Februārī pāvests aicina lūgties par dzeramā ūdens pieejamību visām tautām

Februārī vispārējā nodomā Benedikts XVI aicina lūgties par to, lai visām tautām būtu neierobežota pieeja dzeramajam ūdenim un citiem ikdienā nepieciešamajiem resursiem.

„Tikt galā ar ūdens nepietiekamību” – tāds bija 2007. gada Pasaules Ūdens dienas temats. Ar to tiek īpaši norādīts, ka daudzviet pasaulē trūkst ūdens. Tādēļ pastāv nepieciešamība pēc lielākas sadarbības, lai nodrošinātu efektīvu ilgtermiņa ūdens resursu sadali pasaulē. Pasaules Ūdens diena tiek atzīmēta ik gadus 22. martā. Speciālā vēstījumā ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) ģenerāldirektoram Žakam Diufam Benedikts XVI atgādina, ka ūdens ir dzīvības avots. Tas ir visas cilvēces kopējais labums, būtisks elements cilvēka dzīvības uzturēšanai. Līdz ar to, katram cilvēkam ir tiesības uz dzeramo ūdeni. Balstoties uz Baznīcas Sociālās mācības kompendiju, pāvests norāda, ka ar ūdeni nedrīkst apieties kā ar jebkuru citu tirdzniecības preci. To vajag izmantot racionāli, ievērojot solidaritātes principu. Tiesību uz ūdeni pamats ir katra cilvēka personas cieņa. Ņemot vērā to, ka, ja nav dzeramā ūdens, tad ir apdraudēta cilvēka dzīvība, tiesības to saņemt ir universālas un neatņemamas katra cilvēka tiesības. Benedikts XVI raksta, ka ūdens adekvāta sadale ir sociāli ekonomisks un ētisks izaicinājums, kas attiecas ne tikai uz atsevišķām institūcijām, bet uz visu sabiedrību kopumā. Šim izaicinājumam jāstājas pretī, ievērojot subsidiaritātes, solidaritātes un atbildības principus.

Misiju nodomā pāvests aicina lūgties par to, lai Dievs atbalsta medicīnas darbinieku pūles, it īpaši pašos nabadzīgākajos pasaules reģionos palīdzot slimniekiem un gados vecajiem ļaudīm.

Vēstījumā Pontifikālās slimnieku pastorālās padomes rīkotās starptautiskās tikšanās dalībniekiem, 2010. gada novembrī, Benedikts XVI slimnieku pastorālās aprūpes darbu dēvē par „mīlestības kalpojumu”, kas ieņem centrālo vietu Baznīcas misiju darbā. Veselība ir būtisks cilvēka labums, ko nepieciešams sargāt un par ko vajag rūpēties, izmantojot visus iespējamos līdzekļus un resursus – norāda pāvests. Viņš atzīst, ka daudziem cilvēkiem pasaulē, diemžēl, joprojām nav pieejama pat primārā veselības aprūpe. Tāpēc dažādos līmeņos jārīkojas noteikti un izšķiroši, lai panāktu, ka tiktu ievērotas tiesības uz veselības aprūpi. Kamēr miljoniem cilvēku nevar saņemt pat minimālo aprūpi, tikmēr vienā zemeslodes daļā tiek kultivēts ķermeņa kults un vērojamas pārmērības farmakoloģijā, terapijā vai ķirurģijā. Šajā kontekstā Benedikts XVI atgādina sv. Augustīna vārdus par to, ka taisnīgums ietver sevī palīdzības sniegšanu nabagiem. Šo taisnīgumu, ko Jēzus pieprasa no saviem sekotājiem, teicami īsteno Labais samarietis un piepilda pats Jēzus, atdodot savu dzīvību mūsu pestīšanas labā. Kristieši, sekojot Kristum, ir aicināti iet pasaulē, sludināt Labo vēsti un rūpēties par slimajiem – ne tikai par viņu miesas, bet arī gara veselību.

J. Evertovskis/ Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti