Pāvesta lūgšanu nodomi oktobrim

Oktobrī Baznīca aicina ticīgos lūgties: «Lai Bīskapu sinode palīdz Baznīcas ganiem, teologiem, katehētiem un animatoriem, kuri kalpo Dieva Vārdam, drosmīgi un vienotiem ar visu Baznīcu, nodot tālāk ticības patiesības». Tāds ir lūgšanu vispārējais nodoms šim mēnesim.

Tā dziļākai izpratnei esam aicināti pārdomāt Benedikta XVI 2006. gada 26. maijā veiktās vizītes laikā Polijā teikto uzrunu. Pāvests klātesošos mudināja «būt stipriem ticībā» un atgādināja ciešo saikni «starp ticību un dievišķās Patiesības apliecināšanu, starp ticību un atdevi Jēzum Kristum mīlestībā, starp ticību un baušļu ievērošanu dzīvē».

Pāvests pasvītroja, ka ticība ir Dieva dāvana un, reizē, tā ir arī uzdevums. Ticība ir patiesības par Dievu un cilvēku pazīšana un apliecināšana. Šī ticība ir cieši saistīta ar Kristus vārda sludināšanu. Daudzi Evaņģēlija sludinātāji, palikdami uzticīgi Kristus vārda patiesībai, atdeva savu dzīvību. Tā radās Baznīcas Tradīcija, pret kuru, diemžēl, gan pagātnē, gan mūsdienās daži cilvēki un strāvojumi izturas nevērīgi, sagroza vai atmet Evaņģēlija patiesības, kas modernajam cilvēkam šķiet apgrūtinošas. Šodien viņš tiecas uzskatīt, ka viss ir relatīvs; arī ticības patiesības daži mēģina pakārtot cilvēciskajiem apstākļiem. Taču tikai pilnīga patiesības pieņemšana ved cilvēku pa pestīšanas ceļu, ko mums pavēris Kristus. Pāvests, apustuļi un visi kristieši ir atbildīgi par to, lai Evaņģēlija patiesība tiktu sludināta visā tās integritātē.

Benedikts XVI uzsvēra, ka katrs kristietis ir aicināts apzināties šo atbildību un palikt uzticīgs Evaņģēlija mācībai pat tad, kad reizēm cilvēciski tas šķiet grūti. Ticēt nenozīmē tikai pieņemt noteiktu skaitu abstraktu patiesību par Dieva noslēpumiem, par cilvēku, par dzīvību un nāvi, par nākotni. Ticēt nozīmē būt ciešās attiecībās ar Kristu; tās ir attiecības, kas balstītas uz Tā mīlestību, kurš pirmais mūs mīlēja, līdz pat pilnīgai sevis atdevei.

Benedikts XVI uzsvēra, ka Dievs, atdodot par mums savu Dēlu, apliecināja savu mīlestību. Kādai jābūt mūsu atbildei? Ko nozīmē mīlēt Kristu? Tas nozīmē, uzticēties Viņam arī pārbaudījuma brīžos, uzticīgi Viņam sekot arī Krusta ceļā, cerībā, ka drīz uzausīs augšāmcelšanās rīts. Uzticoties Kristum, mēs neko nezaudējam, tieši pretēji, visu iegūstam. Mīlēt Kristu, nozīmē, atrasties ar Viņu dialogā, savu gribu saskaņojot ar Viņa gribu. Mīlēt Viņu, nozīmē, ievērot Viņa baušļus. Tas, kurš tic un mīl, kļūst par patiesas «mīlestības civilizācijas» veidotāju, kuras centrā ir Kristus.

Savukārt misiju nodomā esam aicināti lūgties: «Lai šajā misijām veltītajā mēnesī, ar Pontifikālā Misionāru darbu biroja un citu organizāciju palīdzību, katra ticīgo kopiena apzinās nepieciešamību ņemt dalību Katoliskās Baznīcas universālajā misijā ar lūgšanu, upuri un konkrētu atbalstu».

Benedikts XVI vēstījumā Pasaules Misiju dienā 2006. gadā rakstīja, ka autentiskas misiju darbības primārais ekleziālās kopienas uzdevums ir saistīts ar uzticību dievišķai mīlestībai, un tas attiecas uz katru kristieti un visu Dieva tautu. Tieši šī apziņa par kopējo misiju ir avots nesavtīgai kalpošanai, lai piepildītu sabiedrību ar cilvēciskām un garīgām vērtībām. Katras misiju darbības dvēsele ir mīlestība. Tā ir arī vienīgais kritērijs, pēc kura visam jānotiek vai nav jānotiek, jātiek mainītam, vai nē. Iesākums, kuram jāvirza katra darbība un nobeigums, uz kuru visam jātiecas. Būt misionāriem nozīmē mīlēt Dievu ar visu savu būtību līdz pat dzīvības dāvāšanai par Viņu. Būt misionāriem ir noliekties, kā labajam Samarietim, visu vajadzībām, īpaši visnabadzīgākajiem un kuriem ir vajadzīgs atbalsts, jo tas, kurš mīl ar Kristus sirdi nemeklē personiskās intereses, bet vienīgi Tēva godību un sava tuvākā labumu. Šeit ir apustuliskās misiju darbības auglības noslēpums, kas pārsniedz visas robežas un kultūras, sasniedz tautas un izplatās līdz zemes malām.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti