Now Reading
Dzejnieka Andreja Eglīša simtgades svinības

Dzejnieka Andreja Eglīša simtgades svinības

Oktobra otrajā pusē visā Latvijā risinājās daudzi pasākumi par godu Andreja Eglīša simtgadei. Taču par svētku kulmināciju jāuzskata svinības dzejnieka dzimtajā pusē Ļaudonā. Svētku rīkošanā aktīvi iesaistījās visas trīs Ļaudonas draudzes – katoļu, luterāņu un pareizticīgo. Liela pateicība pienākas Ļaudonas pareizticīgo draudzei, kas kopš savas atkal atvēršanas viesmīlīgi piedāvā telpas Ļaudonas luterāņiem un katoļiem, kuriem nav savas baznīcas, līdz ar to arī visi Andreja Eglīša piemiņai veltītie svētku dievkalpojumi notika mājīgā pareizticīgo dievnama telpās.

Sestdien, 20. oktobrī, svētku ietvaros notika Ticības padziļināšanas programma (TPP) Ļaudonas katoļu draudzē, kas sava prāvesta Andreja Kazakēviča vadībā uz svētkiem ielūdza kristiešus no tuvākas un tālākas apkārtnes. Īpaši gaidīti viesi bija Rīgas Garīgā semināra audzēkņi ar rektoru pr. Paulu Kļaviņu un kultūrvēstures izcilo pazinēju pr. Andri Priedi. Pr. Pauls uzstājās ar priekšlasījumu par Andreju Eglīti kā izcilu ticības liecinieku. Referents iesaistījās diskusijās ar klātesošajiem A.Eglīša novadniekiem par ticības lomu indivīda un visas mūsu tautas dzīvē. A.Eglīša dzejas un korespondences rindas bija sakārtotas atbilstoši teoloģisko pētījumu prioritātēm, akcentējot ticības nosacījumu un izaugsmes aspektus. Svēto Misi svinēja un dzejnieka jubilejai atbilstošu sprediķi teica pr. Andris. Pēc dievkalpojuma sekoja Vissv. Sakramenta adorācija un svētība. Kā jau vienmēr, īpašas draudzes ticīgo simpātijas bija veltītas Garīgā semināra audzēkņiem. Šoreiz semināristi kā īpašu veltījumu Ļaudonas draudzei bija sagatavojuši pašsacerētu dziesmu ar Andreja Eglīša dzejoļa „Dievam kalpošana” vārdiem, kura šajās dzejniekam veltītajās dienās atskanēja vēl ne vienu vien reizi vairākās draudzēs.

Pasākuma turpinājumā Ticības mācības padziļināšanas programmas dalībnieki devās uz Ļaudonas kapiem, apmeklējot dzejnieka kapa vietu un brīdi uzkavējoties aizlūgumā. Pēc prāvesta A. Kazakēviča uzaicinājuma daļa semināra audzēkņu nākamajā dienā kuplināja liturģiju svētdienas Sv.Misē Cesvaines draudzē Pļaujas jeb Ražas svētkos. Prāvests A.Kazakēvičs uzsvēra, cik svarīgi draudzes ticīgajiem, kas uz dievkalpojumu sanesuši savas veltes, zināt, kā atbilstoši bibliskajai tradīcijai tās tiek veltītas Kungam ar rituālē paredzēto lūgšanu jaunās ražas svētīšanai. Svētdienas turpinājumā Semināra delegācija pr. Andra Priedes vadībā piedalījās ekumēniskajā dievkalpojumā Ļaudonas baznīcā dzejnieka A.Eglīša simtgades piemiņai. Pēc Ļaudonas ticīgo, Ļaudonas pašvaldības un A.Eglīša fonda Zviedrijā vadītājas M.Strautmales lūguma svētbrīdī otrreiz atskanēja semināristu sacerētais skaņdarbs ar A.Eglīša vārdiem. Luterāņu mācītājs Hanss Jensons vēlējās, lai tieši šī dziesma ievada ekumēnisko dievkalpojumu. Ekumēniskajā dievkalpojumā vārda liturģijā kalpoja luterāņu mācītājs H. Jensons, kas uz Latviju pārcēlies no A.Eglīša trimdas zemes Zviedrijas. Ar Dieva vārdu kalpoja Semināra pasniedzējs A.Priede, kura svētruna ievadīja dievkalpojuma turpinājumā paredzēto A.Eglīša un Lūcijas Garūtas kantātes „Dievs, Tava zeme deg” izpildījumu. Īpaši saviļņojošs brīdis bija, kad, kantātes dziedātājiem izpildot Kunga lūgšanu, visi klātesošie spontāni piecēlās kājās. Ļaudonas baznīcas ikonostasa priekšā bija nostājies zemessardzes koris „Stars” diriģenta Ārija Šķepesta vadībā. Dievkalpojumu noslēdza garīdznieku sacītie Ārona svētības vārdi, pēc kuriem klātesošie atkal devās uz piemiņas brīdi Ļaudonas kapos.

Pēcpusdienā A.Eglīša vārdā nosauktā Ļaudonas vidusskola vēra vaļā durvis bērnu zīmējumu un literāro darbu izstādei, kas veltīta A.Eglīša dzejas tēmai. Šo zīmējumu vidū pārsteidzoši daudzi bija veltīti dzejnieka pārnākšanai mājās no trimdas Zviedrijā. Latvijas jauniešus saviļņoja tas, ka A. Eglītis kā viens no retajiem latviešu trimdas māksliniekiem uzdrošinājās sirmā vecumā īstenot savu sapni pārnākt mājās. Lai gan tā Latvija, ko viņš šeit atrada, nepavisam vairs neatbilda dzejā izauklētās sirdsskaidrās Latvijas tēlam, kas, viņa vārdiem runājot, savas ciešanās būtu pratusi „pacelties līdz savam Dievam”.

Atceļā uz Rīgu Garīgā semināra delegācija izpildīja iepriekšējā dienā doto solījumu apciemot Pļaviņu prāvestu Ingaru Stepkānu. Tas zīmīgi izdevās tieši uz dievkalpojumu otrā viņa apkalpotajā draudzē Ērgļos. Arī Ērgļu draudze ar sirsnību uzņēma semināristu muzikālo sniegumu.

Pateicība pr. Andrejam Kazakēvičam par atbalstu TPP īstenošanā, piedāvājot iespēju tikko aizsāktajā ticības gadā runāt un pārdomāt ticību, tās nozīmi cilvēka dzīvē, personīgā un garīgā atjaunotnē. Cerams, ka viņa priekšzīmei sekos daudzi citi.

Semināristi Juris Skutels un Māris Veliks

Scroll To Top