Now Reading
Maijā pāvests aicina lūgties par žurnālistu misiju

Maijā pāvests aicina lūgties par žurnālistu misiju

Maija Benedikts XVI aicina visus kristiešus lūgties nodomā par žurnālistu sūtību mūsdienu sabiedrībā. Pāvests uzsver, ka tie, kas strādā komunikāciju jomā, ir aicināti respektēt patiesību, veicināt solidaritāti un katras personas cieņu.

Daudzi mūsu laikmeta pāvesti ir norādījuši uz mediju jomā strādājošo pienākumu kalpot patiesībai. Arī Benedikts XVI vairākkāt ir pieskāries šim tematam. 2010. gada 7. oktobrī, uzrunājot Kristīgās preses kongresa dalībniekus, pāvests aicināja žurnālistus sludināt patiesību. Arī 2009. gada vēstījumā 43. Pasaules sociālo komunikāciju dienā viņš norādīja uz komunikāciju jomā strādājošo pienākumu respektēt cilvēka tiesības un cieņu, meklēt patiesību, stiprināt solidaritāti, mieru un taisnīgumu.

Svētīgā Jāņa Pāvila II pēdējā apustuliskā vēstule bija veltīta plašsaziņas līdzekļiem. Tā datēta ar 2005. gada 24. janvāri. Dokumentā «Straujā attīstība» (Il rapido sviluppo) uzsvērts, ka modernie masu informācijas līdzekļi, īpaši internets, veicina atsevišķa cilvēka un visas cilvēces intelektuālo un garīgo izaugsmi. Tiem ir būtiska loma kultūras attīstībā un izglītībā. Vēstulē pasvītrots, ka šodien Baznīca izmanto plašsaziņas līdzekļus, lai sludinātu pestīšanas priecīgo vēsti visām tautām. Sociālo komunikāciju jomā strādājošo pienākums ir stiprināt solidaritāti un taisnīgumu. Tie ir aicināti kalpot patiesībai, neaizskarot mīlestības tikumu, respektējot lietu būtību, ievērojot kritiskā sprieduma robežas attiecībā uz cilvēkiem, veicot situācijas analīzi un prezentējot atšķirīgus viedokļus.

Pāvests Jānis Pāvils II medijus sauc par aktīvajiem līdzekļiem kultūras horizontu veidošanā, kur cilvēks iepazīst sevi un citus. Tie palīdz labāk saprast pasaulē notiekošās straujās pārmaiņas. Cilvēks on line ir tagadnes cilvēks, kuram globālais tīmeklis ir kā liela noliktava, kur var meklēt un atrast citu cilvēku gūto pieredzi. Vēstulē pāvests aicina cilvēkus izmantot masu medijus ar mēru un saprātu. Jānis Pāvils II norāda uz mediju svarīgo lomu arī dialoga veicināšanā. Citējot svētā Pāvila vārdus: «Atmetuši melus, lai katrs runā savam tuvākajam patiesību» (Ef 4,25), svētīgais pāvests aicina mūs nebaidīties izmantot jaunās tehnoloģijas, jo tās palīdz atklāt patiesību. Tāpēc maijā Benedikts XVI aicina ticīgos lūgties vispārējā nodomā: «Lai tie, kas strādā sociālo komunikāciju jomā, vienmēr respektē patiesību, solidaritāti un katras personas cieņu!»

S. Krivteža / Vatikāna Radio

Scroll To Top