Homīlija Svētās Mises laikā Aglonā 1993.gada 9.septembrī

1. „Lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem” (Rom 8, 29). Šodien kā svētceļnieki esam ieradušies Dievmātes svētnīcā Latvijā, lai slavētu Dievu par to, ko Viņš izlēmis kopš mūžības. Par lēmumu, ko apustulis Pāvils mums skaidro Vēstulē romiešiem, kuru tikko dzirdējām. Dievs, kas ir mūžība, jau no mūžības zināja visu (sal. Rom 8, 29), kam bija jāpiepildās laikā. Dievs Savā Dēlā, kas būtībā līdzīgs Tēvam, jau kopš iesākuma pazina visu cilvēci kopumā un katru cilvēku atsevišķi. Dievs Savā Mūžīgajā Vārdā pazīst – un tieši šai pazīšanā rod sākumu dievišķais plāns attiecībā uz cilvēka aicinājumu. Dievs Savā tēvišķajā mīlestībā „tos, kurus iepriekš pazina, – raksta apustulis – nozīmēja kļūt līdzīgiem Sava Dēla attēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem” (Rom 8, 29).

2. Šodien esam ieradušies Aglonas svētnīcā, lai šo brīnišķīgo Dieva lēmumu ietvertu lūgšanā. Mūžīgajam Vārdam, Dēlam, kas Tēvam līdzīgs būtībā, bija jākļūst par „pirmdzimto starp daudziem brāļiem”. Lai būtu pirmdzimtais starp cilvēkiem – starp cilvēku dēliem un meitām -, Viņš kļuva cilvēks: „Vārds tapa miesa” (Jņ 1, 14). Lūk, Dieva Dēls, „ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas”. No Jaunavas vārdā Marija. Šodien Baznīca svin tās Vissvētākās Jaunavas dzimšanu, kurai pēc Dieva mūžsenā lēmuma bija jākļūst par debesu Tēva vienpiedzimušā Dēla Māti. Un mēs svinam Jaunavas Marijas dzimšanas svētkus.

3. Svētā Mateja evaņģēlija fragments, kuru kopīgi klausījāmies, skaidro, kā cilvēkos un ar cilvēku starpniecību īstenojies šis Dieva noslēpums. Dieva cilvēktapšanas noslēpums! Tik grūti izprotams, ka bija nepieciešams, lai tas vispirms tiktu uzņemts cilvēku sirdīs, pieņemts ar cilvēka prātu. Vispirms Marijas sirdī Pasludināšanas brīdī Nācaretē, tad Jāzepa, Marijas līgavaiņa sirdī. Lūk, kā Dieva vēstnesis izskaidro šo noslēpumu Jāzepam: „Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo, kas Viņā dzimis, Tas ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem” (Mt 1, 20 – 21). Vārds „Jēzus” nozīmē „Pestītājs”, „Dievs, kas glābj”.

4. Ar Jēzus vārdu ir cieši saistīts arī Marijas vārds. Jaunava un reizē Māte – Viņa ir daļa no Dēla noslēpuma. Baznīca tic, ka Viņa nāca pasaulē bezvainīga, brīva no iedzimtā grāka. Pestīšana, kuru dāvāja Dievs, iesākās Marijā un sasniedza Viņā savu vainagojumu. Tāpēc cilvēki, veselas tautas mīl Mariju, paļāvībā steidzas pie Viņas, un, lai ietu aizvien tālāk pestīšanas ceļu, dodas svētceļojumos uz Viņas svētnīcām. Ļaudis uzņemas šo garīgo ceļu, lai tajā no jauna rastu Savas dzīves patieso jēgu, lai atgrieztos no grēkiem, lai ar Marijas, ar „žēlastības pilnās” (Lk 1,28) palīdzību atgūtu Dieva žēlastību. Aglona, Jūsu brīnišķīgā svētnīca, ir viena no šādu svētceļojumu vietām Latvijā.

5. „Cildenas lietas stāsta par tevi, Dieva pilsēta (..). Kungs ierakstīs tautu grāmatā: tur Viņš ir dzimis” (Ps 87). 2 Pēc tik daudziem gadiem, kad par Dievu klusēja, beidzot atgūta ticības brīvība, atsākti tautas svētceļojumi. Svētceļnieki, šķērsojot visu Latviju, dodas uz Aglonu pat no vistālākajiem novadiem. No Rīgas, Liepājas, Ventspils, Kolkas, Jūrmalas, Limbažiem, Valmieras un Alūksnes iziet daži simti svētceļnieku, bet pēc nedaudz dienām viņu jau ir tūkstošiem. Pār latviešu zemi kā straume plūst ticīgie, paužot ticību dziesmās, sludinot prieku. Vairums no tiem ir jaunieši, kas vēlas gūt svētceļojuma pieredzi, piedzīvot patiesas lūgšanas mirkli, grib kopīgi liecināt, grib dalīties grūtībās, uzņemot tās patiesā gandares garā. Daudzi, arī mazie un vecie, vēloties iet kopā šo ceļu, ir vienoti ar latviešu katoļu jaunatni. Marijas – Baznīcas Mātes, Baznīcas pirmveidola – sargāti, viņi iet pretī Kungam, būdami uzskatāms pasaulē svētceļojošās Dieva tautas attēls.

6. Esiet sveicināti, dārgie ticīgie, kas nākat no visas Latvijas, bet it īpaši tie, kas esat no apkārtējiem novadiem, no Latgales. Drosme, ar kādu Latgale kopj savu seno ticību, ir visiem zināma. Tāpat kā visus citus gadus, jūs esat sapulcējušies šajā dievnamā cerības pilni, ka Dievmāte jūs uzklausīs. Jūs gribat vēstīt Marijai savu mīlestību, ka mīlat Viņu kā bērni, gribat pateikties par žēlastībām, kas saņemtas, pateicoties Viņas aizbildniecībai, vēlaties paust savu paļāvību, ka lūgšanas tiks uzklausītas. Esiet sveicināti visi, kas šeit ieradušies, apliecinādami savu ticību, kas šodien stiprina arī mani, svētceļnieku, kurš ir kopā ar jums un jūsu vidū, liecinot par visas Baznīcas ticību un pienākumu nemitīgi darboties pasaules evaņģelizācijas labā. Esiet sveicināti, esiet svētīti un žēlastības stiprināti, jūs, kuriem ar Savu skatienu spēku un drosmi ir dāvājusi Aglonas Jaunava, goda cienīgā Jaunava, jo no Viņas ir dzimusi Patiesības saule, Kristus, mūsu Dievs.

7. Man un visai latviešu kristiešu saimei šobrīd īpaši nozīmīga ir citu konfesiju brāļu, luterāņu un pareizticīgo, klātbūtne Aglonā. Viņu vēlēšanās būt līdzdalīgiem šajā pasākumā, kas veltīts kopējai lūgšanai, ir īpaši zīmīga. Esiet sveicināti, dārgie brāļi Kristū. Arī jūs Mariju atzīstat par pirmo Kunga mācekli, jo zināt, ka saskaņā ar Evaņģēliju (kas vienmēr tiek svinīgi lasīts liturģiskajos dievkalpojumos) – Tas, „kas Viņā dzimis, ir no Svētā Gara” (Mt 1, 20). Arī jūs atzīstat, ka Jēzus ir Tas, kurš „atpestīs Savu tautu no grēkiem” (Mt 1, 21), Viņš, Dieva Dēls, pirmsmūžīgais Vārds, kas tapa cilvēks Marijas klēpī. Jūsu klātbūtne vieš cerību ekumēnisma nākotnei. No visas sirds vēlos, lai kristiešu ekumēniskie centieni pēc vienības nekad nemazinātos, lai neapdzistu vēlēšanās izpildīt Kristus lūgumu „ut unum sint” – lai visi būtu viens.

