Now Reading
RGS studenti TPP ietvaros viesojas Madonas draudzē

RGS studenti TPP ietvaros viesojas Madonas draudzē

Vai Cilvēka Dēls atnācis atradīs ticību virs zemes? Ar šiem Lūkas evaņģēlija vārdiem 24. novembra pēcpusdienā Madonas Kristus Karaļa baznīcā iesākās dievkalpojums Ticības padziļināšanas programmas (TPP) ietvaros. Ciemos pie madoniešiem Dieva Vārda sludināšanas misijā pēc draudzes prāvesta Riharda Rasnača uzaicinājuma bija ieradušies Rīgas Garīgā semināra rektors pr. Pauls Kļaviņš un grupa semināristu, lai kopīgi ar brāļiem un māsām Kristū – gan tiem, kas droši turas uz ticības ceļa, gan tiem, kas varbūt vēl to meklē – ieklausītos Dieva Vārdā un dziesmās slavētu Vārdu, Kurš “kļuva miesa un dzīvoja starp mums” (Jņ 1, 14a).

TPP dalībnieki Dieva Vārda gaismā galveno vērību veltīja ticības tēmai, kam īpašu aktualitāti piešķir pāvesta Benedikta XVI pagājušajā mēnesī izsludinātais Ticības gads. Klātesošos par ticības daudzpusīgajiem aspektiem uzrunāja 5. kursa seminārists Pēteris Skudra, izskaidrojot, kas ir ticība un ko nozīmē ticēt. Semināra audzēknis uzsvēra, ka ticība ir uzticēšanās, bet, lai varētu droši kādam uzticēties, svarīgas ir attiecības – mīlestība. Tātad, ja mēs sakām, ka ticam uz Dievu, tas nozīmē, ka veidojam dzīvas attiecības ar dzīvo Dievu, un šīs attiecības mūs pārveido. Svētīgais Jānis Pāvils II ir norādījis, ka “ticība tiek stiprināta tad, kad tā tiek nodota tālāk”. Tātad ticīgs cilvēks nenorobežojas no pasaules, bet, gluži otrādi, ticības žēlastība ļauj ticīgajam uz pasauli raudzīties Dieva acīm un būt par Dieva instrumentu vidē, kurā atrodas… Tas ir vien neliels tēmas izklāsta ieskicējums no seminārista Pētera sagatavotās uzrunas, kuras laikā katram bija iespēja saņemt jaunas atziņas kā ceļamaizi turpmākajai izaugsmei ticības dzīvē. TPP dalībnieki mazajās darba grupās dalījās iegūtajās atziņās, pārdomās un savā līdzšinējā ticības ceļa pieredzē.
Pārdomas par ticību un TPP cikls noslēdzās ar Svēto Misi, kas ievadīja Kristus Karaļa svētkus. Lūgšanu spēks, ar kādu tika slavēts dievišķais Karalis, liecina, ka Cilvēka Dēls atnācis atrastu ticību šo ļaužu sirdīs…

Pateicība Madonas Kristus Karaļa draudzei un draudzes prāvestam Rihardam Rasnacim par viesmīlīgo uzņemšanu un atbalstu TPP īstenošanā Madonā!
Seminārists Aigars Zakars, foto no RGS krājumiem
Scroll To Top