Šodienas datums: 03.04.2020  |  Vārda dienas: Daiva, Daivis, Daira, Dairis

Laju apvienība "Effata"

Devīze: Atveries Evaņģēlijam un nes to citiem!

DIBINĀŠANA

Kopienas izveidošanās un darbība ir cieši saistīta ar to atjaunotnes kustību Baznīcā, kas sākās līdz ar Vatikāna II koncilu, kad Svētais Gars lika Baznīcai no jauna paraudzīties uz sevi kā uz kopienu kopienu.
Kopiena "Effata" sāka veidoties pēc Filipa - Pāvila evaņģelizācijas kursiem, kurus Rīgā 1993. gada vasarā vadīja katoļu misionāri no Meksikas un Itālijas. Tajos piedalījās Gita, Ainārs, Paskāls un Lolita. Pēc šo kursu apmeklēšanas Gitai radās doma, ka viņiem visiem jāsanāk kopā, lai lūgtos un evaņģelizētu. Sākotnēji viņi tikās mājās pie Lolitas pēc svētdienas dievkalpojuma, kopā lūdzās, lasīja Svētos Rakstus un dalījās pārdomās par to, kā viņi saprot Dieva Vārdu un kā to domā reāli iedzīvināt savā dzīvē. Pēc diviem mēnešiem šai grupiņai pievienojās vēl vairāki kristieši no citām konfesijām, arī Normunds Pucis, kurš vēlāk kļuva par kopienas vadītāju.

1994. gadā Polijā, Landskaronā tika organizēta evaņģelizācijas skola, uz kuru mācīties aizbrauca Normunds, Gita un Paskāls. Pēc mācībām šajā skolā grupiņas locekļi saprata, ka viņu kopīgajā darbībā nepieciešamas pārmaiņas un ir jāizveido kopiena. Šajā laikā viņi daudz domāja un lūdzās par kopienas nosaukumu, līdz Lolita, būdama Francijā, ieraudzīja kādu grāmatu ar nosaukumu "Effata". (Jaunajā Derībā Jēzus dziedinot saka: "Effata!", kas nozīmē atveries: "Un slimais atkal varēja dzirdēt un runāt" (sal. Mk 7,34).) Šis vārds visus kopienas locekļus tik dziļi uzrunāja, ka viņi izvēlējās to par kopienas nosaukumu.

Kopiena pastāv jau deviņus gadus, tā darbojas Sv. Jēkaba katedrālē un atrodas tiešā Jāņa Kardināla Pujata pārraudzībā. Kopiena "Effata" ir radusies Latvijā un nav kādas citas pasaulē pazīstamas kopienas filiāle, taču tā pieder pie pasaules katoļu harizmātisko kopienu saimes.

2001. gadā ir nodibinājusies arī izdevniecība "Effata", kuras aicinājums ir izdot atjaunotnes literatūru.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Kopienas "Effata" mērķis jau no tās pirmsākumiem ir šāds: būt evaņģelizējošai, ekumeniskai un pieejamai visu vecumu cilvēkiem. Šis mērķis ir aktuāls vēl joprojām. Kopienai ir svarīgi arī palīdzēt cilvēkiem labāk iepazīt Baznīcu, sniegt atbalstu un garīgu stiprinājumu kopējā Dieva slavēšanā un aizlūgšanā vienam par otru.

Atbilstoši savai misijai un sūtībai kopiena "Effata" veido savu garīgumu balstoties uz Evaņģēlija mācību un saskaņā ar visu to patiesības kopumu un tradīcijām, kas ir katoļu Baznīcā. Tā kā "Effata" pieder pie atjaunotnes kustības, mēs uzsveram visu to pozitīvo, ko ir piedzīvojušas un par ko ir liecinājušas uz Svēto Garu un tā harizmu atvērtās kustības, kopienas un atsevišķie Baznīcas miesas locekļi. Tādējādi ar atjaunotni kopiena saprot ne tikai savas kristīgās dzīves aicinājuma dziļāku izpratni un piepildījumu, bet arī vēl lielāku uzticēšanos Svētā Gara darbībai un vēlēšanos pieņemt visas tās dāvanas, ko Gars sniedz Baznīcai - gan dabiskās, gan pārdabiskās. Tā kā viens no kopienas darbības vadmotīviem ir būt ekumeniskai un evaņģelizējošai, tad mūsu tikšanās reizēs īpaša nozīme ir Evaņģēlija pamatpatiesību pasludināšanai un apliecināšanai.

SASTĀVS

Kopienā nepastāv vecuma, dzimuma, konfesionālās piederības, garīgā brieduma vai tautības ierobežojumi.

IESTĀŠANĀS

Ja vēlies kopā ar mums iet pa šo garīgo ceļu, tad tiec aicināts piedalīties kopienas atvērtajās tikšanās reizēs, kas notiek svētdienās Kardināla Juliāna Vaivoda Svētdienas skolā plkst. 16.00 un ilgst divas stundas. Ja ar laiku tu atklāsi, ka kopienas "Effata" garīgais aicinājums ir tev īpaši tuvs un Dieva aicinājumu kalpot Baznīcā un citiem tu vēlies realizēt kopā ar mūsu kopienas brāļiem un māsām, uzņemoties lielāku atbildību, tad ir iespējams iegūt oficiālu kopienas locekļa statusu; tam nepieciešamas rekomendācijas no tāda kopienas locekļa, kas jau ir oficiāls kopienas laju apvienības loceklis, un kopienas atbildīgo apstiprinājums.

DARBĪBA

Kopiena organizē evaņģelizācijas skolas, Bībeles seminārus, iekšējās dziedināšanas un atbrīvošanas rekolekcijas, garīgās atjaunotnes seminārus un ekumeniskus slavēšanas pasākumus, kā arī izbraukuma evaņģelizācijas un svētceļojumus.

Nepārtrauktu kopienas dzīves ciklu veido iknedēļas kopējā tikšanās, kā arī mazo grupu sapulces. Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā Sv. Jēkaba katedrālē tiek svinēta Sv. Mise. Kopienā „Effata” ir arī vairākas mazās grupas.

KANONISKAIS UN SOCIĀLAIS STATUSS

Kopiena "Effata" jau kopš sava rašanās brīža ir apliecinājusi piederību Romas katoļu Baznīcai un pakļāvusies tās pastorālajai vadībai. 2002. gada 28. jūlijā kopiena ieguva oficiālu Baznīcas apvienības statusu.