Now Reading
Kuldīgas svētvietā bīskaps Stulpins aicina aizgūt no Marijas “garīgo steigu”

Kuldīgas svētvietā bīskaps Stulpins aicina aizgūt no Marijas “garīgo steigu”

Sestdien, 15. augustā, Kuldīgas Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzīvības mātes svētvietā arī tika svinēti Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Svētki bija īpaši, jo pirmo reizi uz svētvietu devās arī svētceļnieki. 10. augustā viņi sāka ceļu Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē.

15. augustā sanākušie svētceļnieki un ticīgie svinēja kopīgu Svēto Misi, kuras laikā klātesošos uzrunāja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Viņš pievērsa uzmanību steigai Marijas dzīvē un aicināja šo garīgo steigu pārņemt arī savā dzīvē. “Karaliene stāv pie Tavs labās rokas”.

Šo refrēnu mēs atkārtojām psalma dziedājumā. Šodien svinam Māras zemes – kā Latviju jeb toreiz vēl Livoniju nosauca pāvests Inocents III 1215. gadā – Karalienes uzņemšanu debesīs. Lūdzoties Dievmātes litāniju, mēs vairākkārt Viņu uzrunājam kā Karalieni. Viņai pienākas šis tituls, jo Marija ir Kristus vispasaules Karaļa Māte. Arī Vissvētākās Jaunavas Marija Debesīs uzņemšana ir apliecinājums Viņas Karalienes cieņai. Šīsdienas pirmais lasījums no Atklāsmes grāmatas tēlaini apraksta to, kas ir izteikts psalma refrēnā: “Debesīs parādījās liela zīme: saulē tērpta Sieviete un mēness zem Viņas kājām, un Viņai galvā vainags no divpadsmit zvaigznēm.” (Atkl. 12, 1) Marija ir Karaliene, bet vienlaicīgi Viņa ir pazemīgā kalpone (sal. Lk. 1, 38. 48). tas ir kristīgās ticības paradokss. Jaunajā Derībā Kristu bieži runā, lietojot paradoksālus attiecinājumus. Līdzībā par grauda sēšanu saka, ka grauds iegūst dzīvību, nomirstot un nesot daudz augļu. Marija ir Karaliene un kalpone. Modernā valodā runājot, varam teikt, ka Marijas persona aptver ļoti plašu amplitūdu un tādēļ Viņa ir tuva visiem.

Uz ko ar savu piemēru šajā svētku dienā mūsu Vissvētā Māte var mūs pamudināt?

“Marija cēlās un steigšus devās uz kādu pilsētu Jūdas novadā.” (Lk. 1, 39) Mēs varam pakavēties pie vārda “steigšus”, lai piedzīvotu Marijas pamudinājumu.

Tikko ir noticis svarīgs pavērsiens jaunas jūdu meitenes dzīvē. Viņa atbildēja savam aicinājumam kļūt par Dieva Dēla Māti. Atbildēja aicinājumam veltīt visu savu dzīvi pestīšanas darbam ko Dievs vēlas paveikt. Un tas mudina Mariju būt steidzīgai. Viņas steiga ir cenšanās aizvien pilnīgāk iesaistīties Dieva darbā. Evaņģēlijā dzirdējām, ka Marija steidzas pie Elizabetes, kuras dzīvē Dievs paveica lielas lietas. Dažus mēnešus vēlāk Marija steidzas uz Betlēmi, kur jādzimst Dieva Dēlam. Pavisam drīz atkal steidzas uz Ēģipti, lai pasargātu jaundzimušo Jēzus Bērnu, kuram draud nogalināšana. Ir steidzīga meklējot pazudušo pusaudzi Jēzu, kurs palicis Jeruzalemē, “lai darbotos Sava Tēva lietās” (sal. Lk.2, 49), steidzas palīgā jaunajai ģimenei Galilejas Kānā, kad pietrūkst vīna. Vēl daudzkārt ikdienas dzīves laikā bija steidzīga Dieva pestīšanas darba gaitās. Visbeidzot bija steidzīga, lai būtu ar savu Dēlu krusta ceļā un pie krusta. Steidzas būt kopā ar dzimstošo Baznīcu Vasarsvētkos. Ikvienā šajā steigā Viņa tomēr it kā paliek otrajā plānā, paslēpusies aiz sava Dēla, un tomēr paliek par būtisku personu ikviena notikumā. Līdz Pasludināšanas brīdim nepazīstamā jūdu meitene no nepazīstama miestiņa dzīvoja klusu, garīgu dzīvi, pilnu cerības uz Izvēlētās tautas un pasaules pestīšanu. Pasludināšanas brīdī notika pirmā Svētā Gara nonākšana. Tās iespaidā Marija kļuva steidzīga pestīšanas darbā. Iegrimusi priekā, kas nāca no Svētā Gara, Marija sāk pestīšanas darba svētceļojumu. Prieka, kurš Viņu vairs nekad nepametīs, pārņemta Marija ikvienā savs dzīves notikumā pilnībā sevi veltī Dievam pasaules pestīšanas labā. Viņa nekavējas.

