Now Reading
Bakalaura darbiem RARZI studenti šogad izvēlējušies ar savu personību saistītas tēmas

Bakalaura darbiem RARZI studenti šogad izvēlējušies ar savu personību saistītas tēmas

Aizvadītās darba nedēļas beigās 16 Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) studenti veiksmīgi aizstāvēja savus bakalaura darbus. Un, kā atzina pasniedzēji, tas ir liels skaits. Lai iegūtu bakalaura grādu, viņiem atlicis pēdējais, bet ne jau mazāk svarīgais solis – bakalaura tēžu eksāmens. RARZI direktore Žanete Narkēviča, kura bija arī bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijā, sacīja, ka bakalauru aizstāvēšana zināmā mērā ir svētki un kulminācija studijās, neskatoties uz to, ka tēžu eksāmens vēl priekšā.

Lielu prieku komisijai sagādāja tie studenti, kas dažādu iemeslu dēļ studijas bija pametuši, bet tomēr pēc ilgāka pārtraukuma atgriezās un tagad gatavojas gala eksāmenam. Ņemot vērā, ka daudzi no studentiem paralēli arī strādā, darba rakstīšana viņiem bija liels izaicinājums, tomēr ar to visi vieksmīgi tikuši galā.

Ž. Narkēviča arī novēroja, studenti kļūst arvien prasīgāki tēmu izvēlē. Viņus interesē tēmas, kas var aizsniegt cilvēkus. Viņus interesē tas, lai Baznīca nebūtu nošķirta no sabiedrības. Tāpēc līdzās savā ziņā klasiskajiem darbiem, piemēram, ekzeģēzē, Baznīcas dokumentu analīzē, šogad arī patristikā, bija arī uz sabiedrību vērstas tēmas. Komisijas pārstāves asociētās profesores Baiba Brūdere un Māra Kiope tāpat arī atzina, ka studenti izvēlējās ne tikai interesantas un aktuālas, bet arī katram personiski svarīgas tēmas. Viņi tiešām centušies īstenot institūta misiju, tas ir, iegūt zināšanas, lai tās izmantotu ne tikai sevis pilnveidošanai, bet arī palīdzētu citiem. Ņemot vērā, ka studenti strādā kā katehēti, kapelāni, žurnālisti, kā arī valsts sektorā un citās jomās, tad arī tēmas nereti bija saistītas tieši ar viņu profesionālo darbību.

Piemēram, Ainārs Vanags kalpo kā cietumu kapelāns un savā bakalaura pētījumā centās izzināt, kādā veidā mīlestība ir pamudinājums kalpošanai, Liāna Davļetgarijeva, kura strādā skaistumkopšanas salonā, rakstīja par sievietes cieņu un aicinājumu Jāņa Pāvila II apustuliskajā vēstulē “Mulieris dignitatem”, jo salonā novērojusi, ka sievietes ir nelaimīgas, neizprotot savu aicinājumu.

Turpretī Ineta Prancāne strādā ziedu veikalā, un viņas darbs “Augu simboliskā nozīme un loma liturģijā Vatikāna II koncila konstitūcijas “Sacrosanctum concilium” 11. un 24. artikula gaismā” pārsteidza, jo skaidroja simbolus, kam ikdienā uzmanību nepievēršam. Tas bija kaut kas jauns un vēl nepētīts RARZI diplomdarbos. Kā paskaidroja pati I. Prancāne, darbā viņa galvenokārt uzskaita augus un to simbolisko nozīmi, piemēram, īzaps ir saistīts ar pazemību un grēku nozēlu, palmu zari simbolizē uzvaru pār nāvi, augšāmcelšanos, moceklību. Pietiek vien ieskatīties Svētajos Rakstos, lai ieraudzītu, cik dažādām nozīmēm bagāta ir augu valsts. Šie simboli ir izmantoti ne tikai liturģijā, bet arī sakrālajā mākslā. Viņasprāt, simbolu pazīšana palīdz dziļāk izprast un izdzīvot liturģiju.

Līdz šim nebijis darbs bija arī Ērikam Heinsbergam. Pētījumā “Cēlonība fizikālisma, Vitgenšteina metafizikas kritikas un Hota evolūcijas teoloģijas gaismā kā Dieva apredzības aspekts” Ē. Heinsbergs analizēja reliģijas un zinātnes attiecības. Tāpat līdz šim nepētīta bija Vitas Štokmanes izvēlētā tēma. Darbā “Īpašumtiesību raksturojums un restitūcijas pienākums priestera Viktora Pentjuša MIC grāmatā “Dieva baušļu izklāsts”” tā autore pētīja vienu no baušļa “Tev nebūs zagt” aspektiem, skaidrojot, ko praksē nozīmē nezagt. Viņa nonāca pie secinājuma, ka, saskaņā ar morālteoloģiju, privatizācijas laikā nelikumīgi un negodīgi piesavinātie īpašumi ir jāatdod to īpašniekiem.

M. Kiopei kā “deserts” šķitis studentes Daces Stirānes darbs “Sociālās komunikācijas līdzekļu loma stereotipu veidošanā par katoļiem”. Studente sākumā izskaidroja komunikācijas jēdziena rašanos. Ja arī to uzskatām par mūsdienu terminu, Jēzus kā labākā komunikatora tēls eksistē jau sen. Šis jēdziens ir radies jau viduslaikos – Jēzus kā tas, kurš vēlas dalīties ar visu, kas viņam pieder. Pēc tam sekoja arī praktisks pētījums par stereotipiem, secinot, ka katoļi paši bieži vien par sevi domā daudz sliktāk, nekā tie, kas uz viņiem skatās no malas. Lai lauztu stereotipus, ļoti svarīgi ir komunicēt, piedāvāt informāciju par ticību, par to, kas notiek, nevis norobežoties, tādā viedā tikai veicinot stereotipu attīstību.

Pēc darbu aizstāvēšanas daži studenti pozitīvi novērtēja Liepas zāles telpas, uzsverot, ka bija patīkama un pat svinīga sajūta, šajā svarīgajā brīdī esot ārpus ierastajām studiju telpām. Tāpēc Ž. Narkēviča pateicas priesterim Andrim Kravalim par pretimnākšanu, kā arī komisijai par lielo padarīto darbu.

LRKB IC; FOTO: Liene Martuzāne

Scroll To Top