Now Reading
Konsekrētās personas pateicas Dievam par saņemto aicinājumu

Konsekrētās personas pateicas Dievam par saņemto aicinājumu

Vispasaules konsekrēto personu dienā, 2. februārī, Svētās Mises lasījumos izskan fragments no Evaņģēlija, kurā Jāzeps un Marijas nes bērnu Jēzu upurēt svētnīcā. Tradicionāli konsekrētās personas šai dienā dievkalpojuma laikā atjauno dotos svētsolījumus un dodas procesijā ar aizdegtām svecēm, pateicoties par savu aicinājumu.

Svinot šīs dienas Svēto Misi Sv. Pētera bazilikā Romā, pāvests Francisks aicināja Evaņģēlija ainas gaismā paskatīties uz konsekrēto dzīvi kā uz tikšanos ar Kristu, jo „Viņš ir tas, kurš nāk pie mums, Marijas un Jāzepa vests, un mēs ejam Viņam pretī Svētā Gara vadīti. Viņš ir centrā. Viņš visu virza, Viņš ved mūs uz Templi, uz Baznīcu, kur mēs Viņu varam satikt, atpazīt, uzņemt un apskaut.” Pāvests skaidroja, ka Jēzus nāk pie konsekrētajiem caur institūta dibinātāja harizmu, un lūdza konsekrētos savā kopienā Likumu un pravietiskumu neuztvert kā divas pretējas realitātes, bet gan ļaut Svētajam Garam tās abas atdzīvināt. Tad būs “prieks no Likuma ievērošanas, no dzīves saskaņā ar regulu, kā arī prieks tikt Gara vadītam, kas ir vienmēr nepiekāpīgs, kas runā, kas atver, kas vada un aicina doties pretī jauniem horizontiem.”

Arī Rīgā dažādu reliģisko dzīves kopienu pārstāvji 1. februārī tikās uz īpašu Svēto Misi Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Draudzes prāvests Andris Kravalis sagaidīja klosterļaudis no vairāk nekā 12 kopienām jaunizremontētajā svētnīcā. Dievkalpojums sākās ar adorāciju, kurā Dievam veltītās personas kopā ar citiem ticīgajiem izdzīvoja dziesmu un klusas pielūgsmes caurvītu tikšanos ar Euharistisko Jēzu. Pēc slavēšanas tika celebrēta Svētā Mise. Uzrunā mariāņu tēvs Rinalds Stankēvičs MIC (Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu konferences viceprezidents) uzsvēra priecīgo konsekrēto komūniju ar Jēzu, upurgatavo kalpošanu, kā arī izturību savu solījumu pildīšanā, jo šāda veida dzīve ir izaicinājums pasaulei. Liels garīgs atbalsts un spēks plūst no svētsolījumu atjaunošanas, tāpēc Svētās Mises laikā tika atjaunoti solījumi.

Lai bagātinātu liturģiju un godinātu Dievu, kā arī, izrādot paklausību Kungam, konsekrētās personas ar svecēm rokās devās procesijā pa baznīcu, atgādinot pirmo Jaunās Derības procesiju, kad praviete Anna, Simeons un Marija ar Jēzus bērnu rokās tuvojās Kunga altārim. Pēc skaistā dievkalpojuma un vienošanās ar Jēzu komūnijā visi devās uz Māras zāli uz agapi, kuras laikā tēvs Rinalds paziņoja, ka Latvijas konsekrētie tiks pārstāvēti arī Eiropas Konsekrētās dzīves institūta (UCESM – Unio Conferetarium Europae Superiorum Maiorum) ģenerālajā asamblejā, kas notiks no 10.-15. martam Ukrainā.

Ceļamaizei konsekrētajiem noderēs arī arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vārdi 2. februāra sprediķī, kas veltīti Dievam veltītajām personām: “Ja jūsu sejas neizstaro mīlestību un prieku, tad jūs esat savu paaicinājuma dāvanu aprakuši zemē kā Kunga dotos talentus.” Arhibīskaps aicināja ticīgo tautu būt iecietīgiem, jo konsekrētas personas arī ir tikai cilvēki, kas ir procesā un ceļā uz svētumu, tāpēc nav brīvas no dažādiem pārdzīvojumiem. Lai pasaule tiktu atpestīta, mēs esam aicināti upurēt sevi Dievam, kā Marija 40. dienā pēc Jēzus bērna piedzimšanas upurēja Viņu templī.

Latvijas Baznīcā ir reliģiskās kopienas ar dažādām harizmām: kontemplatīvās dzīves māsas (Baskāju Karmela māsas Ikšķilē), daudzas kopienas, kas savā ikdienā apvieno lūgšanu ar apustulisko darbību (11 sieviešu un pieci vīriešu kongregācijas un ordeņi, kā arī trīs sekulārie institūti). Pavisam kopā Latvijā Dievam konsekrētu dzīvi izdzīvo 133 sievietes un 33 vīrieši.

Ar nuncija Luidži Bonaci atbalstu un svētību 2013. gada 5. februārī tika izveidota Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu konference, kuras uzdevums ir veicināt kopienu sadarbību Baznīcā.

LRKB IC/ māsa Inese Šteina, BVJM māsu kalpoņu kongregācija

Scroll To Top