Šodienas datums: 05.04.2020  |  Vārda dienas: Vidaga, Aivija, Vija

Latvijas Bīskapu konference

Saskaņā ar Svētā tēva Franciska gribu, laika posms no 2015.gada 8. decembra,  Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svinībām, kā arī piecdesmitās gadadienas, kopš noslēdzās Vatikāna II vispārējais koncils, līdz Jēzus Kristus, Vispasaules Karaļa  svinībām 2016. gada 20.novembrī visā Baznīcā, gan Romā, gan atsevišķās diecēzēs, ir pasludināts par Dieva žēlsirdības gadu ar moto “Žēlsirdīgi kā Tēvs” (sal. Lk 6,36). Vieni no Žēlsirdības gada garīgajiem augļiem ir atlaidas, kur atklājas Dieva Tēva žēlsirdība.
1. Pilnas atlaidas no laicīgā soda par grēkiem sev vai mirušajiem visu Jubilejas gadu ik dienas (tikai reizi dienā) var saņemt ticīgie, kuri dievbijības garā kā svētceļnieki par zīmi dziļai vēlmei patiesi atgriezties apmeklēs sv. Pētera, sv. Jāņa Laterāna, Marijas Madžori, sv. Pāvila ārpus mūriem baziliku Romā un izpildīs šādus nosacījumus:
1) atjaunos svētdarošās žēlastības stāvokli sakramentālā grēksūdzē un būs brīvi no vismazākā grēka; 2) dievbijīgi piedalīsies Svētajā Misē un pieņems Svēto Komūniju; 3) lūgsies Svētā tēva nodomā; 4) noskaitīs lūgšanas „Tēvs mūsu" un „Es ticu"; 5) veiks īsu svētceļojumu pie Svētajām durvīm par zīmi dziļai vēlmei patiesi atgriezties; 6) šīm dievbijības izpausmēm cieši jāsaistās ar pārdomām par Dieva žēlsirdību.
2. Saskaņā ar Svētā tēva Franciska ieteikumiem, kas doti šī gada 1. septembrī, Latvijas Bīskapu konference nosaka, ka Žēlsirdības gada durvis Latvijas diecēzēs tiks atvērtas 2015. gada 13. decembrī, Adventa III svētdienā, un Latvijas diecēzēs pilnas atlaidas no laicīgā soda par grēkiem sev vai mirušajiem varēs saņemt (tikai reizi dienā): 1) visu gadu sekojošās baznīcās:
Rīgas arhidiecēzē:
Rīgas sv. Jēkaba katedrālē;
Rīgas sv. Franciska baznīcā;
Ogres sv. Meinarda baznīcā;
Madonas Kristus Karaļa baznīcā;
Valmieras Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā.
Rēzeknes – Aglonas diecēzē:
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē;
Aglonas Dievmātes sanktuārijā;
Daugavpils sv. Pētera ķēdēs baznīcā;
Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā;
Līvānu sv. erceņģeļa Miķeļa baznīcā;
Preiļu Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā;
Varakļānu Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā;
Dagdas Vissvētās Trīsvienības baznīcā;
Nautrēnu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas baznīcā;
Krustpils Vissvētās Trīsvienības baznīcā;
Viļakas Vissvētākās Jēzus Sirds baznīcā;
Krāslavas sv. Ludviga baznīcā;
Balvu Vissvētās Trīsvienības baznīcā;
Viļānu svētā erceņģeļa Miķeļa baznīcā;
Malnavas svētā Rožukroņa Karalienes baznīcā;
Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas baznīcā.
Jelgavas diecēzē:
Jelgavas Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas katedrālē;
Skaistkalnes sanktuārijā;
Jēkabpils Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas baznīcā;
Grīvas svētās Jaunavas Marijas baznīcā.
Liepājas diecēzē:
Liepājas sv. Jāzepa katedrālē;
Saldus sv. Pētera un Pāvila baznīcā;
Talsu Vissvētākās Jaunavas Marijas baznīcā;
Alsungas sv. Miķeļa baznīcā.
2) Pilnu atlaidu iegūšanai izpildot sekojošas Baznīcas prasības:
a) veiks svētceļojumu pie Svētajām durvīm, kas atvērtas katrā katedrālē un diecēzes bīskapa noteiktās baznīcās par zīmi dziļai vēlmei patiesi atgriezties;
b) atjaunos svētdarošās žēlastības stāvokli sakramentālā grēksūdzē un būs brīvi no vismazākā grēka;
c) dievbijīgi piedalīsies Svētajā Misē un pieņems Svēto Komūniju;
d) lūgsies Svētā Tēva nodomā;
e) dievbijīgi noskaitīs lūgšanas „Tēvs mūsu” un „Es ticu”;
f) šīm dievbijības izpausmēm cieši jāsaistās ar pārdomām par Dieva žēlsirdību.
3) Slimi, veci, vientuļi, kuri nespēj iziet no mājām, ticībā pārdzīvojot savas ciešanas, pieņemot Svēto Komūniju vai piedaloties Svētajā Misē un kopīgā lūgšanā, arī ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, varēs saņemt Jubilejas gada atlaidas.
4) Ieslodzītie, izpildot parastos atlaidu nosacījumus, varēs saņemt pilnas atlaidas cietumu kapelās. Bet, ja viņi izies pa cietuma kameras durvīm, vēršot domas un lūgšanu uz debesu Tēvu, lai ik reiz šis žests viņiem nozīmē iziešanu pa Svētajām durvīm.
5) Ik reiz, kad ticīgais veiks vienu vai dažus no žēlsirdības darbiem tuvākā miesai vai dvēselei, viņam ir iespēja saņemt Jubilejas pilnas atlaidas, kas būs auglis pašam notikumam, kas svinēts un pārdzīvots ticībā, cerībā un mīlestībā. “Žēlsirdības darbi ir aiz mīlestības veiktie darbi, ar kuriem mēs palīdzam savam tuvākajam viņa miesas un gara vajadzībās. Mācīt, dot padomu, mierināt, uzmundrināt, kā arī piedot un pacietīgi panest – tas nozīmē veikt garīgās žēlsirdības darbus. Žēlsirdības darbi, kas tiek veikti rūpēs par līdzcilvēka fiziskajām vajadzībām, ir, piemēram, izsalkušo paēdināšana, bezpajumtnieku uzņemšana, skrandaino apģērbšana, slimo un cietumnieku apmeklēšana, mirušo apbedīšana. Šo žēlsirdības izpausmju vidū dāvanu došana nabagiem ir viena no galvenajām tuvākmīlestības liecībām: tas ir arī Dievam patīkams taisnības darbs” (KBK, 2447).
Vēlot Žēlsirdības jubilejas gadā Latvijas priesteriem un ticīgajiem bagātīgas Dieva žēlastības,

Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps-metropolīts,
Jānis Bulis, Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps,
Edvards Pavlovskis, Jelgavas diecēzes bīskaps,
Viktors Stulpins, Liepājas diecēzes bīskaps