Priesteris Sergejs Dominiks Ivanovs OP ieguvis doktora grādu teoloģijā

Gadu mija dominikāņu tēvam Sergejam Dominikam Ivanovam no Liepājas Svētā Dominika klostera izvērtās ļoti saspringta. 2019. gada 10. decembrī viņš kārtoja pēdējos eksāmenus un tika pielaists pie promocijas darba aizstāvēšanas, bet 2020. gada 9. janvārī aizstāvēja doktordarbu par tēmu „Reliģiskās idejas Jūlija Aleksandra Studenta (1898-1964) audzināšanas modelī”. Disertāciju tēvs Sergejs Dominiks rakstīja priestera profesora Jāņa Kazimira Pšibilovska (Jan Kazimierz Przybyłowski) vadībā Kardināla Stefana Višiņska Universitātē Varšavā (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Bibliski pastorālo studiju kursu šinī universitātē viņš pabeidza neklātienē 2016. gadā. Licenciāta grādu teoloģijā ar specializāciju pastorālteoloģijā ieguva 2015. gadā 15. jūnijā, savukārt doktora grāds šajā disciplīnā viņam piešķirts 2020. gada 20. janvārī. Promocijas darbu augsti novērtēja recenzenti, bīskaps profesors Antonijs Dlugošs (Antoni Długosz) un profesore Anna Fideljus (Anna Fidelius), kā arī vēl citi septiņi praktiskās teoloģijas eksperti.

Darbā tēvs Sergejs apraksta J. A. Studenta piedāvāto audzināšanas teoriju un iesaka viņa izveidoto audzināšanas modeli atzīt par starpkonfesionālo kristīgās audzināšanas modeļa paraugu. Vienlaikus darba autors aizstāv vairākas tēzes: reliģiskās audzināšanas atzīšana pedagoģijā ir nepieciešama, lai nodrošinātu personības harmonisku attīstību; vispārējo cilvēcisko vērtību izpratnes padziļināšana notiek, audzinot kristīgajās vērtībās, tas sekmē kristīgās identitātes apziņu; reliģijas praktizēšanu nedrīkst ierobežot vienīgi līdz privātās reliģiozitātes izpausmēm, jo tā izriet no cilvēka reliģiski-sabiedriskās dabas.

Atgādinām, ka S. Dominiks Ivanovs nāk no Latgales, skolas gadi pavadīti Balvos, vidusskola pabeigta un profesija iegūta Jaunaglonas lauksaimniecības skolā. Aglonas draudzē konvertējies katoļticībā, vēlāk iestājies dominikāņu jeb sprediķotāju ordenī. Klostera un intelektuālo formāciju saņēma dominikāņu klosteros Polijā: Poznaņā tika ievadīts klosterdzīvē, Varšavā studēja filozofiju (beigu darba tēma „Mīlestība un griba Rolo Meja (Rollo May) un Morisa Nedonseļa (Maurice Nédoncelle) atziņās”, Krakovā ieguva maģistra grādu teoloģijā ar specializāciju katehētikā un pedagoga kvalifikāciju (maģistra darba tēma „Sv. Urzulas Leduhovskas audzināšanas apustulāts”. Pastorālās kalpošanas pieredzi ir ieguvis klosteros Igaunijā, Lietuvā un Latvijā, veicot garīdznieka un katehēta pienākumus. Viņs bijis Laterāna Pontifikālās Universitātes Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta lektors un Katehēzes centra līdzstrādnieks 2007-2017 gados.

Novēlam tēvam Sergejam sekmīgu kalpošanu Latvijas draudzēs un augstskolās!

Sv. Dominika klostera priekšnieks t. Pijus Eglinas OP; Foto: Remi Cheno OP

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti