Šodienas datums: 08.04.2020  |  Vārda dienas: Valērija, Žubīte

Vēstījumi

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

 Jaunas tehnoloģijas- jaunas saites. Cieņas, dialoga un draudzības kultūrai

Mīļie brāļi un māsas!
Īsi pirms Pasaules sociālās komunikācijas dienas man ir iespēja Jūs uzrunāt un dalīties dažās pārdomās par šim gadam izvēlēto tēmu: „Jaunas tehnoloģijas - jaunas saites. Cieņas, dialoga un draudzības kultūrai." Jauno digitālo tehnoloģiju ienākšana dzīvē noved pie radikālām izmaiņām cilvēku sazināšanās veidā un cilvēku savstarpējās attiecībās. Šī pārmaiņa īpaši saskatāma ir jauniešu vidē, kuri ir izauguši kopā ar jaunajām tehnoloģijām un tādēļ digitālajā pasaulē jūtas kā mājās. Turpretī tiem no mums, pieaugušajiem, kuriem tikai tagad bija jāmācās saprast un novērtēt šīs pasaules komunikāciju iespējas, tā  bieži liekas sveša. Šī gada vēstījumā manas pārdomas īpaši attiecas uz tiem, kuri ir daļa no tā sauktās digitālās paaudzes: ar viņiem es vēlētos dalīties pārdomās par neizmērojami lielo potenciālu, kas piemīt jaunajām tehnoloģijām, ja tās lieto cilvēku savstarpējās sapratnes un solidaritātes veicināšanai.

Šīs tehnoloģijas ir patiesa dāvana cilvēcei: tādēļ ir jānodrošina, ka to piedāvātie labumi tiktu izlietoti visu cilvēku un sabiedrības grupu, īpaši vājo un neaizsargāto labā. Mobilo telefonu un datoru pieejamība kopā ar  interneta  izplatīšanos ir radījusi veselu virkni veidu, kā vārdus un attēlus acumirklī nosūtīt uz visattālāko zemes nostūri. Iepriekšējām paaudzēm tas bija neiedomājami. Īpaši jaunieši ir aptvēruši jauno mediju neaptveramās iespējas cilvēku un sabiedrības grupu savstarpējo sakaru, sapratnes un komunikācijas veicināšanā. Viņi tos izmanto domu apmaiņai ar saviem draugiem, jaunu draugu iegūšanai, grupu un tīklu veidošanai, informācijas un ziņu meklēšanai, savu ideju un domu līdzdalīšanai citiem. Šī jaunā komunikāciju kultūra rada daudzas priekšrocības:  ģimenes var palikt kopā arī tad, ja to locekļus šķir milzu attālums, studentiem un pētniekiem ir vieglāka, turklāt nepastarpināta pieeja dokumentiem,  avotiem  un zinātniskajiem atklājumiem , viņiem tādēļ ir iespēja strādāt kopā, esot dažādās pasaules vietās. Bez tam jauno mediju interaktīvais raksturs veicina dinamisku mācību metožu lietošanu, kas labvēlīgi ietekmē sociālo progresu.

Lai arī ātrums, ar kādu jaunās tehnoloģijas ir attīstījušās uzticamības un efektivitātes ziņā, ir apbrīnojams, tam, ka tās ir tik iecienītas nebūtu jāpārsteidz -  tas atbilst cilvēku būtiskajai vajadzībai uzturēt savstarpējos sakarus. Šai prasībai  pēc saskarsmes un draudzības saiknes ir ieliktas mūsu cilvēciskajā būtībā, tādēļ to nevajadzētu saprast  tikai kā atbildi uz  tehniskajiem jauninājumiem. Bībeles vēsts gaismā to drīzāk ir jāsaprot kā mūsu piedalīšanās izpausmi Dieva mīlestībā, kura arvien pieaug, ved pie vienotības un vēlas visu cilvēci padarīt par vienu lielu ģimeni. Kad mēs izjūtam vajadzību veidot komunikāciju ar citu cilvēku, vēlamies viņu labāk iepazīt kā arī, lai viņš iepazīst mūs, tad mēs atbildam Dieva aicinājumam. Šis aicinājums pieder mūsu, pēc Dieva  - komunikāciju un  kopienas Dieva - tēla un līdzības radīto cilvēku būtībai.

Mūsdienu kultūrā tik pašsaprotamās ilgas pēc savstarpējām attiecībām un alkas pēc saskarsmes īstenībā nav nekas cits, kā  mūžsenās, cilvēka sirdī ieliktās tieksmes iziet ārpus saviem ietvariem un veidot attiecības ar citiem moderna izteiksmes forma.  Pievēršoties citiem, mēs īstenībā apmierinām savas visdziļākās vajadzības un kļūstam arvien cilvēcīgāki. Īstenībā Radītājs mūs ir radījis mīlestībai. Protams, es šeit nerunāju par pārejošām, virspusējām attiecībām, bet gan  par patiesu mīlestību, kas ir Jēzus morālās mācības kodols:  „Un Tev būs To Kungu, savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles  un no visa sava prāta un no visa sava spēka" un „Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu!" (Mk. 12; 30 - 31) Ja mēs jauno tehnoloģiju nozīmi pārdomājam šajā gaismā, ir svarīgi  ievērot ne tikai  to neapšaubāmi lielo potenciālu kontaktu veicināšanā starp cilvēkiem, bet arī to, kādai jābūt izplatītās informācijas satura kvalitātei. Es vēlētos iedrošināt visus labas gribas cilvēkus  šajā strauji augošajā digitālo komunikāciju pasaulē iestāties par  cieņas, dialoga un draudzības  kultūru. 

Tādēļ visiem, kas piedalās jauno mediju satura radīšanā,  ir jāizjūt pienākums respektēt ikviena cilvēka cieņa un vērtība. Ja šīs tehnoloģijas ir jālieto indivīda un sabiedrības labklājībai kopumā,  tie, kas tās izmanto, nedrīkst apmainīties ar vārdiem vai attēliem, kas aizskar cilvēka cieņu. Tādēļ ir jāizslēdz viss, kas baro naidu un neiecietību, noniecina cilvēka seksualitātes skaistumu vai ekspluatē vājos un neaizsargātos.

Tāpat jaunās tehnoloģijas ir pavērušas ceļu dialogam dažādu zemju, kultūru un reliģiju cilvēku starpā. Jaunā, digitālā pasaule, tā sauktā  kibertelpa, ir radījusi iespēju satikties, iepazīt citu cilvēku vērtības un tradīcijas. Tomēr, lai šādas tikšanās būtu lietderīgas, ir vajadzīgas atklātas un korektas izteiksmes formas, kā, piemēram, uzmanīga un cieņas pilna  ieklausīšanās. Lai patiesi veicinātu saprašanos un toleranci, dialogam ir jābalstās godīgos un abpusējos patiesības meklējumos.  Dzīve nav vienkārši faktu un secinājumu virkne, tā drīzāk ir  tiekšanās pēc patiesā, labā un skaistā. Šis mērķis vada mūsu izvēli, tādēļ mēs īstenojam savu brīvību un tajā, t.i. patiesajā, labajā un skaistajā, rodam prieku un laimi. Nedrīkst ļauties maldiem, kurus izplata tie, kas  meklē patērētājus neierobežoto iespēju tirgum, kurā izvēle pati par sevi ir labums, kur skaistā ietērpā pasniedz ikvienu jaunumu un kur patiesību aizstāj personīgā pieredze. 

Pēdējā laikā izaugušo digitālo sociālo tīklu vārdu krājumā jaunu uzplaukumu piedzīvo  draudzības jēdziens. Šis jēdziens ir viens no lielākajiem cilvēces kultūras ieguvumiem.  Ikviena jauna draudzība mūs bagātina un atraisa kā cilvēkus. Tieši tādēļ  īsta draudzība jau kopš senseniem laikiem ir uzskatīta par vienu no dārgumiem, kas cilvēkam ir doti. Tādēļ ir jāraugās, ka draudzības jēdziens un tās pieredze netiktu banalizēti.  Būtu skumji, ja mēs vēlmi veicināt  un uzturēt draudzību internetā īstenotu  uz ģimenes, kaimiņu, darba kolēģu, skolas biedru un draugu rēķina.  Ja vēlme pieslēgties internetam kļūst par atkarību, tā iedarbojas tādā veidā, ka cilvēks noslēdzas, pie tam sarauj reālās sociālās saites. Tas visbeidzot noved arī pie traucējumiem attiecībā uz pilnvērtīgu atpūtu, klusumu un  pārdomām, kas ir nepieciešami veselīgai cilvēka attīstībai.

Draudzība ir liels cilvēcisks labums, tomēr tā būtu nevērtīga, ja to uzlūkotu kā pašmērķi.  Draugiem savstarpēji vienam otrs ir jāatbalsta talantu un spēju attīstīšanā. Tos ir jāizlieto sabiedrības labā.  Šajā sakarā ir jauki vērot, ka rodas jauni digitāli tīkli, kuri mēģina veicināt cilvēku savstarpējo solidaritāti, taisnīgumu, cilvēktiesības, kā arī cieņu pret dzīvību un radības skaistumu. Šie tīkli var atvieglot sadarbību dažādu ģeogrāfiskajā un kultūras ziņā atšķirīgu tautu piederīgo starpā, sniegt iespēju padarīt cilvēciskākas savstarpējās attiecības un  padziļināt atbildību par vispārējo labklājību. Tomēr ir jāvelta pūles, lai šo digitālo pasauli, kurā šos tīklus var ierīkot, darītu pieejamu visiem. Tas būtu liels zaudējums cilvēces nākotnei, ja jaunie komunikācijas instrumenti, kas dara iespējamu ātrāku un efektīvāku zināšanu un informācijas apmaiņu,  netiktu darīti pieejami tiem, kuri ekonomiskajā un sociālajā ziņā jau tāpat ir  atstumtie. To pašu nozīmētu arī  tīklu izmatošana tikai, lai palielinātu plaisu, kas nabadzīgos no tiem šķir. Šie mediji tiek attīstīti tieši informācijas apmaiņai un cilvēku iekļaušanai sabiedrībā. 

Vēstījuma nobeigumā vēlētos īpaši vērsties pie  gados jaunajiem katoļiem, lai tos iedrošinātu apliecināt savu ticību arī  digitālajā pasaulē. Mīļie jaunieši, jūtieties atbildīgi, lai vērtības, kas ir Jūsu dzīves pamatā, tiktu ienestas arī jaunās komunikāciju un informācijas pasaules kultūrā! Baznīcas pirmsākumos Labo vēsti grieķu - romiešu pasaulē nesa apustuļi un viņu skolnieki. Kā tolaik evaņģelizācija, lai tā būtu auglīga, pagānu tautu siržu un prātu iegūšanai prasīja dziļu šo tautu kultūras un tikumu izpratni, tā šodien Kristus vēsts pasludināšanai digitālajā pasaulē nepieciešama padziļināta jauno tehnoloģiju izpratne.  Uz jums , jaunieši, kas gandrīz spontāni atrodaties saskaņā ar šiem jaunajiem komunikācijas līdzekļiem, šī „digitālā kontinenta" evaņģelizācijas uzdevums  attiecas īpaši. Esiet gatavi sajūsmas pilnu Evaņģēlija pasludināšanu saviem vienaudžiem padarīt par savu uzdevumu! Jūs zināt viņu bailes un cerības, sajūsmu  un vilšanos. Visdārgākā dāvana, ko jūs tiem varat sniegt, ir līdzdalīt viņiem Labo vēsti par Dievu, kurš ir kļuvis cilvēks un cilvēces pestīšanas vārdā ir cietis, miris un augšām cēlies. Cilvēka sirds ilgojas pēc pasaules, kurā valda mīlestība, kur cilvēki savstarpēji dalās dāvanās, kura cilvēkus ved pie vienlīdzības, kurā cilvēka brīvība nozīmē arī patiesību un kurā ikviens savu identitāti īsteno cieņas pilnā sabiedrībā. Ticība var sniegt atbildi šīm ilgām: Esiet šīs ticības vēstneši! Pāvests ir kopā ar jums lūgšanās un sūta Jums savu apustulisko svētību!

Vatikānā, 2009. gada 24. janvārī, Franciska no Sales piemiņas dienā.
Benedikts PP XIV .

Tulkoja J. Lulle