Kopiena “Chemin Neuf”

La Communaut? du Chemin Neuf

Kopiena Chemin Neuf ir radusies 1973. gadā Lionā, Francijā, un ir katoļu kopiena ar ekumenisku ievirzi. Mūsdienās kopiena ir starptautiska, tā apvieno vairāk nekā 2000 locekļus 30 valstīs Eiropā, Āfrikā, Amerikā un Indijas okeāna valstīs. Pāri, ģimenes, jaunieši, kā arī brāļi un māsas konsekrētā celibātā ir izvēlējušies aicinājumu dzīvot kopienā un sekot Kristum nabadzībā un pazemībā, lai kalpotu Baznīcai un cilvēkiem pasaulē, sludinot Evaņģēliju.

DIBINĀŠANA

1971. gadā Lionā harizmātiskās atjaunotnes kustības ietekmē izveidojās kāda lūgšanu grupa, kuras locekļi piedzīvoja īpašu Svētā Gara ietekmi un personisku atjaunošanos ticībā un lūgšanā. 1973. gadā septiņi cilvēki, vēlēdamies arvien pilnīgāk kalpot Baznīcai un Evaņģēlijam un kā mācekļi sekot Jēzum Kristum, uzsāka dzīvot kopā; viņi par savu dzīvesvietu izvēlējās Montée du Chemin Neuf 49 Lionas senajā daļā (chemin neuf nozīmē jaunais ceļš). Kopiena Chemin Neuf ir atzīta saskaņā ar Baznīcas kanonisko tiesību normām.

Kopienas dibināšanas teksts: “Tā Kunga Gars ir pār mani, jo viņš mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.” (Lk 4,18-19)

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Kopiena Chemin Neuf ir apustuliska kopiena, kas balstās uz tādu garīgo skolotāju kā sv. Ignācijs no Lojolas un sv. Terēze no Avilas mācību, kā arī uz harizmātiskās atjaunotnes pieredzi, kas aizsākās Baznīcā apmēram pirms 40 gadiem.

Lielākais šķērslis evaņģelizācijai ir kristiešu sašķeltība, tāpēc kopienas Chemin Neuf locekļi ir aicināti darboties, lai veicinātu vienotību (respektīvi, lai veicinātu atsevišķu cilvēku, laulāto pāru, visas Baznīcas vienotību). Jau no savas pastāvēšanas pirmsākumiem nozīmīga kopienas dzīves sastāvdaļa ir dažādu kristīgo konfesiju brāļu un māsu tikšanās, uzticīgi sekojot Jēzus aicinājumam: “Lai viņi būtu vienoti” (Jņ 17,21). Kopienā ir iesaistījušies brāļi un māsas no katoļu, pareizticīgo, reformātu, anglikāņu, luterāņu un evaņ?ēliskajām Baznīcām, izvēloties kopēju dzīvi, lūgšanu un evaņģelizāciju, tajā pašā laikā saglabājot savu konfesionālo identitāti un paklausību savas Baznīcas ganiem.

DARBĪBA

Lielākā daļa kopienas brāļu un māsu ir iesaistīti profesionālā darbā ārpus kopienas, savukārt citi pastāvīgi nodarbināti misijās un kalpošanā Baznīcā. Kopiena dzīvo no savu locekļu darba augļiem un, pildot Dieva ieceres misijas darbā, paļaujas uz Kungu, Viņa gādību, ziedojumiem, lai nodrošinātu ikdienas dzīvei nepieciešamo. Kopienas locekļi praktizē savstarpēju dalīšanos.

Pastāv divi kopienas dzīves modeļi: kvartāla brālība (kopienas brāļi un māsas dzīvo vienā kvartālā dažādās mājās) un dzīves brālība (brāļi un māsas dzīvo vienā mājā). Saskaņā ar personīgo aicinājumu ir iespējams šos dzīves modeļus mainīt. Brālīgās dzīves pamats ir lūgšana, tikšanās rīta un vakara svētbrīžos (vesperes, laudes), Euharistijā. Kopienas dzīves stabilitāte balstās uz katra personiskajām attiecībām ar Jēzu Kristu, kas ir kopienas dzīves aicinājuma stūrakmens.

1992. gadā ir radusies “Kopienas Chemin Neuf Sadraudzība”, apvienojot apmēram 8000 dažādu konfesiju kristiešu visā pasaulē, kuri vēlas piedalīties misijās vairāk nekā 40 valstīs Eiropā, Āfrikā, Āzijā, Amerikā, Austrālijā, lai kopā lūgtos, strādātu, mācītos un evaņģelizētu.

2000. gadā pēc Vispasaules Jauniešu dienām Romā radusies arī starptautiskā ekumeniskā brālība “Net For God”, ko var tēlaini dēvēt par lūgšanu, mācību un evaņģelizācijas “tīklu”. Šī brālība apvieno kopienas Chemin Neuf un tās Sadraudzības locekļus, kā arī visu tās “apustulātu” – jauniešus un pieaugušos, kas vēlas iesaistīties sekošanā Kristum un darboties, lai veicinātu vienotību, izlīgumu un mieru gan starp pašiem kristiešiem, gan starp dažādām pasaules valstīm. Mūsdienās pastāv vairāk nekā 260 “Net for God” dalībnieku tikšanās vietu, apvienojot šajā brālībā apmēram 7000 cilvēku visā pasaulē.

FORMĀCIJA

Formācijas uzdevums ir panākt to, lai kopienas locekļi vairāk iesaistītos kalpošanā Baznīcai un sabiedrībai, tāpēc tai ir četri galvenie virzieni: garīgā dzīve un dzīve kopienā, Bībele un teoloģija, Baznīcas dzīve un kristiešu vienotība, kā arī atvērtība pasaulei. Tiek piedāvātas rekolekcijas, apmācība nedēļas laikā vai tās nogalē. Tiek izdoti arī kristīgie žurnāli, evaņģelizācijas videokasetes, mūzikas ieraksti.

KALPOŠANA VIETĒJAI BAZNĪCAI

Tā izpaužas kā atbildības uzņemšanās par pastorālo darbu draudzēs, ģimenēs, katehēze, slimnieku un nabago aprūpe, lūgšanu grupu organizēšana u.c.

Izšķir vairākus darbības virzienus:

Starptautiskā ekumeniskā brālība “Net for God”.

Jauniešiem no 14 līdz 18 gadiem: nodarbības nedēļas nogalēs, sesijas, svētceļojumi, labdarības pasākumi, kas balstīti uz lūgšanu, dalīšanos, kalpošanu.

Jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem: Galvenie darbības virzieni ir šādi:

  • Evaņģelizācija – lūgšanu grupas, nodarbības nedēļas nogalēs, rekolekcijas, festivāli vasarā.
  • Formācija – nedēļas nogales vai viena gada mācību programmas, Bībeles un teoloģijas semināri, diskusijas par aktuāliem jautājumiem.
  • Rekolekcijas – t.s. Jērikas rekolekcijas, sv. Ignācija no Lojolas “Garīgie vingrinājumi”, garīgā vadība, palīdzība dzīves aicinājuma izvēlē, kopienas dzīves pieredze.
  • Valodu skolas – franču val. (Parīzes apkaimē), vācu val. (Berlīnē), angļu val. (Storingtonā, Anglijā).
  • Studentu kopmītnes vairākās valstīs.

“Kāna” laulātajiem pāriem un ģimenēm: tiek organizētas Kānas sesijas un nedēļas nogales, lai to dalībnieki pārdomātu laulības nozīmi, pavadītu laiku kopā viens ar otru un kopā ar savu Radītāju, savstarpējā piedošanā un priekā izdzīvotu Dieva Vārdu, ļautu Radītājam pārvērst “dienišķo ūdeni kāzu vīnā”. Kānā ģimene var piedalīties kopā ar bērniem, kuriem tiek piedāvātas nodarbības atbilstoši vecumam. Kā turpinājums Kānas sesijām darbojas arī Kānas kustība.

“CHEMIN NEUF” LATVIJĀ

Kopienas “Chemin Neuf” kalpošana Latvijā sākās pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū līdz ar pirmo Kānas sesiju organizēšanu laulātajiem pāriem. Kopš pirmajām vasaras sesijām Kānas ģimeņu brālība ir būtiski augusi, un patlaban šī “Chemin Neuf” misija apvieno vairāk nekā četrdesmit pāru, kuri regulāri tiekas, lai kopīgā lūgšanā, sadraudzībā un formācijā stiprinātu ģimenes vienotību.

Lai arī kopienas vadītās misijas – Kānas brālība, Net for God un jauniešu misija – Latvijā darbojas jau vairāk nekā desmit gadus, oficiāli kopiena Chemin Neuf Latvijā dibināta 2010.gadā.

Savukārt 2011.gadā Liepājas dome kopienai Chemin Neuf bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem piešķīra bijušo Karostas pamatskolas ēku Liepājā. Ēkā pastāvīgi dzīvo kopienas dalībnieki un tajā regulāri tiek rīkotas dažādas Chemin Neuf vadītas rekolekcijas un citi pasākumi.

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti