Now Reading
Benedikts XVI: šodien nepieciešami jauni apustuļi

Benedikts XVI: šodien nepieciešami jauni apustuļi

“Apustulis” nav goda tituls. Tā ir kalpošana, kas saistīta ar lielu atbildību, un prasa pilnīgu sevis atdevi. Šodien vispārējā audiencē, kas notika Pāvila VI zālē, piedalījās aptuveni 9 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies arī Pontifikālās Svētā Krusta universitātes rīkotās konferences dalībnieki.

Katehēzes mācībā Benedikts XVI skaidroja, kas ir apustulis. Sv. Pāvils vēstulēs bieži sevi dēvē par “apustuli”. Kristīgā tradīcija atzinusi viņu par visizcilāko “Apustuli“. Pāvests norādīja, ka, saskaņā ar Pāvila mācību, apustuli raksturo trīs īpašības. Pirmkārt, viņš ir “redzējis Kungu”, ticies ar Viņu, un šī tikšanās ir izšķiroši iezīmējusi viņa dzīvi. “Redzēt Kungu” nozīmē apzināties, ka Dievs ir visa avots. Otrkārt, apustulis “ir sūtīts”. Viņš darbojas tā vārdā, kurš viņu ir sūtījis. Tādējādi, sv. Pāvils dēvē sevi par “Jēzus Kristus apustuli”, t.i., par Viņa sūtni, esot pilnīgā Viņa rīcībā. Tādā veidā Pāvils uzsver, ka ir saņēmis misiju no Dieva. Šo misiju viņš veic Dieva vārdā, savas personiskās intereses noliekot otrā plānā. Apustuļa trešā raksturīpašība ir “Evaņģēlija sludināšana”. Benedikts XVI pasvītroja, ka “apustulis” nav goda tituls. Šī kalpošana saistīta ar lielu atbildību. Tā nav viegla. Tā prasa pilnīgu sevis atdevi. Apustulis pilnībā veltī sevi Evaņģēlija sludināšanas darbam. Pāvils tam ir spilgts piemērs. Viņš kalpoja ar lielu dedzību, uzticību un prieku.

Benedikts XVI sirsnīgu sveicienu sūtīja franču tautai, aicinot to lūgties par pastorālās vizītes Francijā labu iznākumu. Ceļojums sāksies piektdien, 12. septembrī. Tā mērķis ir piedalīties Dievmātes parādīšanās Lurdā 150 gadu atceres svinībās. “Lai šīs svinības atgādina Eiropai un pasaulei Marijas aicinājumu lūgties, gandarīt un atgriezties” – vēlēja pāvests. “Es nāku pie jums kā miera un brālības vēstnesis. Jūsu zeme man nav sveša. Priecājos par iespēju bieži apmeklēt Franciju, izjust tās tradicionālo viesmīlību, apbrīnot stipro ticību un augsto cilvēciskās un garīgās kultūras līmeni”.

Apustuliskā ceļojuma laikā Benedikts XVI apmeklēs Parīzi un Lurdu, kur pirms 150 gadiem Dievmāte atklāja, ka viņa ir Bezvainīgā Ieņemšana. Lurdas sanktuārijā pāvests lūgsies par visu Baznīcu un mieru pasaulē. Vissvētākā Jaunavas Marija ir māte un cerības gaisma, kas apgaismo mūsu dzīves ceļu. “Dārgie draugi, aicinu kopā ar mani lūgties, lai šis ceļojums nestu bagātīgus garīgos augļus. Lai Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes”.

Atgriezies savā vasaras rezidencē Kastelgandolfo, Benedikts XVI audiencē pieņēma Ticības Mācības kongregācijas prefektu kard. Viljamu Jozefu Levadu un tās sekretāru arhib. Luizu Ladariju Ferreru.

LRKBIC

Scroll To Top