Šodienas datums: 29.03.2020  |  Vārda dienas: Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Kustība “Par Dzīvību”

DIBINĀŠANA

Katoliskā Baznīca visā savas pastāvēšanas vēsturē ir iestājusies par katra ieņemtā bērna tiesībām uz dzīvību un morālajām vērtībām jomā, kas saistīta ar ģimenes cieņu un cilvēka īpašo dāvanu - seksualitāti. Laika gaitā izveidojušās dažādas sabiedriskās struktūras, kas vienotībā ar Baznīcu iesaistās šajā darbā.

Kustība "Par dzīvību!" Latvijā ir veidojusies kā organizācija, kas formāli nav kādas lielākas organizācijas filiāle, tomēr faktiski tā darbojas ASV bāzētas organizācijas Human Life International organizāciju tīklā, kuras vienotībā ar katolisko Baznīcu atbalsta cilvēka dzīvību un aizstāv morālās vērtības.

Human Life International (HLI) ir dibināta 1981. gadā ASV, un šodien tās atzari vai ar to saistītās organizācijas darbojas daudzās valstīs. HLI dibinātājs ir benediktīniešu mūks Pauls Markss, kurš pats ir 15. bērns 17 bērnu ģimenē.

Latvijā jau kopš deviņdesmito gadu sākuma cilvēka dzīvības aizstāvības aktivitātes ir norisinājušās Baznīcas paspārnē. Par sākumu var uzskatīt 1991. gadu, kad Latvijā viesojās prof. Dr. Vilke (Willke) un tapa pirmais kristīgais raidījums, kas veltīts cilvēka dzīvības aizstāvības tēmai. Kustību "Par dzīvību!" Latvijā uzsākusi un arī šobrīd tās vadītāja ir Anna Kancāne, kas šāda darba pieredzi apguvusi, dzīvojot ASV un aktīvi darbojoties arī Amerikas latviešu katoļu kopienā.

"Par dzīvību!" Latvijā kā sabiedriska organizācija ir reģistrēta 1999. gada 11. novembrī. Tajā ir apmēram 30 formāli reģistrēti biedri, tomēr tās darbībā iesaistīto cilvēku loks krietni vien pārsniedz šos ietvarus, praktiski aptverot gandrīz vai katru draudzi.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Mūsu aicinājums ir būt par dzīvības vēstnešiem Latvijā. Mēs vēlamies aizstāvēt cilvēka dzīvību, viņa cieņu, laulības un ģimenes svētumu, morālās vērtības ne tikai ar vārdiem, bet arī ar saviem darbiem un ar savu dzīves piemēru. Tāpēc neatņemama mūsu kustības sastāvdaļa ir lūgšanas un personīgo attiecību ar Dievu padziļināšana.

Kustība "Par dzīvību!" darbojas katoliskās Baznīcas paspārnē saskaņā ar Baznīcas mācību jautājumos par cilvēka dzīvību, ģimeni un seksualitāti, kā tas ir formulēts Baznīcas dokumentos "Evangelium Vitae" (Dzīvības Evaņģēlijs), "Humanae Vitae" un citos.

Mūsu mērķi ir:

  • aizstāvēt cilvēka dzīvību, kas ir Dieva dāvana, no tās ieņemšanas brīža līdz pat cilvēka dabīgajai nāvei;
  • apliecināt, ka dzīvībai atvērta ģimene, kas rodas no laulāto - vīrieša un sievietes - mīlestības kopības, ir visas sabiedrības pamatšūniņa, jo no stiprām ģimenēm veidojas arī stipra valsts;
  • aicināt jauniešus uz skaidru un tikumīgu dzīves veidu - uz cilvēka dziļākajai cieņai atbilstošu un pilnvērtīgu dzīvi;
  • apvienot dažādu paaudžu cilvēkus, kas vēlas iesaistīties visvājāko mūsu brāļu un māsu - nedzimušo bērnu - aizstāvībā;
  • aicināt līdzdarboties kā dzīvības misionāru ikvienu labas gribas cilvēku, kas domā tāpat kā mēs, neatkarīgi no viņa konfesionālās piederības.

IESTĀŠANĀS UN LĪDZDARBĪBA

Kustībā var iesaistīties jebkurš labas gribas cilvēks neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģimenes stāvokļa, konfesionālās un reliģiskās piederības, ja vien viņš atzīst mūsu principus. Ir svarīgi tikai tas, lai cilvēks apzinātos dzīvības svētumu un neaizskaramību jau no ieņemšanas brīža un arī vēlētos kaut ko praktiski darīt lietas labā.

Vēl svarīgāka par formālu iestāšanos kustībā "Par dzīvību!" un līdzatbildības uzņemšanos par tās darbības organizāciju ir katra kristieša līdzdarbība cilvēka dzīvības aizstāvības darbā, gan apliecinot cilvēka dzīvības svētumu situācijās, kurās tas nepieciešams, gan arī līdzdarbojoties palīdzības organizēšanā un sniegšanā, kas vajadzīga, lai atbalstītu ikviena ieņemtā bērna nākšanu pasaulē.

Cilvēki, kuriem ir tāda iespēja, kustības "Par dzīvību!" darbu var atbalstīt arī ar ziedojumu, kas tiks izmantots dažādu projektu īstenošanā vai pašas organizācijas darbības vadīšanā. Iespējami arī ziedojumi konkrētiem mērķiem - projektiem, aktivitātēm u.c.

DARBĪBA

Galvenie kustības "Par dzīvību!" darbības veidi ir sekojoši:

Ikvienas "Par dzīvību!" aktivitātes pamatā ir lūgšana: mēs lūdzamies gan Baznīcā, gan grupās, gan individuāli, lai Dievs atklāj katram to, ko tieši viņš var darīt cilvēka dzīvības aizstāvēšanai un tam, lai sabiedrībā tiktu atjaunota morālo vērtību respektēšana. Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā katra mēneša trešajā trešdienā tiek svinēta Svētā Mise cilvēka dzīvības aizstāvības nodomā.

Būtiska kustības "Par dzīvību!" darba daļa ir vērsta uz konkrētu palīdzību konkrētam cilvēkam, proti, palīdzības sniegšana konkrētai sievietei, konkrētai ģimenei, kurā ir apdraudēta ieņemtā bērna dzīvība. Iespēju robežās sniedzam sievietēm praktisku palīdzību, kas varētu viņas atturēt no kļūmīgā soļa - aborta. Šeit neatsverama ir draudzes locekļu līdzdalība, kuri, pārzinot konkrētos apstākļus, var rīkoties visefektīvāk.

Visdažādākajās situācijās mēs liecinām par cilvēka dzīvības svētumu no tās ieņemšanas brīža un aicinām to darīt ikvienu kristieti.

Sagatavojam un izplatām ilustratīvos materiālus, kas paskaidro ieņemtā bērna attīstību mātes miesās, atklāj aborta ļaunumu, izskaidro kontracepcijas negatīvo ietekmi un ar tās lietošanu saistītās problēmas, pamato pirmslaulību šķīstības nepieciešamību, uzsver laulības un ģimenes nozīmi.

Lasām lekcijas un vadām pārrunas jauniešu auditorijā par cieņu pret cilvēka dzīvību, par bērna attīstību, par pirmslaulību šķīstības nozīmi un citiem ar to saistītajiem jautājumiem.
Organizējam tikšanās, tematiskos vakarus un seminārus cilvēkiem, kas vēlas padziļināt savu kalpojumu dzīvībai un cilvēka cieņai un iepazīties ar citu cilvēku pieredzi šajā kalpojumā.
Īpašs lūgšanas veids, kurā var ņemt dalību ikviens, ir ieņemtā bērna garīgā adopcija - cilvēks apņemas 9 mēnešus lūgties kāda vēl nedzimuša un Dievam vien zināma bērniņa nodomā. Ar šīm lūgšanām tiek palīdzēts kādam bērniņam atvairīt tās briesmas, kas viņam varētu draudēt līdz viņa piedzimšanai.

Kustība "Par dzīvību!" ir organizējusi un arī turpmāk organizēs politiskās akcijas, apliecinot cilvēka dzīvības vērtību, iestājoties pret dzīvībai un cilvēka cieņai pretēju likumu pieņemšanu valstī, kā arī veiks vēl citas darbības, kas kalpos cilvēka dzīvības un morālo vērtību aizstāvībai.