Now Reading
Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule

Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule

Augsti godātie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni, dārgā Dieva tauta!

Rudens mēneši, atkarībā no vietas, laika un citiem apstākļiem, katram var nozīmēt kaut ko atšķirīgu. Vienam tas ir darba turpinājums pēc vasaras atpūtas, citam viņa darbs līdz ar aizritošo gadu tuvojas nobeigumam. Skolēniem, studentiem un pasniedzējiem tas ir jauna mācību gada sākums, bet lauksaimniekiem – ražas ievākšanas laiks.

Dzīvojot līdzi Baznīcas liturģiskajam gadam, kurš pavisam drīz noslēgsies, sava darba augļus varēsim vērtēt arī mēs, kristieši. Īsts katoliskuma atspoguļojums šai ziņā vērojams Rīgas Garīgajā seminārā, kur semināristiem ir sanācis solidarizēties gandrīz ar visām iepriekš minētajām sabiedrības grupām. Līdztekus jaunā mācību gada studiju uzsākšanai semināristiem ne tikai regulāri jāveic dažādi saimnieciskie pienākumi, jādarbojas pastorāli, kalpojot Svētajās Misēs un pastorālajos projektos, bet arī jābrauc pēc draudžu saziedotajiem augļiem un dārzeņiem, pat uz attālākajām Latvijas draudzēm. Tāpēc vispirms visa semināra vārdā izsakām lielu pateicību par ziedotāju atsaucību, novēlot, lai tādējādi katrs kristietis, saskaņā ar līdzību, vāktu augļus mūžīgai dzīvei (sal. Jņ 4,36). Tāpat arī lūdzam atbalstīt semināru ar Kristus Karaļa svētku kolekti 22. novembrī.

11. decembrī aprit 90 gadi, kopš pāvests Pijs XI ieviesa Kristus Karaļa svētkus (ar encikliku Quas Primas). Skaitliski mazāka jubileja, bet tās nenovērtējamā nozīmīguma dēļ pieminēšanas vērta ir Vatikāna II koncila noslēguma 50. gadskārta 8. decembrī. Tikpat gadu svinam arī pastorālajai konstitūcijai par Baznīcu mūsdienu pasaulē (Gaudium et Spes) un dekrētam par priesteru kalpojumu un dzīvi (Presbyterorum Ordinis), arī dekrētam par priesteru formāciju (Optatam Totius). Ar interesi esam sekojuši līdzi tikko notikušajai bīskapu sinodei, kuras temats bija ģimenes aicinājums un misija Baznīcā un mūsdienu pasaulē.

Tieši ģimenes ir tās, kurās tiek likti pamati tik daudziem aicinājumiem – arī uz priesterību. Un, tieši pateicoties šiem pamatiem, savu ceļu uz semināru atrada lielākā daļa no pašreiz seminārā studējošajiem 18 topošajiem priesteriem. Viņu formācija tagad ir mūsu atbildība. Sakarā ar semināra ilggadējā biktstēva un Rīgas Sv. Franciska draudzes prāvesta Oļģerta Aleksāna OFMCap aiziešanu mūžībā par jauno draudzes prāvestu nominēts viens no semināra garīgajiem tēviem – priesteris Marcins Vozņaks, kas tagad ir kļuvis arī par semināristu biktstēvu. Lielu pateicību viss semināra kolektīvs izsaka bijušajam inspektoram priesterim Mārtiņam Klušam, kuram nebija viegli apvienot draudzes pastorālo dzīvi ar lielo atbildību seminārā. Savukārt izturību un Dieva svētību vēlam jaunajam inspektoram priesterim Ilmāram Tolstovam.

Tāpat lielu atzinību ir pelnījuši mūsu semināra audzēkņi, kuri 24. oktobrī ieguva godpilno pirmo vietu Rīgā notikušajā starpsemināru zāles futbola turnīrā, kurā piedalījās arī komandas no Viļņas un Kauņas semināriem.

Neilgi pēc minētajām jubilejām, kas saistītas ar Vatikāna II koncila noslēgumu, aizsāksies Dieva žēlsirdībai veltītais gads. Kaut mēs no jauna piedzīvotu Dieva žēlsirdību, kas ir atklājusies mūsu Kungā Jēzū Kristū!

Ceram, ka daudzi jaunieši vēlēsies apmeklēt semināru Atvērto durvju dienā – sestdien, 20. februārī. Vēlreiz pateicamies par ziedojumiem semināra vajadzībām un lūdzam mūs atbalstīt arī turpmāk.

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra audzēkņu un pasniedzēju vārdā,

pr. Pauls Kļaviņš

Scroll To Top