RARZI lektore Inese Augškalne ieguvusi doktora grādu pedagoģijā

3. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē promocijas darbu pedagoģijā „Profesionālo skolu audzēkņu pasaules uzskata izpēte” veiksmīgi aizstāvēja Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) lektore Inese Augškalne. Savā promocijas darbā I. Augškalne aplūkoja mūsdienu zinātnes un izglītības paradigmu nozīmi cilvēka pasaules uzskata veidošanā, pievēršoties tieši profesionālo skolu izglītības jomai. Sirsnīgi sveicām doktora grādu ieguvēju un lūdzām pastāstīt par veikto pētījumu.

Kāpēc promocijas darbam izvēlējāties tieši šo tēmu – „Profesionālo skolu audzēkņu pasaules uzskata izpēte”?
„Doktora darba tēmas izvēli noteica daudzu gadu darba pieredze profesionālajā izglītībā un tiešā saskare ar mācību procesu profesionālajā skolā, audzēkņiem, pedagogiem un programmu saturu. Uztverot profesionālo izglītību ne vien kā noteiktai profesijai nepieciešamo prasmju veidotāju, bet arī kvalitatīvu pārmaiņu audzēkņu personībā rosinātāju, radās doma par pētījumu, kas palīdzētu noskaidrot, vai un kādā mērā profesionālo skolu audzēkņiem veidojas pasaules uzskats kā individuālā paradigma, kurai atbilstoši katrs atsevišķs cilvēks veido savas attiecības ar pasauli.”

Kā saprast jēdzienu „pasaules uzskats kā individuāla paradigma”?
Pasaules uzskats kā individuāla paradigma, balstoties uz pasaules uztveri un izpratni, veidojas cilvēka prātā, sakārtojot haotiskos iespaidus noteiktā struktūrā. Vienlaikus tā ir arī sociāli ietekmēta konstrukcija, cieši saistīta ar vēsturisko realitāti. Cilvēka pasaules uzskats kā paradigma ļoti spēcīgi ietekmē sabiedrības dzīvi, jo nosaka veidu, kā cilvēks domā, kā tiek risinātas problēmas, kādi mērķi tiek izvirzīti un kādas ir vērtības.

Kā notika pats pētījums?
Pētījuma gaitā tika izstrādāts pasaules uzskata veidošanās modelis, kurā centrālo asi veido transcendentālā dimensija, formulēti kritēriji, pēc kuriem var spriest par pasaules uzskatu. Darba empīriskajā daļā tika pētītas pasaules uzskata izpausmes profesionālo skolu audzēkņu radošajos darbos, intervēti profesionālo skolu pedagogi un profesionālās izglītības eksperti.

Pie kādiem secinājumā pētījumā nonācāt?
Pētījuma gaitā tika secināts, ka pasaules uzskats ir pedagoģiski nozīmīga parādība, kas nosaka personības dzīves jēgas meklējumus un dzīvesdarbību un izpaužas kā personificētās vērtībās balstītas konstruktīvas attieksmes pret sevi, dabu un sabiedrību. Vienlaikus tika konstatēts, ka pasaules uzskata veidošanās profesionālo skolu audzēkņiem vairāk izpaužas kā process, bet ne rezultāts. Jauniešiem, beidzot profesionālo skolu, pasaules uzskats bieži ir fragmentēts, ar neskaidru vērtīborientāciju, atsvešinātu attieksmi pret sevi un pasauli. Tomēr laika dimensijā no 2004. līdz 2007. un 2011. gadam pasaules uzskata izpausmes jauniešu darbos ir sastopamas biežāk, tādēļ ir iespējams runāt par pozitīvu tendenci. Vienlaikus pētījums parādīja, ka pasaules uzskata veidošanās aspektā nav tik svarīgs programmu saturs, cik pedagoga personība un vide, ietverot vides jēdzienā arī laika dimensiju un saprotot ar to gan tiešo mācību vidi, gan sociālo vidi kopumā. Pasaules uzskata veidošanos profesionālajā izglītībā veicina pedagoga un audzēkņa darbība, kurā tiek apzināti kopēji mācību mērķi, sekmēta prasme reflektēt un apzināt individuālā pieredzē balstītu attieksmi pret sevi, dabu un sabiedrību.

LRKB IC

Foto: www.rarzi.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti