19. jūnijā – Vissvētās Jēzus Sirds svētkos – Priesteriskā gada sākums

19. jūnijā, Vissvētās Jēzus Sirds svētkos, kopā ar visu Katolisko Baznīcu, Rīgas sv. Jēkaba katedrālē plkst. 18.00 notiks Sv.Mise, kas būs veltīta Priesterības gada sākumam. Sv. Misi celebrēs kardināls Jānis Pujats.

Vissvētās Jēzus Sirds svētkos ar vesperu liturģiju sv. Pētera bazilikā pāvests atklās Priesterības gadu. No Francijas tiks atvestas sv. Jāņa Vianeja relikvijas. Šogad 4. augustā Baznīca atzīmēja viņa nāves 150. gadadienu. No 1928. gada sv. Jānis Vianejs tiek godināts kā prāvestu aizbildnis, bet šogad Benedikts XVI pasludinās viņu par visu prāvestu aizbildni.
Jubilejas gada ietvarā klajā nāks dokuments „Ieteikumi bikstēviem un garīgajiem vadītājiem”, kā arī Benedikta XVI uzrunu apkopojums par priesteru dzīvi un misiju mūsdienu pasaulē. Jubilejas gads noslēgsies 2010. gada 11. jūnijā, Vissvētās Jēzus Sirds svētkos. Tā būs arī Pasaules Priesteru diena.
Šā gada 19. jūnijā pāvests ar svinīgu dievkalpojumu Romā ir iesācis priesteriem veltītu gadu, kura laikā ticīgie kopā ar saviem ganiem ir aicināti uz lūgšanām un garīgās dzīves padziļināšanu pēc Augstā priestera Kunga Jēzus parauga. Sekojošo litāniju ticīgie var izmantot ka vienu no lūgšanas formām.
Litānija:
Kungs, apžēlojies par mums!
Kristu, apžēlojies par mums!
Kungs, apžēlojies par mums!
Kristu, klausi mūs. Kristu, uzklausi mūs.
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums.
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs, Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,
Jēzu, tu mūžīgais Priesteris, apžēlojies par mums.
Jēzu, tu Dieva Priesteris pēc Melhizedeka kārtas,
Jēzu, tu Priesteris, kuru Dievs apveltījis ar Svēto Garu un spēku,
Jēzu, tu augstais Priesteris,
Jēzu, tu ieceltais Priesteris cilvēkiem,
Jēzu, tu mūsu ticības Priesteris,
Jēzu, par Mozu lielāka goda Priesteris,
Jēzu, tu patiesā tempļa Priesteris,
Jēzu, tu nākošo labumu Priesteris,
Jēzu, tu Svētais, nevainīgais un šķīstais Priesteris,
Jēzu, tu uzticamais Priesteris,
Jēzu, tu žēlsirdīgais Priesteris,
Jēzu, tu labu darošais Priesteris,
Jēzu, tu cilvēku dedzīgais aizstāvis,
Jēzu, tu mūžam diženais Priesteris,
Jēzu, tu Priesteris, kas uzkāpi debesīs,
Jēzu, tu Priesteris, kas sēdi Dieva Majestātei pie labās rokas,
Jēzu, tu Priesteris, kas mūs aizstāvi Dieva vaiga priekšā,
Jēzu, tu Priesteris, kas mums pavēri ceļu uz jaunu dzīvi,
Jēzu, tu Priesteris, kas mūs iemīlēji un ar savam Asinīm nomazgāji no grēkiem,
Jēzu, tu Priesteris, kas ziedojis sevi kā upuri un hostiju Dievam,
Jēzu, tu Dieva un cilvēku Upuris,
Jēzu, tu Svētais Upuris,
Jēzu, tu nevainīgais Upuris,
Jēzu, tu Dieva pieņemtais Upuris,
Jēzu, tu piedošanas Upuris,
Jēzu, tu slavas Upuris,
Jēzu, tu miera Upuris,
Jēzu, tu aizlūgšanas Upuris,
Jēzu, tu pestīšanas Upuris,
Jēzu, tu Upuris, kuram uzticamies un caur kuru droši ejam pie Dieva,
Jēzu, tu Upuris, kas ziedots kopš pasaules sākuma,
Jēzu, tu visos mūžos dzīvais Upuris.
Apžēlojies pār mums, piedod mums, Jēzu.
Apžēlojies par mums, uzklausi mūs, Jēzu.
No visa ļaunā, atpestī mūs, Jēzu.
No necienīgas kalpošanas Baznīcai,
No zaimošanas grēka,
No dumpības gara,
No dzīšanās pēc naudas,
No jebkuras alkatības,
No baznīcas naudas izšķērdēšanas,
No pasaules un tās lepnības,
No necienīgas tavu svēto Noslēpumu svinēšanas,
Caur tavu mūžīgo Priesterību,
Caur svēto Dievišķību, ar kuras spēku Dievs Tēvs tevi padarījis par Priesteri,
Caur tavu Priesterības garu,
Caur tavu kalpošanu, ar kuru tu uz zemes slavēji tavu Tēvu,
Caur asiņaino upuri, ar kuru tu sevi ziedoji krustā,
Caur tavu ik dienas atjaunoto upuri uz altāra,
Caur Dievišķo varu, kuru kā vienīgais un neredzamais Priesteris tu īsteno caur saviem priesteriem,
Lai visus Baznīcas kalpus svētā dievbijībā uzturētu, tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs,
Lai viņus piepilda tavas priesterības gars,
Lai priesteru mute sargā zinības,
Lai tu sūtītu uz savu pļauju nelokāmus strādniekus,
Lai tu savus kalpus pārvērstu kā degošas lāpas,
Lai tu savus ganus pēc savas Sirds veidotu,
Lai visi priesteri būtu šķīsti un nevainojami,
Lai visi, kuri sastaps altāra kalpus, godinātu Kungu,
Lai viņi tev nestu taisnīgus upurus,
Lai viņi vairotu Vissvētākā Sakramenta godu,
Jēzu, tu Priesteris un Upuris, tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs.
Lūgsimies: Dievs, tu savas Baznīcas Svētītājs un Sargātājs, radi tajā ar savu Garu cienīgus un uzticīgus svēto Noslēpumu pārvaldniekus, lai ar viņu kalpošanu un piemēru un ar tavu palīdzību, kristīgā tauta nonāktu uz pestīšanas ceļa.
Dievs, Tu liki mācekļiem, kuri lūdzās un gavēja, nošķirt Pāvilu un Barnabu darbam,
ko Tu biji viņiem paredzējis, uzklausi savas Baznīcas lūgšanas un norādi tos, kurus savai kalpošanai esi izredzējis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti