RARZI pasniedzēja Ingrīda Trups-Kalne iegūst doktora grādu

19. martā Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) pasniedzēja Ingrīda Trups-Kalne LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē aizstāvēja disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai „Morālās spriešanas spēju, morāles intuitīvo pamatu, politiskās orientācijas un reliģiozitātes saistība”.

Promocijas darba mērķis bija izpētīt morālās spriešanas spēju, morāles intuitīvo pamatu, politiskās orientācijas un reliģiozitātes savstarpējās sakarības. Pētījuma teorētiskais pamats bija kognitīvi racionālā pieeja morāles psiholoģijā (Linda morāles divu aspektu teorija) un sociāli intuitīvā pieeja morāles psiholoģijā (morāles intuitīvo pamatu teorija). Pētījums ir teorētisks un empīrisks mēģinājums izpētīt abu morālās psiholoģijas pieeju – kognitīvi racionālās un sociāli intuitīvās – saskares punktus, sevišķi tos, kas attiecas uz morāles kognitīvo un afektīvi intuitīvo aspektu mērījumu savstarpējām attiecībām. Promocijas darba pētījumos meklēti psiholoģiskie mehānismi, kas varētu izskaidrot konservatīvisma, reliģiozitātes un morālās spriešanas spēju negatīvo saistību.

Pētījuma rezultāti norāda, ka, aplūkojot morāles psiholoģijas neskaidros jautājumus gan no kognitīvi racionālās, gan sociāli intuitīvās pieejas pozīcijām, var nonākt pie dziļākas indivīda morālās funkcionēšanas psiholoģisko mehānismu izpratnes, kas palīdzētu uzlabot politisko dialogu sabiedrībā un morālās audzināšanas mērķus un metodes izglītībā.

Promocijas darba vadītājs bija asociētais profesors Ģirts Dimdiņš, Ph.D. recenzenti – LU profesors Viesturs Reņģe, Dr. psych., Daugavpils Universitātes profesore Anita Pipere, Dr.psych., un Stokholmas Universitātes profesors Henrijs Montgomerijs, Ph.D.

Skaisti, ka zinātniskā darba ievadā autore raksta: „Vēlos pateikties Dievam par iespēju studēt doktorantūrā Latvijas Universitātē, par visiem brīžiem, kad cilvēciski nekas gandrīz vairs nebija iespējams, taču aizvien pavērās jaunas iespējas, pateicos par šiem skaistajiem un vērtīgajiem gadiem!”

Ar Ingrīdas Trups-Kalnes doktora darbu „Morālās spriešanas spēju, morāles intuitīvo pamatu, politiskās orientācijas un reliģiozitātes saistība” var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4 un šeit.

Foto: promocijas darba zinātniskais vadītājs asoc. prof. Ģirts Dimdiņš, darba autore Ingrīda Trups-Kalne un psiholoģijas nozares promocijas padomes priekšsēdētāja prof. Ārija Karpova.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti