Now Reading
Arhibīskaps aicina gavēt ar maizi un ūdeni

Arhibīskaps aicina gavēt ar maizi un ūdeni

13. oktobrī apritēs 100 gadi kopš Dievmātes pēdējās parādīšanās Fatimā, Portugālē, kur, sākot no 1917. gada 13.maija, Vissvētākā Jaunava Marija sešas reizes parādījās trim ganiņiem: Francisko, viņa māsai Jacintai un māsīcai Lūcijai, aicinot viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir ārkārtīgi spēcīgi līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās.

Atsaucoties uz Dievmātes aicinājumu, 1984.gada 25. martā svētais Jānis Pāvils II veltīja visu pasauli Jaunavas Marijas Bezvainīgajai Sirdij. Arī Svētais tēvs Francisks ir uzsvēris Fatimas vēstījumu nozīmi un ir izsludinājis pilnas atlaidas visa Jubilejas gada garumā.

Lai aktualizētu šo Baznīcas atbildi uz Dievmātes aicinājumu, noslēdzoties simtgadei kopš viņas parādīšanās Fatimā, V.E. Rīgas metropolīts arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs ir vērsies ar oficiālu aicinājumu pie priesteriem un draudžu ticīgajiem “iespēju robežās šā gada 13. oktobrī gavēt ar maizi un ūdeni, kā arī lūgties četras Rožukroņa daļas”.

“Ar Fatimas Dievmātes aizbildniecību īpaši lūgsim par Eiropas atgriešanos pie Dieva, par mieru mūsu zemē un pasaulē, lūgsim stiprinājumu mūsu ģimenēm un jaunatnei,” aicina arhibīskaps.

Lai vēl pilnīgākā veidā atbildētu Dievmātes prasībai, 1981. gadā pāvests Jānis Pāvils II sastādīja Uzupurēšanās aktu Marijas Bezvainīgajai Sirdij. Pāvests Benedikts XVI ir uzsvēris, ka mums katram ir svarīgi šo veltīšanās aktu padarīt par savu, ļaut, lai tas mūs caurstrāvo un īstenojas mūsos. Arī arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, novēlot Dieva svētību un izturību labajā, aicina ticīgos caur Kunga Māti veltīt sevi Dievam.

Veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai
“Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja!”

Izsakot šos vārdus, ar kuriem gadu simtiem ir lūgusies Kristus Baznīca, mēs atveram savu sirdi Tev, Dieva Māte. Tu pazīsti gan cilvēku ciešanas, gan cerības. Būdama Māte, Tu izjūti it visas cīņas, kas noris mūsdienu pasaulē un mūsu zemē Latvijā, – cīņas starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu.

Svētā Gara iedvesmā mēs Tevi lūdzam, lai Tava mātes un Dieva kalpones mīlestība apņem mūsu zemi, kuru uzticam Tev. Paļāvībā mēs uzticam Tev savas tautas likteni šajā pa­ saulē un mūžībā.   

Mēs Tev veltījam visus Latvijas cilvēkus, visus, kuru rokās ir vara pieņemt būtiskus lēmumus, visus, kas ir izmisuši, visus, kam trūkst cerības un prieka, visus, kas nepazīst Dievu un Viņa žēlsirdīgo mīlestību. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svētā Dieva Dzemdētāja!

Ak, Bezvainīgā Sirds! Palīdzi mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī!
Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dieva!
No jebkāda grēka, no nešķīstības, negodīguma un savtības pasargā mūs!
No grēkiem pret cilvēka dzīvību kopš bērna ieņemšanas brīža pasargā mūs!
No naida un citu Dieva bērnu pazemošanas pasargā mūs!
No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs!
No starpnacionālām nesaskaņām pasargā mūs!
No Dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs!
No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta, pasargā mūs!
No tā, ka zūd izpratne par labo un ļauno, pasargā mūs!
No grēkiem pret Svēto Garu pasargā mūs!
Pieņem, Kristus Māte, šo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās!
Palīdzi mums Svētā Gara spēkā uzveikt grēkus visās to izpausmēs!
Lai mūsu zemē atklājas Dieva žēlsirdīgās mīlestības spēks, lai tas aptur jebkādu ļaunumu!
Lai Mīlestība pārveido cilvēku apziņu!

Dieva Māte, Tavai Bezvainīgajai Sirdij mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un lūdzam – ved mūs visus pie sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen.

LRKB IC

Scroll To Top