Now Reading
Iestiprināšanas sakramentu Viļakā saņem 70 cilvēki

Iestiprināšanas sakramentu Viļakā saņem 70 cilvēki

Svētdien, 9.jūnijā, Viļakas Romas katoļu baznīcas draudzē bija svētki, jo Viļakā notika V. E. Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. Katru reizi, kad draudzi apmeklē bīskaps, bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuri pie draudžu katehētiem un priesteriem apguvuši ticības mācību, saņēmuši Gandarīšanas sakramentu, pieņēmuši Pirmo Sv. Komūniju, ir iespējams saņemt Iestiprināšanas sakramentu.

„Šī sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību. Iestiprināšanas sakraments vienlaikus izsaka gan Kristības apstiprināšanu, gan Kristības žēlastības nostiprināšanu. Kristītie ar Iestiprināšanas sakramentu ir pilnīgāk saistīti ar Baznīcu, viņi tiek bagātināti ar īpašu Svētā Gara spēku un tādēļ no viņiem kā no īstiem Kristus lieciniekiem tiek stingrāk prasīts izplatīt un aizstāvēt savu ticību ar vārdiem un darbiem. Iestiprināšanu izdara bīskaps, ar Svēto hrizmu (smaržīgo eļļu) tiek svaidīta piere, uzliekot rokas un izrunājot sekojošos vārdus: “Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi.”” (Katoliskās Baznīcas katehisms)

Šogad Iestiprināšanas sakramentu saņēma 70 cilvēki, t.sk. bērni, jaunieši un pieaugušie galvenokārt no Viļakas dekanāta draudzēm. Šī bija nozīmīga diena arī iestiprināto krustvecākiem, jo arī viņi apliecināja, ka tic vienam Dievam, apņēmās visu dzīvi palīdzēt un virzīt krustbērnus ticīgai dzīvei.
Uzrunājot tautu, bīskaps Jānis Bulis atgādināja, ka „Kristus ir apsolījis mums savu palīdzību, Kristus ir mums līdzās”, un aicināja ticīgo ģimenes būt par t. s. mājas Baznīcu, kopīgi lūdzoties, mācoties lūgšanas, skaitot Rožukroni, bērniem sniedzot pirmās zināšanas par Dievu, apmeklējot Sv. Misi. Bīskaps izteica nožēlu, ka cilvēki neskaitāmas stundas pavada, skatoties televīziju, tāpēc neatliek laika un vēlēšanās lūgties. Bīskaps aicināja katoļus nebaidīties liecināt par savu ticību, būt lepniem, ka ir Romas katoļi. „Par nožēlu šodien pasaule cenšas, lai jaunā paaudze augtu bez Dieva. Mēs Latvijā esam izgājuši tādu periodu, kad cilvēki novērsās no Baznīcas. Bija aizliegti kapusvētki. Bērni nedrīkstēja pulcēties uz lūgšanu, viņu sirdīs tika izpostīta ticība. Un, lūk, rezultāts – tik daudz mūsu tautā ir netikumu: zagšana, dzeršana, sliktas attiecības ģimenē, netiklība, neticība, ir apdraudēta tautas eksistence un dvēseles pestīšana. Arī šodien jaunatne steidzas izklaidēties nevis uz baznīcu, neredz jēgu dzīvei. Pateicoties jūsu draudzes vecākiem, vecvecākiem, jums ir dota iespēja pulcēties šajā dievnamā. Ļaujiet Dievam ienākt jūsu sirdīs! Ļaujiet bērniem tuvoties Jēzum! Esiet ticīgi, lai saņemtu pestīšanu! Esiet dedzīgi ticībā un lūdziet no Dieva ticību! Ticība palīdzēs pārvarēt ciešanas, nepatikšanas, dzīves sarežģījumus,” sacīja bīskaps J. Bulis.
Viņa Ekselence pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes priesteriem par kalpošanu un informēja, ka pēc trīspadsmit gadu kalpošanas šajā draudzē priesteris Jāzeps Kornaševskis turpinās kalpot Sv. Alberta draudzē Rīgā. „Lai Dieva svētība ir Jūsu draudzei un novadam,” vēlēja bīskaps Jānis Bulis.
Pēc Sv. Mises bīskaps Jānis Bulis tikās ar Viļakas Romas katoļu draudzes priesteriem, draudzes padomes pārstāvjiem un Viļakas novada domes vadību.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Scroll To Top