Now Reading
Ticības padziļināšanas programma Smiltenē

Ticības padziļināšanas programma Smiltenē

Rīgas arhidiecēzē tiek aizsākta „Ticības padziļināšanas programma” (TPP). Tās mērķis ir padziļināt izpratni par kristīgo ticību, veicināt sadraudzību un atdzīvināt draudzes dzīvi. Programma izpaužas misiju braucieni uz diecēzes draudzēm, kuru laikā ir lekcijas, darbs grupās, kopīgas lūgšanas un sadraudzība.
Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs šo RARZI izstrādāto iniciatīvu ir vēlējies ieviest arī Vidzemē, jo TTP jau vairākus gadus sekmīgi darbojas Liepājas diecēzē. Ingrīda Burģe un Ērika Korāte no Kurzemes 10. martā viesojās Rīgas Garīgajā seminārā, lai dalītos ar pieredzi un palīdzētu sagatavoties programmas īstenošanai, savukārt 15. aprīlī semināra pārstāvji varēja sekot līdzi TPP norisei Kolkā.
Tā kā TPP vadība ir uzticēta Rīgas Metropolijas Garīgā semināra rektoram pr. Paulam Kļaviņam, tad izbraucienos piedalās semināra audzēkņi. Tomēr arī laji ir aicināti iesaistīties programmā. Tā, piemēram, Smiltenē piedalījās Lāsma Aleksandrova, kas aktīvi darbojas kā ticības mācības skolotāja.
Pirmais izbrauciens programmas ietvaros notika 22. aprīlī uz Smiltenes Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzi. Man kā Ziemeļvidzemes pārstāvim ir īpašs prieks, ka programmas pirmā tikšanās Rīgas diecēzē bija tieši šajā reģionā un šajā baznīcā. Tikšanās tēma šoreiz bija grēksūdze, bet kopumā tēmas izvēle ir draudzes ziņā.
Pasākums iesākās ar adorāciju, aicinot ticīgo sapulces vidū Jēzu un Svēto Garu. Tad semināra 3. kursa students Juris Skutels sniedza lekciju par grēksūdzi, cenšoties jautājumu apskatīt gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta, kā arī liecināja par savu un citu pieredzi. Pēc lekcijas sekoja lieliska agape, kuras laikā semināristiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar draudzes ticīgajiem, bet ticīgajiem – uzdot jautājumus semināristiem. Pēc tam bija darbs mazajās grupās, kurās dalībnieki personīgākā gaisotnē varēja pārrunāt dzirdēto un liecināt viens otram par Dieva mīlestību un Viņa darbiem savā dzīvē. TTP Smiltenē noslēdzās ar Sv. Misi, kuru celebrēja draudzes prāvests pr. Māris Zviedris. Pasākumā muzicēja semināristi, no kuriem muzikāli apdāvinātākie pārstāvji pēdējā laikā ir apvienojušies semināra instrumentāli-vokālajā ansamblī. Sv. Misē skanēja semināra 3. kursa audzēkņa Māra Velika komponētie Mises dziedājumi.
Paldies draudzes prāvestam par uzaicinājumu viesoties Smiltenē un draudzes ļaudīm par sirsnīgo uzņemšanu! Šopavasar TPP komanda vēl plāno viesoties Cesvaines, Jaunpiebalgas un Pļaviņu katoļu draudzēs.

4. kursa seminārists Aivars Līcis

Scroll To Top