Pasaule, kurā mēs dzīvojam, arī ir steidzīga. Kāda ir šīs pasaules steiga?

Pasaules steigu veido pārvietošanās ātrums – lidmašīnas, kosmiskie kuģi, ātras mašīnas, ļoti ātra informācijas apmaiņa. Arī daudzie darbi, kuri mums jāpadaJa. ja tos nepadarīsim tad, šķiet, pasaule apstāsies. Tādēļ esam steidzīgi un tik bieži sakām: “Nav laika!” Steidzamies iegūt lietas, steidzamies darīt dažādus darbus nemaz neizvērtējot, vai tie tiešām ir tik svarīgi Vai tie ir Dieva darbi? Vai tā steiga, kurā esam ierauti, ir tik vērtīga man kā cilvēkam, un vai tā mani tuvina Dievam?

Visa šī situācija, kurā mēs dzīvojam kopš marta mēneša, kad pasaule ar savu steigu pati sev ir uzlikusi zināmas bremzes, vai tā mums ko iemācīs? Vai tā iemācīs mūs pārvērtēt steigu? Vai ļaus saprast laika vērtību?

Evaņģēlijā laiks ir realitāte, kuru svētdara lūgšana, kuram ritmu nosaka lūgšana. Dievs, kaut arī Viņam tas nav nepieciešams, tomēr mūsu dēļ rēķinās ar laiku. Caur pravieti Isaju Dievs saka: “ Kad pienāks žēlastības laiks, Es tevi uzklausīšu un tev palīdzēšu pestīšanas dienā.” (sal. Is. 49,8) Dievs gaida, nemitīgi gaida uz cilvēku. Viņš zina, kas ir laiks.

Mums varbūt šķiet, ka Dievs nezina, ko nozīmē laiks, jo Viņam “tūkstoš gadi ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, kā vienas nakts sardze” (Ps.90, 4). Tā ir patiesība. Tomēr Dievs gaida. Zina ko nozīmē gaidīšana. Mēs liekam Viņam gaidīt. Dievs rēķinās ar laiku, jo ir pacietīgs. Sv. Pāvils vēstulē romiešiem raksta par Dieva pacietības laiku. (sal Rom. 3, 26) Dievs ir pacietīgs, jo ir žēlsirdīgs. Pacietība ir žēlsirdības auglis. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs šo Dieva pacietības laiku piedzīvotu kā žēlsirdību pasaulei, lai mums nenāktos piedzīvot ko ļaunāku par ārkārtējo situāciju.

Izmantosim, ko piedzīvojam, lai mēs pārveidotu savu iegūšanas steigu par steigu Dieva darbos, lai Marijas steiga, ar kuru Viņa iesaistījās pestīšanas darbā, pamudina mūs būt steidzīgiem uz lūgšanu – privāto un kopīgo ģimenes un draudzes – lūgšanu, uz piedalīšanos Svētajā Misē, sakramentu pieņemšanu. Lūgsim, lai ar mūsu zemes Karalienes un pazemīgās kalpones aizbildniecību mēs tiktu apveltīti ar žēlastību pareizi samērot mūsu steigu ikdienas dzīvē ar steigu pēc garīgām lietām. Lai mūsu debesu Māte ar savas dzīves piemēru nemitīgi pamudina ikvienu no mums visdažādākajās mūsu dzīves situācijās neatņemt sev laiku lūgšanai, garīgai izaugsmei, būt vienmēr tajā steidzīgiem un dedzīgiem.

“Understand!” All the mech warriors shouted in unison. When Lin Wenfang was about to end his rest and returned to the playground, most of the soldiers had finished their morning training plan. Rumble. Zhu Xi nodded slightly, expressing understanding, perhaps, and apologizing. “This …” Lin Wenfang froze, and the expression of Montgomery was quite direct. He quickly agreed and said, “Okay … I see … I don’t want to have too many bloodsheds. It’s better to deal with this as peacefully as possible. Sitting anxiously in the captain’s room, Baker watched the cold sweat on the face of the “Big Whale” getting closer and closer on the scanner. Only his submarine was left, and the speed of this submarine was far less than that of the “Big Whale”. It seemed that it could not escape. However, Sakov retrieved a lot of ammunition from the intruder. Looking at the ammunition, Sarkov’s pupils suddenly shrank. This infiltrator sneaked into the Tianyao Group, not for stealing technology, but for killing. Lin Wenfang devoted himself to cracking the power control system, and handed all the defense to “Fire Feather”. Attacking the system is tricky, but defense is relatively simple. The reaction speed and comprehensiveness of “Huoyu” is definitely a good hand in information defense warfare. Just when Lin Wenfang was booing, the good news penis enlargement tf came: Yao Le came to Hanjing. Zhuo Xinyuan was gentech testmax 1000 not sure, and left Feng Yao. He left the office with a sigh and sighed. longer sex pill He found a bar and wanted to relax. The TV on the bar was broadcasting the news. Seeing that the news suddenly jumped out, a flash of face, Zhuo Xinyuan suddenly thought of something. He has this guy’s phone, a magic guy’s phone that seems to be able to solve any problem. It’s just that this guy collected the money too dark, but now, it is a great misfortune to be able to solve it with money. Zhuo Xinyuan took out his mobile phone and turned out the testro t3 review person’s phone and called directly. Immediately after the war, they could not take into account the thoughts of the old men who how long does penis enlargement size last took care of the military. The important thing is that they got the topological diagram of the power system and could actually evaluate and operate the various nodes. gabapentin sexual side effects Several experts from the power system this time are relatively young, and they know the pros and cons of the signal system. After understanding Lin Wenfang’s plan, he proposed best libido booster for females that the large power network be partitioned and then temporarily divided to make each multi angled approach to penis enlargement exercises other. The connection is not so strong. This means that the equipment of some nodes has to withstand a larger amount of power circulation, even under a long-term overload condition, but if it is only a few days, this can be fully tolerated. This measure greatly facilitated ron jermy penis enlargement Lin Wenfang’s subordinates’ countermeasures. Once the opponent can start a full countermeasure, the losses will be much smaller. He never thought that he could catch the bloodstain without loss. If it could be that simple, the bloodstain would not be arrogant for so many years. Raise your gun testo max hd reviews and fire. After repeating all the conditions in his mind several times, Lin Wenfang took a deep breath, and he quickly operated the best sex pills without side effects keys. Send a battle plan to the soldiers gathered around. The battle plan is not complicated, but everyone looked at each other after watching it. Sure enough, their Deputy Teacher Lin was a man who dared to think and do it. “Her Kean laughed. This is what we Shadow Huffner should do.” Wells smiled and ended this remote video conference. Under the persuasion bigman pills of several heads of the intelligence department, Vivian reluctantly agreed to meet with Lin Wenfang again. Anyway, she also said that she would not deliberately gossip, but every time you report the general content of the chat, that is not a big problem. Anyway, she couldn’t remember what she said, at cincinnati penis enlargement most she remembered everything that was impressive. In this regard, the intelligence agencies have been very satisfied, and of course they agreed.

Foto: katedrale.lv

Scroll To Top