Now Reading
Pāvests: izvērtēt laulības derīgumu saskaņā ar taisnīgumu, mīlestību un patiesību

Pāvests: izvērtēt laulības derīgumu saskaņā ar taisnīgumu, mīlestību un patiesību

Gan taisnīgums, gan mīlestība prasa, lai tiktu meklēta patiesība – uzsvēra Benedikts XVI, 29. janvārī vēršoties pie tribunāla Rota Romana locekļiem. Piektdien Vatikānā notika tribunāla jaunā darba gada atklāšana. Uzrunā pāvests lielu uzmanību veltīja tēmai: laulības atzīšana par nederīgu. Aplūkojot šo mūsdienās aktuālo jautājumu, atgādināja, ka pastāv cieša saikne starp taisnīgumu, mīlestību un patiesību. Baznīca nevar par katru cenu pasludināt laulības spēkā neesamību, lai tikai apmierinātu prasības iesniedzēju subjektīvās vēlmes, un tādā veidā novērstu tiem šķērsli veidot jaunas attiecības un pieņemt sakramentus. Lai to apzinātos, jāizprot būtisko saikni starp minētajiem trīs elementiem. Jāņem vērā, ka Baznīca rūpējas par cilvēka autentisko labumu, ko nevar šķirt no patiesības.
Benedikts XVI norādīja uz šodien visai izplatīto tendenci pretnostatīt taisnīgumu mīlestībai. Daži pat uzskata, ka pastorālā mīlestība varētu attaisnot ikvienu soli pretī laulības saišu atzīšanai par nederīgām, lai tādējādi palīdzētu cilvēkiem sakārtot savu stāvokli. Reizēm tiek mazvērtētas Kanonisko tiesību normas. Taču jāņem vērā, ka Baznīcā juridiskās darbības mērķis ir dvēseļu pestīšana un paša Dieva iedibinātās kārtības uzturēšana – pasvītroja pāvests. Tāpēc tribunāla Rota Romana kalpojums ir vispirms saistīts ar taisnīguma veicināšanu. Saskaņā ar Katoliskās Baznīcas katehisma mācību, taisnīgums ir „morāliskais tikums, kam raksturīga pastāvīga un noturīga griba atdot Dievam un tuvākajam to, kas tiem pienākas” (n. 1807). Svētais tēvs piebilda, ka ir ļoti svarīgi atklāt šī tikuma cilvēcisko un kristīgo vērtību. Līdz ar to jāņem vērā, ka jebkurā situācijā, laulības lietas izskatīšanas process un sprieduma pasludināšana ir būtiski saistīti ar taisnīgumu. Šī lieta skar ne tikai pašu laulāto laicīgo un mūžīgo labumu, bet arī visas Baznīcas labumu.

Tiem, kuri strādā tribunālā jāvadās ne tikai saskaņā ar taisnību, bet arī saskaņā ar mīlestību. Katrai darbībai, pat ja tā šķiet esam pavisam tehniska vai birokrātiska, jābūt mīlestības uz Dievu un tuvāko iedvesmotai. Šāda attieksme palīdzēs apzināties, ka darīšana ir ar cilvēkiem, kurus turklāt skārušas problēmas un ciešanas. Principu „mīlestība pārsniedz taisnīgumu” jāņem vērā arī tiesu sistēmā – atgādināja Benedikts XVI, atsaucoties uz encikliku Caritas in veritate. Šajā kontekstā viņš aicināja paturēt prātā vienu no kanonisko tiesību pamatlikumiem (sal. KTK 1676), kas nosaka, ka Baznīcas tiesas darbiniekiem jādara viss iespējamais, lai saglabātu laulību.

„Mīlestība – caritas – ir ārkārtīgs spēks, kas cilvēkus mudina drosmīgi un cēlsirdīgi iesaistīties taisnīguma un miera jomā”, sacīja pāvests, vēlreiz uzsverot, ka katra patiesā mīlestībā veikta darbība vienmēr ir nepieciešami saistīta ar taisnīgumu. Tāpēc tiesnesis nedrīkst padoties viltus līdzjūtībai. Viņa pienākums rūpēties par personu autentisko labumu, kas nav šķirams no patiesības. Laulību nevar pasludināt par nederīgu tikai tādēļ, lai apmierinātu prasības sniedzēju vēlmes un pavērtu tiem iespēju saņemt grēksūdzes un Euharistijas sakramentu. Izskatot laulības lietu, tribunāla darbiniekiem pienākas meklēt un ņemt vērā objektīvo patiesību. Noslēgumā Benedikts XVI atgādināja, ka kamēr Baznīcas tiesa nav pierādījusi pretējo un izteikusi savu spriedumu, laulātajiem, kuri atrodas šaubu stāvoklī, jāuzskata savu laulību par spēkā esošu.

J. Evertovskis / VR

Scroll To Top