Aprīlī pāvests aicina lūgties par jauniešu evaņģelizāciju

Pāvests Benedikts XVI aprīļa vispārējā nodomā aicina ticīgos lūgties par to, lai ar Evaņģēlija ticamu sludināšanu Baznīca spēj sniegt jaunajām paaudzēm aizvien jaunu pamatu dzīvot un cerēt. Savukārt misionārais lūgšanu nodoms aprīlī veltīts misiju izplatīšanas nepieciešamībai: lai ar Evaņģēlija pasludināšanu un savas dzīves liecību misionāri spēj nest Kristu tiem, kas Viņu vēl nepazīst.

Visi izjūtam vajadzību pēc cerības. Tomēr mums nepieciešama nevis vienalga kāda, bet gan stingra un droša cerība – raksta pāvests vēstījumā 24. Pasaules Jauniešu dienā. Jaunība ir īpašs cerības laiks. Kad cilvēks ir jauns, viņš lolo bagātus sapņus, ideālus un plānus. Tas ir laiks, kad mūsos nobriest visai tālākajai dzīvei izšķirošās izvēles. Varbūt tieši tādēļ šajā periodā ir īpaši aktuāli ar dzīves jēgu saistītie jautājumi: Kāpēc es dzīvoju virs zemes? Kāda dzīvei ir jēga? Kāda būs mana dzīve? Kā sasniegt laimi? Kāpēc pastāv ciešanas, slimības un nāve? Kas sagaida pēc nāves? Šie jautājumi kļūst sevišķi aktuāli dažādu grūtību brīžos – tad, kad jāiegulda lielas pūles studijās, nevar atrast darbu, rodas nesaskaņas ģimenē, piedzīvojam krīzes attiecībās, nonākam slimībā vai materiālajā trūkumā. Tad mūsos gruzd jautājums, kur rast un kā paturēt dzīvu savā sirdī cerības liesmu?

Benedikts XVI atgādina, ka nekādi materiāli labumi, ne politika, ne zinātne, ne tehnika, ne arī ekonomika nevar mūs piepildīt ar „lielo cerību”, pēc kuras visi ilgojamies. Par to zinām no pieredzes. Šī cerība var būt „vienīgi Dievs”. Tikai Viņš var mums piedāvāt un sniegt to, ko paši nespējam iegūt. Šodien daudzi jaunieši jūtas ievainoti – lasām vēstījumā. Viņu brieduma trūkums bieži vien ir sekas piedzīvotajam tukšumam ģimenē, audzināšanā pieļautajai visatļautībai un negatīvajai un traumējošajai pieredzei. Līdz ar to nereti viņi bēg no realitātes. Svētais tēvs jautā, kā šiem jauniešiem sludināt cerību.

Vēstījumā tiek uzsvērts, ka cilvēks var sevi patiesi īstenot tikai Dievā. Tāpēc kristiešu primārais uzdevums ir jaunā evaņģelizācija. Tiem jāpalīdz jauniešiem atklāt Dieva patieso tēlu, kas ir mīlestības tēls. Vienīgi atklājot Kristu, cilvēks var atklāt patiesību par sevi, pats sevi īstenot un smelties cerībā. Ticīgie ir aicināti būt par kristīgās cerības drošiem lieciniekiem.

Baznīcas misijas mērķis ir apgaismot ar Evaņģēlija gaismu visas tautas viņu ceļā cauri vēsturei pie Dieva, jo Viņā tās sevi pilnībā īsteno un rod savu piepildījumu – lasām Benedikta XVI vēstījumā Pasaules Misiju dienā 2009. gadā. Svētais tēvs mudina kristiešus būt dedzīgiem Kristus Vārda lieciniekiem. Viņš atgādina, ka Baznīca darbojas nevis tādēļ, lai paplašinātu savu ietekmi vai nostiprinātu savu varu, bet gan lai visiem atklātu Kristu, kurš ir mūsu Pestīšana. Baznīca vēlas pārveidot pasauli, sludinot mīlestības Evaņģēliju. Pāvests aicina kristiešus no jauna apņemties sludināt Evaņģēliju, kas ir brīvības un progresa, brālības, vienotības un miera ieraugs. Viņš atgādina, ka uzdevums evaņģelizēt visus cilvēkus ir Baznīcas galvenā misija, ko plašās un dziļās pārmaiņas sabiedrībā dara vēl aktuālāku. „Aicinu visus katoļus lūgt Svēto Garu par to, lai arvien lielāka kļūtu Baznīcas misionārā degsme. Vienlaikus aicinu sniegt finansiālu palīdzību, lai jaunajām vietējām Baznīcām būtu atbilstoši apstākļi veikt tautu apgaismošanu ar mīlestības Evaņģēliju”, raksta Benedikts XVI.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti