Adventa kalendārs 2019

– Kas manī ikdienā raisa skepsi? Kas izaicina manu ticību?
– Vai esmu piedzīvojis, ka Dievs darbojas pārdabiskā veidā?
– Kādos nodomos es šodien vēlos lūgties?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis Starpdiecēžu Garīgā semināra audzēknis Henriks Rektiņš.

<

15. decembris – svētdiena – SAGATAVOT KUNGA CEĻU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 2-11)
Tajā laikā Jānis, cietumā dzirdēdams par Kristus darbiem, sūtīja pie Viņa savus mācekļus Viņam pajautāt: “Vai Tu esi tas, kam jānāk, vai arī mums jāgaida cits?”
Bet Jēzus viņiem atbildot sacīja: “Aizgājuši ziņojiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat: aklie top redzīgi, klibie staigā, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, mirušie ceļas augšā, un nabagiem tiek sludināts Evaņģēlijs. Un svētīgs ir tas, kas manis dēļ neieļaunosies.”
Kad viņi aizgāja, Jēzus sāka stāstīt ļaudīm par Jāni: “Ko skatīties jūs izgājāt tuksnesī? Vēja locītu niedri? Bet ko tad jūs izgājāt skatīties? Mīkstās drēbēs tērptu cilvēku? Lūk, tie, kas valkā mīkstās drēbes, dzīvo ķēniņu pilīs. Bet ko jūs izgājāt ska­tīties? Vai pravieti?
Jā, Es jums saku, pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par kuru ir rakstīts: “Redzi, Es sūtu savu eņģeli tava vaiga priekšā, un viņš sagatavos tavu ceļu tev priekšā.”
Patiešām, Es jums saku: starp tiem, kas dzimuši no sievietes, neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju. Tomēr pats mazākais Debesu valstībā ir lielāks par viņu.”

SAGATAVOT KUNGA CEĻU

Jānim Kristītājam bija liela loma pestīšanas vēsturē – nākt pirms Jēzus, lai sagatavotu cilvēku sirdis un atgādinātu par grēka realitāti. Nevis tāpēc, lai tiesātu, bet gan lai atgādinātu, ka neesam pilnīgi, pašpietiekami un ka mums ir vajadzīgs Glābējs. Vienlaicīgi arī mēs savā ikdienā esam aicināti sagatavot Kunga ceļu – būt blakus cilvēkiem, klausīties, dalīties ar savu dzīves stāstu un kopā ieaicināt Dievu ikdienas notikumos.

Jautājumi pārdomām:

– Kā es ikdienā sagatavoju Kunga ceļu vietā, kur esmu?
– Vai man ir viegli klausīties citu pieredzē un dzīves stāstā?
– Kā es varu nest Dieva klātbūtni to cilvēku dzīvēs, kuri man uzticas?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis māc. Edgars Mažis.

14. decembris – sestdiena – MEKLĒT DIEVU IKDIENĀ

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 17, 10-13)
Kāpjot lejā no kalna, mācekļi jautāja Jēzum: “Kāpēc tad Rakstu zinātāji teic, ka vispirms jānāk Elijam?”
Bet Viņš atbildot sacīja: “Elijs nāks gan un visu atjaunos. Bet Es jums saku, ka Elijs jau bija atnācis, bet tie viņu nepazina un darīja ar viņu, ko gribēja. Tāpat arī Cilvēka Dēlam no viņiem būs jācieš.”
Tad mācekļi saprata, ka Viņš tiem stāstīja par Jāni Kristītāju

MEKLĒT DIEVU IKDIENĀ

Nereti Dieva darbība mūsu dzīvēs ir tik dabiska un smalka, ka varam to pat nepamanīt. Cik bieži esam Dievam ko lūguši un, kad esam to saņēmuši, aizmirsuši, kas ir paveiktā autors? Meklēt Dievu ikdienā nozīmē mācīties sajust dvēselē notiekošās kustības, pateikties par katrā dienā piedzīvoto un lūgšanā pārdomāt notikušo. Tad var atklāties, ka pašsaprotamais vai reizēm pat šķietami bezjēdzīgākais ir daļa no lielāka plāna.

Jautājumi pārdomām:

– Par kādiem pēdējā laika notikumiem esmu pateicīgs Dievam?
– Kā Dievs ir bijis klātesošs manā ikdienā?
– Uz ko Dievs mani ir iedvesmojis? Uz ko Viņš mani iedvesmo tuvākajā laikā?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Mihails Volohovs.

13. decembris – piektdiena – PIEŅEMT NESAPROTAMO

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 16-19)
Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm: “Ar ko lai Es salīdzinu šo paaudzi? Tā ir līdzīga bērniem, kas sēž tirgus laukumā un kliedz uz vienaudžiem, sacīdami: “Mēs jums stabulējām, bet jūs nedejojāt; mēs dziedājām raudu dziesmas, bet jūs nesērojāt.”
Jo atnāca Jānis, kas ne ēda, ne dzēra, bet tie saka: “Viņā ir velns.” Atnāca Cilvēka Dēls, kas ēd un dzer, un tie saka: “Lūk, cilvēks – izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs!” Tomēr gudrība pierāda sevi savos darbos.”

PIEŅEMT NESAPROTAMO

Šodienas Evaņģēlija fragmentā redzam, ka cilvēki uz Dieva darbību caur Viņa sūtītajiem reaģējuši ar neizpratni, vienmēr atrodot veidu, kā to tiesāt. Tas mums var atgādināt to, cik dažādos veidot Dievs var darboties gan citu cilvēku dzīvēs, gan caur šiem cilvēkiem arī mūsu dzīvēs. Esam aicināti katru situāciju uzlūkot caur Dieva gaismu un pieņemt to, kas paliek mums nesaprotams, nenotiesāt, bet gluži pretēji – ļaut Dievam runāt caur jebkuru dzīves notikumu.

Jautājumi pārdomām:

– Kādas situācijas pēdējā laikā manī raisījušas neizpratni?
– Kā Dievs pēdējā laikā manā dzīvē darbojies caur citiem cilvēkiem?
– Ko es varu mācīties par Dieva dabu no tā, ko redzu citos cilvēkos?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Pauls Kļaviņš.

12. decembris – ceturtdiena – CENSTIES SAPRAST

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 11-15)
Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm: “Patiešām, Es jums saku: starp tiem, kas dzimuši no sievietes, neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju. Tomēr pats mazākais Debesu valstībā ir lielāks par viņu.
Bet no Jāņa Kristītāja dienām līdz šim brīdim Debesu valstība cieš pārspēku, un to sagrābj tie, kas lieto varu. Jo visi pravieši un Likums pravietoja līdz pat Jānim. Un, ja gribat to saprast, viņš ir Elijs, kuram jānāk. Kam ir ausis, tas lai klausās!

CENSTIES SAPRAST

Svētajos Rakstos ir daudz vietu, kuras grūti saprast; arī, cilvēki, kas bija kopā ar Jēzu, ne vienmēr spēja saprast Viņa teikto, tomēr Jēzus uzsver to, ka ir nepieciešams klausīties. Spēt saprasti ir žēlastība, ko var dot Svētais Gars, taču ir grūti šo žēlastību saņemt, ja nemēģinām sevi trenēt saklausīt Dieva balsi un saprast Viņa Vārdu jēgu mūsu dzīvē.

Jautājumi pārdomām:

– Kā es jūtos, lasot Svētos Rakstus?
– Ko es daru, lai varētu saprast izlasītā nozīmi manā dzīvē?
– Ko es daru, kad sastopos ar nesaprotamiem Svēto Rakstu fragmentiem?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Rodions Doļa.

11. decembris – trešdiena – ATVELDZĒTIES

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 28-30)
Tajā laikā Jēzus sacīja: “Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselei. Jo mans jūgs ir maigs, un mana nasta ir viegla.”

ATVELDZĒTIES

Jēzus pazīst katru no mums. Viņš arī zina visas mūsu nastas, kas mūs nospiež. Viņš aicina tās visas atdot Vņam. Uzdrīksties atlaist visu, kas nospiež Tevi, un atveldzējies Dieva gādīgajās rokās! Ej kopā ar Viņu un izbaudi, cik dzīve var būt skaista!

Jautājumi pārdomām:

– Kas ir manas nastas?
– Ko man ir grūti uzticēt Dievam?
– Kāda ir mana lūgšana?
– Ko es visvairāk šobrīd gribu izlūgt no Dieva?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis māc. Edgars Mažis.

10. decembris – otrdiena – PRIECĀTIES PAR ATRASTO

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 18, 12-14)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kā jums šķiet? Ja kādam būtu simts avis un viena no tām būtu nomaldījusies, vai tad viņš neatstās deviņ­desmit deviņas kalnos un neies meklēt to, kas ir nomaldījusies?
Un, ja viņam izdodas to atrast, patiesi, Es jums saku: viņš par to priecājas vairāk nekā par deviņdesmit deviņām, kuras nebija nomaldījušās. Tā arī jūsu Tēvs, kas ir Debesīs, negrib, lai pazustu kāds no šiem mazajiem.”

PRIECĀTIES PAR ATRASTO

Ir vairāki stāsti Evaņģēlijā, kas atklāj Dieva neizmērojamo prieku par katru, kurš atgriežas – atsaucas Viņa mīlestībai. Ja savā ikdienā vēlamies mācīties mīlēt tā, kā mīl Tēvs, tad svarīgi neaizmirst par to, ka kopā ar Viņu varam priecāties par katru, kas Viņu satiek un iepazīst. Varam palikt malā aizspriedumus un uzstādījumus, kādām būtu jābūt citu attiecībās ar Kristu, un uzticēties, ka Dievs darbojas viņu dzīvēs.

Jautājumi pārdomām:

– Kā Tu piedzīvo Dievu kā Labo Ganu, kas rūpējas par Tevi?
– Kādus līdzekļus Tu izmanto, lai atgrieztos pie Jēzus?
– Vai esmu gatavs steigties citiem palīgā?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Pauls Kļaviņš.

9. decembris – pirmdiena – ATSAUKTIES AICINĀJUMAM

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 26-38)
Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.”
Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” Un eņģelis, viņai atbildot, sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu.
Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams.” Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja.

ATSAUKTIES AICINĀJUMAM

Savā ikdienā bieži meklējam zīmes un cenšamies saklausīt Dieva balsi, lai atklātu Viņa gribu kādos dzīves notikumos. Cik gatavi mēs esam atsaukties tam, ko atklājam un sadzirdam? Dieva aicinājums var nebūt ērts un atklāt par mums ko tādu, ko mēs citādāk neiedomātos. Tas var likties neiespējams un izaicināt, bet, kā redzam šīs dienas Evaņģēlijā, Dievs pats dod spēku un iespējas to īstenot.

Jautājumi pārdomām:

– Kā es redzu savas dzīves aicinājumu?
– Kas šajā konkrētajā dzīves posmā ir tas, uz ko jūtu aicinājumu?
– Kā es cenšos ieraudzīt Dieva plānu un gribu savā dzīvē?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Vitālijs Filipenoks.

8. decembris – II Adventa svētdiena – ATGRIEZTIES

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 3, 1-12)
Tajās dienās nāca Jānis Kristītājs, kas sludināja Jūdejas tuksnesī, sacīdams: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu!” Viņš ir tas, par kuru runāja pravietis Isajs, sacīdams: “Saucēja balss tuksnesī: gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas!” Bet pats Jānis nēsāja kamieļspalvas apģērbu un ādas jostu ap gurniem. Un viņa barība bija siseņi un meža medus.
Tajā laikā pie viņa izgāja Jeruzaleme un visa Jūdeja, un visa Jordānas apkaime un, atzīdamies savos grēkos, pieņēma Jordānas upē no viņa kristību.
Bet viņš, redzēdams nākam pie kristības daudzus no farizejiem un saducejiem, tiem sacīja: “Jūs, odžu dzimums! Kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? Nesiet tad atgriešanās cienīgus augļus!
Un nedomājiet runāt sevī: “Mums Ābrahams ir tēvs.” Jo es jums saku, ka Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahama bērnus.
Cirvis jau ir pielikts pie koku saknēm: tātad ikviens koks, kas nenes labus augļus, tiks nocirsts un iemests ugunī.
Es jūs kristīju ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet Tas, kurš nāks pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīgs nest Viņa kurpes. Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni.
Viņa rokās ir vēteklis, un Viņš iztīrīs savu klonu. Savus kviešus Viņš savāks klētī, bet pelavas sadedzinās nedziestošā ugunī.

ATGRIEZTIES

Jēzus aicinājums uz atgriešanos atgādina, ka mēs nevaram sēdēt uz diviem krēsliem. Dieva klātbūtnē nevar pastāvēt grēks. Tāpēc Adventa laikā, gatavojoties sastapt bērnu Jēzu, esam aicināti ieskatīties savā sirdī, kas no tās nāk labs un kas ir tāds, par ko man ir kauns.

Jautājumi pārdomām:

– Cik daudz laika ikdienā veltu sirdsapziņas izmeklēšanai?
– Kas pēdējā laikā ir bijušas manas izvēles, kas apliecina, ka darbojos kā Dieva bērns?
– Par kurām izvelēm man ir kauns un kuras nav Dievam patīkamas?
– Kad es pēdējo reizi esmu bijis pie grēksūdzes?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Renārs Birkovs.

7. decembris – sestdiena – DARĪT DIEVA DARBUS

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 9, 35–10, 1.6-8)
Tajā laikā Jēzus pārstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības Evaņģēliju, un dziedinādams visas slimības un kaites. Bet, redzēdams ļaužu pulkus, Viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.
Tad Viņš sacīja saviem mācekļiem: “Pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!”
Pieaicinājis savus divpadsmit mācekļus, Viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas kaites un visas slimības. Šos divpadsmit Jēzus sūtīja, viņiem pavēlēdams un sacīdams: “Ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm! Iedami sludiniet, sacīdami: “Debesu valstība ir tuvu.” Dziediniet slimos, augšāmceliet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus! Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet!”

DARĪT DIEVA DARBUS

Līdz šim šajās Adventa dienās lielākoties pārdomājām to, kā varam piedzīvot Dieva dotās žēlastības, pilnveidojot attiecības ar Viņu. Šodien Evaņģēlijā Jēzus atgādina, ka mēs ne tikai saņemam, bet esam aicināti dot un dalīties – darīt Dieva darbus. Mūsu klātbūtne, liecība, lūgšanas, palīdzība var ļaut Dieva brīnumiem realizēties citu cilvēku dzīvēs, ja smelsim savu spēku Kristū, kura piedzimšanu gaidām.

Jautājumi pārdomām:

– Kas ir dāvanas, talanti, ko Dievs man ir devis?
– Kā es ar šiem talantiem varu kalpot Dievam un sabiedrībai?
– Ko es varētu paveikt Adventa laikā, lai kādam atklātu Dieva mīlestību uz pasauli?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Ingars Stepkāns.

6. decembris – piektdiena – PIEDZĪVOT DZIEDINĀŠANU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 9, 27-31)
Tajā laikā, Jēzum tālāk ejot, divi neredzīgie Viņam sekoja, kliegdami un sacīdami: “Apžēlojies par mums, Dāvida Dēls!” Kad Viņš iegāja mājā, neredzīgie piegāja Viņam klāt, un Jēzus tiem jautāja: “Vai jūs ticat, ka Es spēju to izdarīt?” Tie Viņam atbildēja: “Jā, Kungs!” Tad Viņš pieskārās to acīm, teikdams: “Lai jums notiek saskaņā ar jūsu ticību!” Un viņu acis atvērās. Jēzus viņus brīdināja, sacīdams: “Raugiet, ka neviens to nedabū zināt!” Bet tie izgājuši izdaudzināja Viņu pa visu to apvidu.

PIEDZĪVOT DZIEDINĀŠANU

Uzticēties mēdz būt izaicinoši, jo tas pieprasa apziņu, ka neesam pašpietiekami un ka ne visu spējam kontrolēt. Šīs dienas Evaņģēlijā Jēzus, pirms paveic brīnumu un dziedina neredzīgo, vaicā par viņa ticību. Vieglāk būtu saglabāt zināmu skepsi un noticēt tikai tad, kad dziedināšana jau notikusi, bet Jēzus atklāj pretējo. Kad pieņemam, ka dziedināšana (ne tikai fiziska, bet arī garīga un emocionāla) ir vajadzīga, un kad noticam, ka Dievs spēj paveikt cilvēkam neiespējamo, tad šis ticības spēks, kas "kalnus spēj pārcelt", var darboties arī mūsu dzīvē.

Jautājumi pārdomām:
– Vai es ticu, ka Dievs spēj dziedināt? Vai ticu, ka Viņš spēj dziedināt tieši mani?
– Ko Dievs manī ir pārveidojis līdz šim?
– Kā es līdzdarbojos Dieva dziedināšanas darbā manā dzīvē?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Rodions Doļa.

5. decembris – ceturtdiena – KLAUSĪTIES UN DZIRDĒT

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 7, 21.24-27)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ne katrs, kas man saka: “Kungs, Kungs!” – ieies Debesu valstībā, bet gan tas, kas pilda mana Tēva gribu, kurš ir Debesīs.
Tāpēc ikviens, kas dzird šos manus vārdus un tos pilda, ir pielīdzināms prātīgam vīram, kas uzcēlis savu māju uz klints. Nāca lieti, upju pali un vēja brāzmas un gāzās pār šo māju, bet tā nesagruva, jo bija celta uz klints.
Un ikviens, kas dzird šos manus vārdus, bet tos nepilda, būs līdzīgs neprātīgam vīram, kas uzcēla savu māju uz smiltīm. Nāca lieti, upju pali un vēja brāzmas un gāzās pār šo māju, un tā sagruva, un tās posts bija liels.”

KLAUSĪTIES UN DZIRDĒT

Mūsdienu dzīves steigā nemitīgi sastopamies ar visdažādākajiem vēstījumiem – dzirdam, redzam, saožam un visādi citādi uztveram neaptveramu informācijas daudzumu. Tāpēc ir skaidrs, ka starp dzirdēšanu un klausīšanos visbiežāk vienādības zīmi likt nevar. Tomēr Jēzus atklāj vēl ko vairāk – arī klausīties ne vienmēr nozīmē saprast un sadzirdēt īsto vēstījumu. Jo vairāk lasīsim un klausīsimies Dieva Vārdu, jo lielāka būs mūsu spēja sadzirdēt, ko Dievs caur to mums atklāj, kas kļūs par nesatricināmu pamatu.

Jautājumi pārdomām:
– Kādu informāciju es patērēju ikdienā? Cik bieži esmu klusumā?
– Kad es noklustu, kas ir tas, ko es sadzirdu sevī?
– Kā es varētu ieviest Svēto Rakstu regulāru lasīšanu savā ikdienā?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Edgars Cakuls.

4. decembris – trešdiena – ĻAUT DIEVAM RŪPĒTIES

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 15, 29-37)
Tajā laikā Jēzus gāja gar Galilejas ezeru un, uz­kāpis kalnā, tur apsēdās. Un pie Viņa gāja daudz ļaužu, vezdami līdzi klibus, aklus, kroplus, mēmus un daudzus citus, kurus nolika pie Viņa kājām. Un Viņš tos dziedināja, tā ka ļaudis brīnījās, redzēdami mēmos runājam, kroplos esam veselus, klibos staigājam un aklos redzam. Un viņi slavēja Izraēļa Dievu.
Bet Jēzus, sasaucis kopā savus mācekļus, sacīja: “Man ir žēl ļaužu, jo viņi jau trīs dienas ir pie manis un viņiem nav, ko ēst. Un Es negribu viņus atlaist neēdušus, lai viņi ceļā nepagurtu.” Bet mācekļi Viņam sacīja: “Kur gan mēs ņemsim te, tuksnesī, tik daudz maizes, lai paēdinātu tik lielu ļaužu pulku?”
Tad Jēzus viņiem jautāja: “Cik jums ir maizes?” Tie atbildēja: “Septiņas, un dažas zivtiņas.” Tad Viņš lika ļaudīm apsēsties zemē un, paņēmis šīs septiņas maizes un zivis, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem, bet mācekļi – ļaudīm, un visi ēda un paēda; un no atlikušajām druskām pielasīja pilnus septiņus grozus.

ĻAUT DIEVAM RŪPĒTIES

Šīs dienas evaņģēlijs rāda, ka Dievam rūp katra cilvēka vajadzības. Nereti Viņš izmanto pavisam ikdienišķas lietas. Mūsu uzdevums ir iemācīties saskatīt Dieva rūpes par mums ikdienas sīkumos.

Jautājumi pārdomām:
– Vai es spēju saskatīt Dieva rūpes par mani ikdienā? Kā tās izpaužas?
– Kurās dzīves sfērās man trūkst paļāvības uz Dievu?
– Kas ir mans mazumiņš, ko es varu uzticēt Dievam?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Mihails Volohovs.

3. decembris – otrdiena – BŪT VIENKĀRŠAM

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 10, 21-24)
Tajā laikā Jēzus gavilēja Svētajā Garā un sacīja: “Es Tevi slavēju, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka Tu esi to apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem, bet atklājis mazajiem. Jā, Tēvs, tādēļ ka Tev tā ir labpaticis. Mans Tēvs man ir atdevis visu. Un neviens nezina, kas ir Dēls, kā tikai Tēvs; un neviens nezina, kas ir Tēvs, kā tikai Dēls un tas, kuram Dēls to gribēs atklāt.”
Tad Viņš vērsās atsevišķi pie mācekļiem un sacīja: “Svētīgas ir acis, kas redz to, ko jūs redzat! Jo Es jums saku: daudzi pravieši un ķēniņi gribēja redzēt to, ko jūs redzat, bet neredzēja, un dzirdēt to, ko jūs dzirdat, bet nedzirdēja.”

BŪT VIENKĀRŠAM

Mēs visi, vismaz lielākā daļa no mums, vēlamies izskatīties labi citu acīs. Tas parasti nozīmē – būt gudram, būt veiksmīgam, būt produktīvam, nepieļaut kļūdas. Šīs dienas Evaņģēlija fragmentā Jēzus atklāj citu loģiku – Dieva vēstījumu spēj saprast, nevis izglītotie un veiksmīgie, bet gan paši mazākie. Atslēga nav atmest motivāciju sevi pilnveidot, bet gan spēt saglabāt vienkāršu un pazemīgu attieksmi – gan apkārtējo, gan Dieva priekšā.

Jautājumi pārdomām:
– Kādu iespaidu par sevi es cenšos radīt?
– Kas ir manas dzīves mērķi? Pēc kādiem sasniegumiem es tiecos?
– Ko man nozīmē pazemīga attieksme?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Modris Lācis.

2. decembris – pirmdiena – TICĒT UN PAĻAUTIES

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 8, 5-11)
Tajā laikā, kad Jēzus ieradās Kafarnaumā, pie Viņa piegāja simtnieks un Viņu lūdza, sacīdams: “Kungs, mans kalps mājās guļ paralizēts un cieš lielas mokas.” Jēzus viņam sacīja: “Es aiziešu un viņu izdziedināšu.” Bet simtnieks atbildēdams teica: “Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mans kalps kļūs vesels.
Jo arī es esmu priekšniecībai padots cilvēks, un man ir padoti karavīri. Un es saku vienam: “Ej!” – un viņš iet; un otram: “Nāc!” – un viņš nāk; un savam kalpam: “Dari to!” – un viņš dara.”
To dzirdot, Jēzus brīnījās un sacīja tiem, kas Viņam sekoja: “Patiesi, Es jums saku: ne pie viena Izraēlī Es neesmu atradis tādu ticību. Un Es jums saku, ka daudzi no austrumiem un rietumiem nāks un apsēdīsies ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu Debesu valstībā.”

TICĒT UN PAĻAUTIES

Šodien Evaņģēlijs atklāj ticības un paļaušanās spēku, kas ļauj Dieva darbiem piepildīties. Kā norāda Jēzus, simtnieka parādītā paļāvība ir neierasta, jo ir gatava uzticēties bez nekādiem nosacījumiem un pierādījumiem. Lai gan tas varētu šķist nesasniedzams ideāls, šajā laikā varam lūgt Dievam žēlastību nolikt malā savu skepsi un aizspriedumus, lai piedzīvotu Dieva brīnumus.

Jautājumi pārdomām:
– Kurās dzīves sfērās vēlos piedzīvot to, ka Dievs dziedina?
– Kā es jūtos, kad esmu aicināts ticēt un paļauties uz to, ko neredzu?
– Kā es varētu raksturot savu ticību?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Pēteris Skudra.

1. decembris – I Adventa svētdiena – BŪT GATAVAM

Lasīt dienas Evaņģēlija fragmentu

Adventa pirmā svētdiena iesākas ar pamudinājumu, kas ietver uzdevumu visam gaidīšanas laikam – būt gataviem, būt nomodā. Zinām, ka pēc četrām Adventa nedēļām pienāks Kristus piedzimšanas svētki, bet šis izaicinājums ir vēl plašāks – gaidīt to, kā laiku īsti nezinām, gaidīt piepildāmies Dieva apsolījumus gan savā personiskajā dzīvē, gan visā pasaulē kopumā.

Jautājumi pārdomām:
– Ko es gaidu savā dzīvē? Kam es esmu gatavs?
– Ko es sagaidu no šī Adventa laika?
– Kādi tuvākmīlestības darbi man labāk ļaus sagatavoties Kristus dzimšanas svētkiem?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Pēteris Skudra.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti