Now Reading
Latvijas Terēzes Karmela kopienai – 20 gadi

Latvijas Terēzes Karmela kopienai – 20 gadi

2012. gada 1. septembrī sv. Marijas Magdalēnas baznīcā Rīgā Terēzes Karmela kopiena svinēja savas pastāvēšanas divdesmito gadadienu.

Terēzes Karmela kopiena jeb Baskāju karmelītu laju ordenis Latvijā pastāv kopš 1992.gada. Vēsturiski Latvijas Terēzes Karmela kopiena ir unikāla, jo ir izveidojusies zemē, kur nekad agrāk nebija nedz klauzūras māsu, nedz karmelītu tēvu. Sākumā darbība balstījās uz ārvalstu karmelītu priesteriem.

1992.gada augustā pēc mūsu uzaicinājuma tēvs Reinhards Kērners OCD ieradās Latvijā. Rīgas Katoļu Garīgā semināra telpās viņš nolasīja vairākas lekcijas par karmelītu garīgumu un Terēzes Karmela kopienā uzņēma pirmos 7 biedrus. 2000. g.13.maijā Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā, svinīgi nolasot Baskāju karmelītu ordeņa ģenerālvadītāja t. Kamilo Maksises OCD 2000. g.28.aprīlī izdotu rakstu, t. Reinhards Kērners OCD pasludināja Rīgas/Latvijas Sv.Jāņa no Krusta Terēzes Karmela kopienu par kanoniski nodibinātu.

Tā kā karmelītu tēvu Latvijā joprojām nebija, turpinājās sadarbība ar ārvalstu karmelītu priesteriem un laju karmelītiem. Tikai 2006. gada rudenī Rīgā ieradās pirmie trīs karmelītu tēvi (no Polijas, Kolumbijas un Meksikas). Tas deva iespēju saņemt garīgo vadību no karmelītu tēviem tepat Latvijā. Patlaban sv.Jāzepa baznīcā Rīgā kalpo trīs karmelītu tēvi no Polijas.

Kopienai izveidojusies arī laba sadarbība ar karmelītu ordeņa māsām no karmelīšu klostera Essenē (Vācija). No kopienas uz Essenes klosteri bija devušās divas māsas, viena jau kļuvusi par klostermāsu ar mūža solījumiem. Tagad cieša draudzība tiek uzturēta ar karmelītu ordeņa māsām Ikšķiles klosterī, kur ik gadu piedalāmies rekolekcijās.

Karmelītu laju kopiena ir patstāvīgs, līdzvērtīgs Karmelītu ordeņa atzars un kā tāda tā pati ir atbildīga gan par izglītošanos un tālākizglītošanos, gan par garu, kāds kopienā valda. Pulcējamies vismaz reizi mēnesi, lai pēc Sv.Mises svinēšanas, iekšējās lūgšanas un pārrunām īpaši pievērstos sv. Avilas Terēzes un sv. Krusta Jāņa darbu iepazīšanai.

Karmelītu identitāti īsi var definēt šādi: karmelīts ir eremīts, kas dzīvo kopienā. Tā apvieno lajus, kuri savā dzīvē vēlas vadīties no Karmela garīguma, ko raksturo trīs galvenās iezīmes: tas ir kontemplatīvs, apustulisks un mariānisks.

Sekulārkarmelīti apzināti izvēlas dzīvi pasaulē, lai ikdienā dzīvotu saskaņā ar Karmela ideāliem. Piederība ordenim formāli nemaina kopienas locekļa dzīves veidu, bet dod tam jaunu saturu: savā darba vietā, profesijā, ģimenē, draudzē dzīvot ar Trīsvienīgo Dievu sirdī. Tā nav privilēģija, tas ir uzdevums, kuru katrs apjauš ik dienas no jauna.

Kā Latvijas Terēzes Karmela kopienas 20 gadu jubilejas pasākumā savā lekcijā atzīmēja profesore Baiba Brūdere, «ja skatītos tikai uz redzamajiem darbiem, tad būtu jāsaka, ka Karmels nerada neko specifisku, bet vienkārši iekļaujas Baznīcas pastorālajā un misionārajā darbībā». Lektore īpaši uzsvēra Karmela apustulāta neredzamo, garīgo dabu, kura mērķis ir nemitīgi vest un atgriezt ticīgos Dieva priekšā un klātbūtnē: gan lūgšanā, gan darbībā. Tā Karmela apustulāts ir no iekšienes strādāt Baznīcas izaugsmes un atjaunotnes labā.

Sagatavoja: Anna Jermakoviča OCDS

Foto: karmel.lv, Latvijas Terēzes Karmela kopienas pārstāvji Birkenverderē

 

Scroll To Top