Now Reading
RARZI – vieta, kur var saņemt spēcīgu garīgo maizi

RARZI – vieta, kur var saņemt spēcīgu garīgo maizi

Jaunais mācību gads sākās ar arhibīskapa – metropolīta Zbigņeva Stankeviča svinētu Svēto Misi Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē. Sprediķī viņš atzina, ka iepriekšējos gados redzējis studentu acis degam aizgrābtībā par zināšanām, ko saņēmuši mācību laikā, un ticību, ko atklājuši. Šādu studentu attieksmi arhibīskaps salīdzināja ar Svēto Rakstu vietu, kur cilvēks, atradis pērli, gāja un pārdeva visu, lai nopirktu tīrumu, kurā tā atradās. Viņš aicināja RARZI studentus turpināt studēt ar šādu attieksmi, savukārt, vēršoties pie jaunajiem, teica: „Lai teoloģijas studijas kļūst par jūsu Dieva iepazīšanas un ticības padziļināšanas ceļu! Iepazīstiet Kristu, piedzīvojiet Viņa klātesamības realitāti, izdzīvojiet to un kļūstiet par šīs realitātes veicinātājiem pasaulē!”
Pēc Svētās Mises studentus uzrunāja RARZI vicedirektore Lolita Ērgle, kas RARZI salīdzināja ar laivu, kurā sēž Jēzus un mācekļi. „Kur Jēzus un apustuļi dodas?” viņa jautāja. „No krasta uz krastu, lai sastaptu cilvēkus. Jēzus devās pie cilvēkiem. Vienmēr pie cilvēkiem.” Un turpināja: „Reizēm ir vētra un gribas izkāpt no laivas. Bet nekāpiet ārā, jo tur ir Jēzus, kurš saka: „Nebīsties!” Tāpēc novēlu: ja esat iekāpuši, tad ārā nekāpiet!”
Savukārt Rīgas Teoloģijas institūta (RTI) direktors priesteris Pauls Kļaviņš iepazīstināja ar nupat iznākušo RTI un RARZI Reliģiski zinātniskā žurnāla „Terra Mariana” otro numuru, kas ir veltīts priesterības tēmai. Tajā ir iekļautas Priesterības gadam veltītajā ekumeniski teoloģiskajā konferencē „Kristus vārdā esam sūtīti!” izskanējušo referātu publikācijas, kā arī Vatikāna Klēra kongregācijas dokumenti „Priesteris un kristietības trešā tūkstošgade” (1999) un „Priesteris, draudzes kopienas gans un vadītājs” (2002). Mudinot iepazīties ar žurnāla saturu, P.Kļaviņš norādīja uz nepieciešamību izprast to, kāda ir priesteriskā kalpojuma būtība, un veidot ciešu sadarbību ar priesteriem, lai „evaņģelizācija, uz kuru aicina Jēzus, īstenotos”.
Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, pamatstudiju programmā iestājušies visdažādāko profesiju cilvēki: aviācijas inženieris, biškopis, kokapstrādes speciālists, mūzikas skolotājs, pašvaldības darbinieks, jūrnieks, mediķis, žurnālists, sētnieks un daudzi citi. Savukārt maģistratūrā studijas pārsvarā turpina RARZI absolventi, kā arī divas klostermāsas, priesteris un vairāki kapelāni. 
Otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmā “reliģija” ar kvalifikāciju “ētikas un kristīgās mācības skolotājs” vēl iespējams pieteikties līdz 1. oktobrim. Šī programma paredzēta reflektantiem ar augstāko pedagoģisko izglītību, ja ir apgūta papildizglītība pedagoģijā vai ir piecu gadu pedagoģiskā darba stāžs. 

Visa mācību gada garumā iespējams kļūt arī par studiju kursu brīvklausītāju. Interesenti var izvēlēties apmeklēt studiju kursu bloku, kas ietver 100 mācību stundas 2 gadu laikā. Lekcijas notiek 2 vai 4 akadēmiskās stundas nedēļā. Brīvklausītājiem tiek piedāvāts studiju kursu pamata bloks, kas ietver piecus ievada kursus, kā arī lekciju bloki: „Ticība un prāts”, „Ticība un dzīve”, „Baznīcas vēsture un kristīgā kultūra” un „Ticības tālāknodošana”. Mācību maksa par pusgadu ir Ls 25. Iespējams pieteikties arī uz atsevišķiem studiju kursiem. Ja brīvklausītājs vēlas, kursu noslēgumā ir iespēja kārtot eksāmenus.
Dacei Šķēle, kas pagājušajā studiju gadā apmeklēja RARZI lekcijas kā brīvklausītāja, patika tas, ka bez bažām par obligātajiem pārbaudījumiem varējusi iegūt tik noderīgas zināšanas savas ticības pamatu stabilai „bruģēšanai”. „Tieši „bruģēšana” man ienāca prātā, apdomājot pamatīgumu, ar kādu lektori mūs iepazīstināja ar studiju mācību saturu,” saka Dace. Savukārt Madara Šinke par motivāciju izmantot šādu RARZI piedāvātu iespēju teica: „Dzīve bieži vien iet kā pa viļņiem – augšā, lejā. Tāpat mēdz notikt arī ticības jomā. Tā nu ik pa laikam ticība kļūst remdenāka un lūgšanām atvēlētais laiks – īsāks. Bet studējot RARZI, kaut vai tikai kā brīvklausītājam, regulāri var saņemt spēcīgu „garīgo maizi”. Tā palīdz uzturēt ticības liesmu ikdienā un neļauj tai noplakt.”
Lai kļūtu par RARZI brīvklausītāju, jāvēršas RARZI birojā, kas atrodas Rīgā, Klostera ielā 4-35 (tālr. 67223598, mob. tālr. 29524484), jāaizpilda pieteikuma anketa, kā arī jāiesniedz pases kopija, priestera rekomendācija un jāiemaksā mācību maksa pirmajam pusgadam.
LRKB IC

Scroll To Top