Now Reading
“Stāties pretim relatīvismam” – pāvesta uzruna nevalstisko organizāciju foruma dalībniekiem

“Stāties pretim relatīvismam” – pāvesta uzruna nevalstisko organizāciju foruma dalībniekiem

Sestdien pāvests tikās ar Romā notiekošā nevalstisko organizāciju foruma dalībniekiem, kas savā darbībā vadās pēc katoliskās mācības. Šīs organizācijas sadarbojas ar Svēto Krēslu un ANO, risinot dažādas problēmas pasaulē, izstrādājot attīstības projektus, aizstāvot vietējo tautu un iedzīvotāju grupu intereses sarežģīto globalizācijas procesu priekšā. Pāvests atzina, ka visas šīs nevalstiskās organizācijas vieno kopīgi centieni veicināt cilvēcisko cieņu.

Novērtējot gadsimta laikā panāktos sasniegumus starptautiskajā līmenī, Benedikts XVI teica: „Starptautiskā sadarbība starp valstu valdībām, kas tika uzsākta jau 19. gadsimta beigās un kas, neraugoties uz diviem pasaules kariem, nostiprinājās pagājušajā gadsimtā, ir devusi nozīmīgu ieguldījumu taisnīgākas starptautiskās kārtības izveidē. Šai ziņā varam būt apmierināti par tādiem sasniegumiem kā universālā cilvēcisko tiesību juridiskās un politiskās prioritātes atzīšana, kopējo darbības mērķu pieņemšana, lai panāktu visas planētas iedzīvotāju ekonomisko un sociālo vienlīdzību, centieni attīstīt taisnīgu globālo ekonomiku, apkārtējās vides aizsardzība un dialogs starp kultūrām.”

„Tomēr,” pāvests norādīja, „starptautiskās sarunas bieži vien iezīmē relatīviska loģika, kas par vienīgo mierīgas tautu līdzāspastāvēšanas garantu uzskata atteikšanos atzīt patiesību par cilvēku un viņa cieņu, nemaz jau nepieminot ētiku, kas balstīta uz dabisko morālo likumu. Tas ir vedis pie tāda likuma un politikas jēdziena uztiepšanas, kas, lai arī ļauj panākt sapratni starp valstīm, taču šī sapratne bieži vien balstās vienīgi uz īstermiņa interesēm, vai arī to nosaka ideoloģiskais spiediens kā vienīgais starptautisko normu pamats. Šīs relatīviskās loģikas rūgtie augļi ir apbēdinoši – tā piemēram, mēs redzam centienus uzskatīt par cilvēciskajām tiesībām dažus vienīgi uz sevi centrētus dzīves stilus, nerūpēšanos par nabadzīgo zemju ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām un selektīvu izvēli, aizstāvot cilvēktiesības.”

Pāvests novēlēja, lai atziņas, kas šais dienās gūtas nevalstisko organizāciju forumā, vainagotos ar plašāku Baznīcas sociālās mācības pazīšanu un tās pieņemšanu starptautiskā līmenī. Tāpat Svētais tēvs mudināja nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas iedvesmojas no katoliskās mācības, radošā veidā stāties pretim relatīvismam, iepazīstinot ar patiesību par cilvēka neatņemamo cieņu un tiesībām, kas no šīs cieņas izriet.

Īpašā veidā Benedikts XVI uzsvēra solidaritātes gara nepieciešamību, lai spētu veicināt tos ētiskos principus, kurus jau pati to daba neļauj pakļaut kompromisam.

LRKBIC

Scroll To Top