Bīskapu konferences paziņojums saistībā ar notikumiem Bruknas “Kalna svētību kopienā”

Šā gada 20. augustā medijos izskanējusi informācija par Bruknas muižā esošās kopienas “Kalna svētību kopiena” vadītāja priestera Andreja Mediņa iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem.

Romas katoļu Baznīca Latvijā, abstrahējoties no emocijām, kas saistītas ar notikumu, vispirms uzsver, ka Baznīca novērtē ikviena cilvēka, šajā gadījumā arī priestera Andreja Mediņa, darbu, kas tiek veikts sabiedrības labā, strādājot ar atkarībās nonākušiem cilvēkiem un esot klāt viņu atlabšanas procesā. Tas nav viegls darbs, un ne katrs to spēj uzņemties. Būtu nepareizi pieļaut, ka A. Mediņa ieguldījums tiktu izpostīts virspusēji emocionālas publiskas tirzāšanas rezultātā, bez skaidrības par reāliem faktiem.

Ir svarīgi sekot līdzi likumu ievērošanai un iestāties par ētisku un pareizu rīcību. Tomēr dažreiz, kad vainīgo meklēšana un notiesāšana kļūst par pašmērķi, mēs kļūstam akli un vienaldzīgi pret tiem darbiem, kas ir izdarīti labi. Cilvēka dabā ir pieļaut kļūdas, tomēr tikpat svarīgi ir tās atzīt un vērst par labu. Tāpat jāņem vērā, ka cilvēks notikumiem un saņemtajai informācijai vienmēr piešķir savu interpretāciju, tāpēc faktu pārbaudīšana pirms secinājumu izdarīšanas arī šajā gadījumā ir kritiski svarīgi.

Aicinām paskatīties plašāk uz šo situāciju, pārdomājot, vai (iespējams, nepamatota) cilvēka sodīšana, saasināti iztirzājot šo gadījumu publiskajā telpā, kādam būs ieguvums? Vai tādā veidā nenotiesājam cilvēku, pirms vēl atbildīgās institūcijas ir devušas savu gala vērtējumu?

Jebkuras situācijas objektīvs izvērtējums pēc būtības var dot arī pozitīvus rezultātus. Proti, tiesībsargājošo institūciju pārbaužu rezultāti varētu palīdzēt pilnveidot A.Mediņa veikto darbu ar pusaudžiem.

Ir svarīgi likumu interpretēt ne tik daudz burtiski, bet gan izprast likuma garu. Likumdevējs gribēja darīt labu nepilngadīgajiem tos aizstāvot, bet ieticēsim tam, ka arī A.Mediņš grib šiem jauniešiem labu. Vai aizliedzot A.Mediņam darboties ar jauniešiem, mēs tiešām šiem jauniešiem palīdzēsim?

Atzīstam, ka A. Mediņa valodas stils ir skarbs un daļai no sabiedrības nepierasts, un tādēļ dažkārt var tikt uztverts kā aizvainojošs. To nevēlamies popularizēt vai atzīt kā normu. Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs šajā sakarā norāda: „Katram cilvēkam ir savs runas stils. Priesteris Mediņš ir pazīstams ar savu tiešo un piparoto runas veidu. Jāatzīst, ka man personīgi šāds runas stils nav tuvs. Tomēr līdz šim par viņu ir sajūsminājušies gan žurnālisti, gan daudzi sabiedrības pārstāvji. Pirms dažiem gadiem viņam arī tika piešķirta Latvijas Lepnuma balva par ieguldījumu sociālajā jomā. Tagad pēkšņi viss ir mainījies sabiedrības acīs.”

Tomēr ļoti svarīgi uz šī fona analizēt ne tikai izvēlēto metožu trūkumus, bet vienlaikus aizdomāties, ka, iespējams, mums visiem (sabiedrībai) trūkst izpratnes par ģimeni kā vērtību un prasmju šīs vērtības kopšanā, kas var kalpot par iemeslu, kāpēc pusaudžiem rodas grūtības veiksmīgi pārvarēt attīstības krīzi, kurā ikviens cilvēks nonāk pusaudža vecumā. Tomēr novērojumi liecina, ka laika gaitā, diemžēl, ģimenes vērtība ir transformējusies un daudziem vecākiem ir grūtības ar autoritātes saglabāšanu savu atvašu priekšā. Vecākiem trūkst zināšanu par to, kā atbalstīt bērnu šajā emocionāli grūtajā posmā. Tā rezultātā pusaudži nododas deviantai uzvedībai, kā rezultāts ir nepieciešamība pēc tādām vietām kā “Kalna svētību kopiena”.

Apzināmies, ka darbs ar pusaudžiem, īpaši tiem, kas nonākuši dažādu atkarību varā, kuru dzīvē pieaugušie vairs nav autoritāte, kuri ir zaudējuši ticību nākotnei un pastāvošajai iekārtai, ir sarežģīts, pieprasa plašas zināšanas, kā arī ir emocionāli smags, tāpēc novērtējam A. Mediņa drosmi uzņemties atbildību un darboties šajā jomā. Saskaņā ar paša priestera preses konferencē teikto, kopienā, kura pamatā nav domāta šāda vecuma cilvēkiem, bet gan pieaugušiem cilvēkiem, kas nonākuši dažādu atkarību varā, nonāca pusaudži, kuru vecāki lūguši palīdzību. Tie bija bērni, ar kuriem nespēja tikt galā viņu vecāki, jaunie cilvēki, kuriem, iespējams, bija aizvērušās jau vairāku skolu durvis, cilvēki, kuriem, iespējams, pretējā gadījumā nebūtu, kur doties un saņemt atbilstošu palīdzību vai iespēju sākt jaunu dzīvi.

Lai bērni nenonāktu tādās situācijās, kuru rezultātā viņiem jāmeklē palīdzība “Kalna svētību kopienā” un līdzīgās institūcijās, pirmām kārtām vecākiem būtu jāvērš vairāk uzmanības sociālās hierarhijas izpratnes veidošanai. Tāpat, lai mazinātu apjukumu un pilnveidotu sapratni ģimenes locekļu starpā, jo īpaši pusaudžu un vecāku starpā, vecākiem būtu apzinātāk jādomā par savstarpēja dialoga un cieņpilnas komunikācijas veidošanu. Jo īpaši tāpēc, ka dzīvojam informatīvi pārsātinātā laikmetā, kur tiek dzēstas robežas starp labu un sliktu, starp tikumu un ļaunumu. Bērni un pusaudži mācās no vecāku parauga – tikai vecāki spēj iedot bērniem izpratni un spēju kritiski izvērtēt sabiedrībā notiekošo. Tāpat Baznīca aicina vecākus ikdienā pašiem būt par labo piemēru saviem bērniem, par kristīgo un vispārcilvēcisko vērtību nesējiem nākamajām paaudzēm.

Šobrīd, pirms tālāko secinājumu izdarīšanas, ļausim atbildīgajām instancēm izpētīt situāciju, lai saprastu, ko priesteris Mediņš savā darbā ir izdarījis atbilstoši un ko, iespējams, var uzlabot, lai kopiena varētu produktīvi turpināt savu darbu, veicinot atkarīgo personu pilnvērtīgu atgriešanos sabiedrībā.

After the ropes were released and the stones were tied underneath, they still hadn’t touched the ground. Until then, everyone was surprised. “The crossbowmen are on standby. This song “Wang Ge” played by Chen Yier is obviously the altered score. Wanting to come to the true original spectrum, she can’t play it with her femdom penis enlargement trick delicate hands. But even so, the desolate momentum and the vastness of the silver dragon that made Qin Chuan feel like he was there. As if in spite of all my imagination, I’m heading towards it. Tongxu Taoist sang the Infinite Life Buddha: “Your Majesty, do you still remember that Poor Tao once told you that in the cave of the dragon, you saw Longyang fall into the magma with your own eyes, but he can Immortal, and it’s back. Now it seems that Presumptuous Scroll must have fallen into his hands. Seeing that Xuan Yuan Chen Fei was out of sleep, Hwa Ying foresaw a long whistle and drove the horse away from the west. She wanted to make a circle cincinnati penis enlargement and come back to join. I was out and killed, but I saw that my horse suddenly fell forward, the so-called horse lost its forefoot, but that’s it. Longyang exerted force, and slowly pushed the wooden door riveted open. The old wooden door where the old man was detained was not locked at all, and there was no room for people to enter and exit. It seemed that when the man was closed, he did not intend to let him out. It is very strange that although the fog is strong, it cannot sink to a position of about two meters on the square, as if there is an invisible dividing line there, which holds the mist sinking. Xiao Ziyuan didn’t look at the words, but his thoughts were very delicate, and he secretly said: If the longevity scroll is really over there, wouldn’t it have been cheaper than those two bastards. Then I thought, “No one has been to this Dragon Cave. Couldn’t Yanxing Yun hold the secret that I didn’t know. Eight years ago, in the 19th year of Tianzhao, a mysterious organization appeared testro t3 review in the Dalai dynasty, known externally as the ‘Sky Alliance’. At that time, Li Xuanshu, the emperor of Jianwen, was shortly after his throne, following his father’s Jianying emperor. At that time, General Shi Zhe deceived his young, intending to rebel and collude with the Mobei tribe. Since Mobei, a large number of experts have sneaked in, specializing in assassinating officials and collecting intelligence. It is intended to disturb the normal order ron jermy penis enlargement of the grandma. Tong Xu sang the words of Tianzun again: “Although gentech testmax 1000 His Majesty is a rough man, although the ancients said that” one pills for men to last longer in bed will succeed in all ages “, the poor Tao still hopes that His Majesty can do less killing, go to war, and fight for no war. There are handsome and handsome looks, but I look at his longer sex pill eyebrows, and he is aggressive and restrained. If this person worships, he will enter the phase, I am afraid that it will be a catastrophe in the world. As soon as the wind of the stars appeared, Yan Fei saw that Li Xuanshu and his party had gone far away, and at that time it was interesting. At this time, seeing testo max hd reviews Sumen Wuxin so decisive, don’t leave at this time, let alone when. The diners in the surrounding area stopped to stagger, and watched the events in the middle of the lobby coldly. The so-called thing is not related to oneself, hanging high. Many people shook their heads and sighed in their hearts: Which is the second sister-in-law of this house, I’m afraid it will be unlucky. “Jia Lao Liu, come again today? I said that you really are, three no sex drive men or two silvers, which has increasing libido turned you to thirty-two in these three days, and still bet. It would penis enlargment be better to spend two years safely, or buy a few acres Ground, isn’t it good? “The crowd gathered around and couldn’t see the speaker’s face.

Viktors Stulpins, Liepājas diecēzes bīskaps

Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts

Jānis Bulis, Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps

Edvards Pavlovskis, Jelgavas diecēzes bīskaps

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti