Vašingtona: pāvests aicina reliģiju līderus uz dialogu

17. aprīļa vakarā Benedikts XVI apmeklēja «Jāņa Pāvila II Kultūras centru» Vašingtonā, kur tikās ar 200 dažādu reliģisko kopienu pārstāvjiem. Klātesoši bija ebreji, musulmaņi, hinduisti, budisti un džainisti. Pēdējie ir tradicionālās indiešu reliģijas locekļi, kuri ievēro aizliegumu nonāvēt dzīvas būtnes. Uz tikšanos ar pāvestu 50 vietas tika piešķirtas katoļu delegātiem, bet pārējās – nekristīgo reliģiju pārstāvjiem. Pasākuma centrālā tēma bija: «Reliģiju darbība miera labā». Svētais tēvs pauda vēlēšanos, lai dažādo reliģiju kopienu galvenās rūpes saistītos ar centieniem pēc miera, pēc kā, īstenībā, visas reliģijas arī tiecas.

Uzrunājot klātesošos, Benedikts XVI atzinīgi novērtēja sadarbību starp dažādām reliģijām Amerikas zemē. Reliģiju pārstāvji regulāri tiekas, lai aizvien labāk cits citu saprastu un veicinātu kopējo labumu. Pāvests atgādināja, ka starpkultūru centrs nodibināts, lai veicinātu šo sadarbību. «Amerikāņi vienmēr ir pratuši novērtēt iespēju piekopt savu reliģiju brīvi un saskaņā ar savu sirdsapziņu», viņš atzina. Atsaucoties uz franču filozofa Alekša Detokvilla vērojumiem, pāvests pasvītroja, ka šajā zemē reliģija un brīvība iet cieši roku rokā, tādā veidā veicinot stabilu demokrātiju. Dažādība nav šķērslis vienotībai, ja vien visi atzīst reliģisko brīvību par cilvēka pamattiesībām. Taču reliģiskās brīvības aizstāvēšanas uzdevums vēl nav galā.

Svētais tēvs pasvītroja reliģisko tradīciju tālāk nodošanas lielo nozīmi mūsdienu kultūrā. Ja cits citu aizvien labāk saprotam, tad varam redzēt, ka mums visiem ir svarīgas ētiskās vērtības, ko varam pazīt jau ar cilvēcisko prātu; šīs vērtības uzskata par svarīgām visi labas gribas cilvēki. Pasaulei ir vajadzīga mūsu liecība par šīm vērtībām.

«Tāpēc aicinu visu reliģiju locekļus uzskatīt dialogu ne tikai par savstarpējās sapratnes stiprināšanas līdzekli, bet arī par veidu, lai plašāk kalpotu sabiedrībai. Liecinot par morālajām vērtībām, kas ir kopējas visiem labas gribas cilvēkiem, reliģiskās grupas pozitīvi ietekmēs kultūru plašā mērogā un iedvesmos savus kaimiņus, darba kolēģus un līdzpilsoņus būt vienotiem solidaritātes saišu stiprināšanas darbā» – teica Benedikts XVI.

Vēršoties pie reliģiju vadītājiem, pāvests teica: «Cik liela atbildība pienākas reliģiskajiem līderiem! Viņu pienākums ir piesūcināt sabiedrību ar dziļu bijību un respektu pret cilvēka dzīvību un brīvību; nodrošināt, lai tiktu atzīta un novērtēta cilvēka personas cieņa; veicināt mieru un taisnību; mācīt bērniem to, kas ir pareizs, labs un saprātīgs!»

Uzrunājot reliģisko kopienu locekļus, Benedikts XVI paskaidroja, ka starpreliģiju dialoga mērķis ir patiesības atklāšana. Kāds ir cilvēka dzīves avots un mērķis? Kas ir labais un ļaunais? Kas mūs sagaida mūsu laicīgās dzīves beigās? Vienīgi pievēršoties šiem dziļākajiem jautājumiem, varam veidot nopietnu pamatu mieram un drošībai – uzsvēra pāvests.

Jāņa Pāvila II Kultūras centrā Benedikts XVI atsevišķi tikās ar ebreju kopienas pārstāvjiem, pie kuriem vērsās ar speciālu vēstījumu sakarā ar jūdu Pashas svētkiem, kas sākas 19. aprīlī. Pēc šīs tikšanās pāvests atgriezās Vašingtonas apustuliskajā nunciatūrā. 18. aprīļa rītā nunciatūras kapelā viņš privāti celebrēja Svēto Misi un, pēc atvadīšanās, devās uz 26 kilometrus attālo lidostu, lai pēc vienas stundas ilgā lidojuma jau turpinātu savu apustulisko ceļojumu Ņujorkā.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti