēs­tures atslēga, centrs un mērķis rodams tās Kungā un Mācītājā – Jēzū Kristū.
“Svētīgi tie, kas tic,” teica Jēzus saviem apus­tuļiem (sal. Jņ 20, 29). Lai Baznīcas liturģiskā gada noslēgums ir auglīgs ticības padziļināšanas un ap­liecināšanas laiks mums visiem!
Priesteris Andris Kravalis
„Mieram tuvu”


Scroll To Top