Now Reading
Novembrī pāvests aicina lūgties par Austrumu rita katoļu Baznīcām

Novembrī pāvests aicina lūgties par Austrumu rita katoļu Baznīcām

Novembrī vispārējā nodomā Benedikts XVI aicina ticīgos lūgties par Austrumu rita katoļu Baznīcām, lai to godājamā tradīcija tiek turpināta un cienīta kā visas Baznīcas garīgā bagātība.
Divus gadus pēc savas stāšanās pontifikāta amatā Benedikts XVI apmeklēja Austrumu Baznīcu kongregāciju. Tiekoties ar tās locekļiem, viņš atgādināja, ka drīz pēc kongregācijas dibināšanas, pirms 90 gadiem, sākās dramatisks vēstures laiks. Jo īpaši smags tas bija Austrumeiropai, kur notika Baznīcas vajāšanas. Taču pēc ilgā klusuma perioda iestājās atmoda un Baznīca varēja atsākt savu dzīvi un misiju. Tā sāka attīstīties un nostiprināties. Svētais tēvs pateicās Dievam par šo vēstures pagriezienu un apliecināja, ka lūdzas, lai Baznīca visā pasaulē varētu baudīt mieru, lai tiktu garantēta atsevišķu personu un cilvēku grupu cieņa, lai tiktu pārvarēti jebkādi aizspriedumi. Viņš pateicās Austrumu Baznīcu ticīgajiem par uzticību, kas prasījusi pat viņu asinis. Gadsimtu gaitā, līdz pat mūsdienām, ir veidojušās neskaitāmas martiroloģija lappuses. Pāvests apliecināja savu garīgo tuvumu ticīgajiem Austrumos.

„Austrumu Baznīcas īpašā veidā glabā pirmās evaņģēliskās vēsts atbalsi, Kunga paveikto darbu piemiņu, pirmo Lieldienu gaismas atspīdumu un Vasarsvētku nedziestošās uguns atblāzmu,” sacīja Benedikts XVI. Viņš izteica apbrīnu par Austrumu kristiešu garīgo mantojumu, kas sakņojas apustuļu un Baznīcas tēvu darbos, par brīnišķīgajām liturģiskajām, teoloģiskajām un disciplinārajām tradīcijām. Universālā Baznīca šajā mantojumā smeļ spēku, lai uzrunātu mūsdienu cilvēku. Šajā kontekstā Svētais tēvs atgādināja, ka Rietumu un Austrumu Baznīcas it sevišķi vieno dziļā vēlme pēc pilnīgas vienotības. Abas puses viena otru papildina un bagātina. Lūdzoties minētajā nodomā, esam aicināti īpaši apzināties ticības vienību, kura tiek svinēta dažādās liturģiskajās tradīcijās. Spēja saglabāt vienotību dažādībā ir liela katoliskās Baznīcas vērtība.
Misiju nodomā novembrī esam aicināti lūgties par Āfriku: Lai Āfrikas kontinents Kristū rod spēku īstenot samierināšanās un taisnīguma atjaunošanas ceļu, kuru iezīmēja Otrā Āfrikas bīskapu sinode.
Tiekoties ar Āfrikas bīskapu sinodes organizatoriskās padomes locekļiem vizītes Kamerūnā laikā, 2009. gada 19. martā, Benedikts XVI runāja par Āfrikas evaņģelizācijas vēsturi un misionāru pašaizliedzīgo darbu. Viņa apustuliskā ceļojuma uz Āfriku galvenais mērķis bija nodot Baznīcas ganiem šim kontinentam veltītās bīskapu sinodes darba dokumentu „Instrumentum laboris”. Dokuments atspoguļo, no vienas puses, „Baznīcas Āfrikā lielo dinamismu” , no otras puses – izaicinājumus, ar ko šai Baznīcai jāsastopas. Sinodes temats bija: „Baznīca Āfrikā, lai kalpotu izlīgšanai, taisnībai un mieram”. Minētās tikšanās laikā pāvests uzsvēra, ka šis jautājums ir nozīmīgs ne tikai Āfrikas kontinentam, bet arī visai universālajai Baznīcai. Lai Baznīca varētu teicami veikt savu misiju sabiedrībā, tās locekļiem jābūt izlīgušiem ar Dievu un savā starpā. Izlīgšana sakņojas Dieva Tēva žēlsirdīgajā mīlestībā un īstenojas caur Kristu Svētajā Garā. Tās iznākums ir taisnīgums un miers, kas ir absolūti nepieciešami elementi labākas nākotnes veidošanai.
J. Evertovskis / Vatikāna Radio

 
Scroll To Top