8. Jēzus – Marijas Dēls. Jēzus – Pestītājs – Dievs, kurš glābj. Šo patiesību lieliski pauž svētais Pāvils Vēstulē romiešiem: „Tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu” (sal. Rom 8, 28) – Viņš glābj. Šo savu lēmumu Dievs īsteno Kristū. Lai krusta upurī cilvēci darītu taisnu, Viņš ir kļuvis cilvēks, „pirmdzimtais starp daudziem brāļiem”. Vai varam liegt savu mīlestību Dieva Dēlam, neatbildot uz Viņa mīlestību? 

9. Dāvanu mīlēt lūgsim no Mātes, kas stāv pie Krusta. Viņa ir mūsu Glābēja Māte, mūsu Pestītāja Māte. Mūžīgais Tēvs ir paredzējis, lai Viņa kā Māte rūpētos par visu cilvēku pestīšanu. Un mēs esam Viņas nemitīgās gādības liecinieki. Tieši tādēļ esam šeit. Tieši tādēļ Dieva tauta Latvijā dodas svētceļojumos uz Aglonu. Mēs apzināmies šo mātes gādību – gādību, kāda piemīt Tai, kura ir Dieva mūžīgā lēmuma atveids, svētglezna. Marijā allaž jaunā veidā varam apbrīnot mīlestības noslēpumu, Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara noslēpumu. Vai tad par godību, kurai kļuvusi līdzdalīga Savā pirmdzimušajā Dēlā, Marija – Dieva Māte pavisam īpašā veidā nesniedz liecību visiem tiem, kurus Dievs pieņēmis par saviem dēliem un meitām?

10. Patiesi, „Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir Tavas miesas auglis” (Lk 1, 42). Marija, Tevī Kungs ir darījis lielas lietas. Lielas lietas Dievs darījis mums ar Tavu starpniecību, Dieva Māte un Savas tautas Māte.

Pāvesta uzrunas Aglonā krievu un poļu valodās

Дорогие русскоязычные братья и сёстры! Желаю обратиться к вам непосредственно с особым приветствием. В святилище, в котором мы находимся, стекаются поломники со всех окружающих его земель. Здесь встречаются различные языки с тем, чтобы совместно воспевать Матерь Божию. Вы хорошо знаете, какое место Пречистая Дева Мария занимает в домостроительстве нашего спасения, какова Её также роль в недавних церковных событиях. В то время как вместе с Нею мы благодарим Господа, наш взгляд устремлён вперёд. Вера послужила силой освобождения от прошлого угнетения; тем более она ныне должна стать источником примерения для всех тех, кто разделяет те же проблемы и те же возможности их разрешения. Как поветствуется в Евангелии, Дева Мария продолжает призывать всех к Иисусу Христу, ибо только в Его Имени – спасение. В Нём «Бог спасает» всех тех, кто Его любит, какому бы языку, народу или нации он ни принадлежал. Он не смотрит на внешность, а в сердце человека, ибо там лежит истинная личность каждого. Дорогие братья и сёстры, положитесь всецело на эту Матерь, столь любимую русским народом. Благодаря Ей вы будете ощущать братство между собой, будете более открытыми к диалогу и более готовыми к оказанию помощи друг другу. Вместе с Нею призывайте Духа Святого, дабы – как некогда в день Пятидесятницы – различные языки могли встретиться в едином языке любви.

Drodzy Bracia i Siostry, Z radością spotykam się z Wami dzisiaj w tym Sanktuarium Maryjnym, które jest tak drogie Waszemu Sercu. Składamy hołd Matce Bożej w przeddzień Święta Jej Narodzenia, a 4 jednocześnie w duchu głębokiej wiary rozważamy Jej macierzyńską rolę, jaką odegrała i nadal odgrywa w zbawczym planie Bożym. Bóg Ojciec miłuje wszystkich swych synów i córki w Jednorodzonym Synu zrodzonym według ciała z Najświętszej Dziewicy. Maryja towarzyszy i przewodniczy każdemu człowiekowi, a także całym narodom, które przyjmują światło Ewangelii i zdążają ku Królestwu niebieskiemu. Także dzisiaj czuwa Ona nad tymi, ktorzy się Jej zawierzają. Trwa na modlitwie z uczniami i przyzywa Ducha Świętego, aby wszystkie języki świata zespoliły się w zbawczym dialogu miłości.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti