Šodienas datums: 28.03.2020  |  Vārda dienas: Ginta, Gunda, Gunta

Adventa kalendārs 2019

Katru gadu Baznīca savā liturģijā cenšas pārdomāt svarīgākos pestīšanas vēstures notikumus, tādējādi liekot katram no mums paturēt prātā, kāpēc esam šajā pasaulē un kāds ir mūsu mērķis. Katrs liturģiskais gads iesākas ar Adventu – Glābēja dzimšanas gaidīšanas laiku, turpinās pārdomājot Jēzus dzīves svarīgākos notikumus, kuru kulminācija ir Lieldienas un noslēdzas ar Kristus Karaļa svētkiem, kas mums atgādina, ka dzīve šeit virs zemes ir pārejoša, bet mēs esam radīti mūžībai.

Šogad esam ikdienas pārdomas ir balstītas tās dienas Evaņģēlija fragmentā, ko mums piedāvā liturģija. Katras dienas Evaņģēlija fragments mūs izaicina uz kādu konkrētu rīcību, uz kādu noteiktu izturēšanās veidu un nostāju. Tāpēc katru dienu, pārdomājot dienas evaņģēlija fragmentu, varam kopā pārdomāt, kādas ir mūsu attieksmes pret Dievu, dzīvi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un uz kādām attieksmēm mūs mudina Dievs.

Par vizuālo noformējumu šogad rūpējas māksliniece Arta Skuja.

Adventa kalendāra saturs top sadarbībā ar Radio Marija Latvija.


25. decembris - trešdiena - SVINĒT AR PRIEKU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 2, 1-14)
Tajās dienās nāca ķeizara Augusta pavēle sarakstīt visu valsti. Tā bija pirmā sarakstīšana, Kirēnijam pārvaldot Sīriju. Un visi gāja pierak­stīties katrs savā pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, devās uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betlēme, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija mātes cerībās.
Kamēr viņi tur atradās, Marijai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu, ietina Viņu drēbītēs un noguldīja silē, jo mājvietā viņiem nebija, kur apmesties.
Tajā pašā apvidū bija gani, kas palika nomodā un naktī sargāja savu ganāmpulku. Un Kunga eņģelis no­stājās pie viņiem, un viņus apspīdēja Kunga godība. Gani ļoti izbijās. Bet eņģelis viņiem sacīja: “Nebīstieties! Jo, redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm: šodien Dāvida pilsētā jums ir piedzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs. Un šī būs jums zīme: jūs atradīsiet drēbītēs ietītu un silē guldītu Bērnu.”
Un pēkšņi eņģelim pievienojās neskaitāmi debespulki, kas slavēja Dievu un sacīja: “Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cil­vēkiem!”

SVINĒT AR PRIEKU

Lūk, lielā diena. Svētki, ko šodien svin visa pasaule. Svinēt ar prieku nebūt nenozīmē, ka obligāti nepieciešams bagātīgi klāts galds, visskaistāk izpušķotā eglīte, plašs ciemiņu loks. Betlēmes vienkāršība nav vienkārši aizkustinošs simbols, bet gan realitāte, kurā Kristus apliecina, ka, lai kāda būtu mūsu dzīves realitāte šajā brīdī, Viņš ir gatavs tajā iemājot un kļūt par prieka avotu. 

Jautājumi pārdomām:

- Kas ir tas, kas man ir svarīgs Ziemassvētkos? Bez kā man grūti iedomāties šos svētkus?
- Kā es šajos svētkos varu būt noderīgs citiem? Kā varu iepriecināt citus?
- Kas ir Dieva žēlastības, ko vēlos lūgt nākamajam gadam?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis Liepājas diecēzes arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.

24. decembris - otrdiena - GAIDĪT AR PRIEKU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 67-79)
Tajā laikā Zaharijs, Jāņa Kristītāja tēvs, tika Svētā Gara piepildīts un pravietoja, sacīdams: “Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs, jo Viņš ir apmeklējis un at­pestījis savu tautu!
Viņš mums ir devis pestīšanas balstu Dāvida, sava kalpa, namā, kā Viņš no mūžiem bija solījis caur savu svēto praviešu lūpām, ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas, no visu to rokām, kas mūs ienīst, ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem un atce­rēsies savu svēto derību, ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Ābrahamam, Viņš izpildīs, lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokām, bez bailēm Viņam kalpotu svētumā un taisnībā Viņa priekšā visās sava mūža dienās.
Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti, jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot Viņa ceļus, Viņa tautai nest pestīšanas ziņu, ka grēki tai tiks piedoti mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ, ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma, lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā, un vadītu mūsu soļus miera ceļā.”

GAIDĪT AR PRIEKU

Klāt rīts, kas mūs pavisam pietuvinājis lielajam Notikumam. Lai gan šo dienu, gaidot saulrietu un Vigīlijas dievkalpojumu, esam aicināti pavadīt piezemētā klusumā, varam gaidīt ar prieku. Prieks, kuru rada apziņa, ka no jauna varam piedzīvot Brīnumu, kas pirms 2000 gadiem pilnībā izmainīja pasauli, un ka varam slavēt līdz ar Zahariju. Slava Tev, Kungs!

Jautājumi pārdomām:

- Par ko esmu pateicīgs Dievam, atskatoties uz pavadīto Adventa laiku?
- Kā es šodien varu slavēt Dievu?
- Kā es slavēšanu un pateicību Dievam varu padarīt par savas ikdienas daļu?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins.

23. decembris - pirmdiena - PIEDZĪVOT PRIEKU PAKLAUSĪBĀ

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 57-66)
Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu. Kad kaimiņi un radi dzirdēja, ka Kungs viņai ir parādījis lielu žēlastību, tie priecājās kopā ar viņu.
Astotajā dienā viņi sanāca apgraizīt bērnu un gribēja to nosaukt viņa tēva vārdā par Zahariju. Bet viņa māte atbildot sacīja: “Nē, viņš tiks nosaukts par Jāni.” Tie viņai iebilda: “Tavos rados nav neviena, kas sauktos šajā vārdā.” Un tie ar zīmēm jautāja tēvam, kā tas vēlētos bērnu nosaukt. Pa­lūdzis rak­stāmo plāksnīti, viņš uzrakstīja: “Viņa vārds ir Jānis.” Un tūlīt viņam atvērās mute un atraisījās mēle, un viņš runāja, slavēdams Dievu.
Visus viņu kaimiņus pārņēma bailes, un visā Jūdejas kalnu apvidū tika pārrunāts šis notikums. Un visi, kas to dzirdēja, to paturēja savā sirdī, sacīdami: “Kas gan no šī bērna iznāks?” Jo Kunga roka bija ar viņu.

PIEDZĪVOT PRIEKU PAKLAUSĪBĀ

Ir brīži, kad skaidri apzināmies, ko Dievs no mums sagaida, taču kādu iemeslu dēļ vieglāk būtu rīkoties citādāk. Šodien lasītais stāsts parāda, ka, paklausot Dieva teiktajam, mēs ļaujam īstenoties tām svētībām, ko Viņš ir sagatavojis. Turklāt šī paklausība nes līdzi arī prieku, jo tā nevis mūs ierobežo, bet gan ļauj mums kļūt par to, kas patiesi esam, un īstenot to, pēc kā patiesi ilgojamies.

Jautājumi pārdomām:

- Vai atsaucos pamudinājumiem, ko ikdienā sajūtu savā sirdī?
- Ko, manuprāt, Dievs no manis sagaida šajā dzīves posmā?
- Ko man nozīmē paklausība Dieva gribai? Kā es to realizēju?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Māris Ozoliņš.

22. decembris - svētdiena - NENOBĪTIES PĀRBAUDĪJUMU PRIEKŠĀ

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 1, 18-24)
Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa Māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, pirms viņi sanāca kopā, izrādījās, ka viņa ir mātes cerībās no Svētā Gara. Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja viņu klusām atstāt.
Bet, kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī, sacīdams: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo, kas viņā dzimis, Tas ir no Svētā Gara. Un viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem.”
Bet tas viss notika, lai piepildītos, ko Kungs bija runājis caur pravieti, sakot: “Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu un Viņu nosauks vārdā Emanuēls,” – kas tulkojumā ir “Dievs ar mums”.
Uzmodies no miega, Jāzeps izdarīja tā, kā Kunga eņģelis bija viņam pavēlējis, un pieņēma savu sievu.

NENOBĪTIES PĀRBAUDĪJUMU PRIEKŠĀ

Šodien Evaņģēlijs atkal atgādina mums par Jāzepu. Redzam viņa pamatotās šaubas, kas šķiet tik saprotamas un racionālas, rūpējoties par apkārtējo labumu. Tomēr Dievs aicina viņu doties uz priekšu un piepildīt to, kas ir paredzēts. Lai gan nekad nedzirdam Jāzepu runājam Evaņģēlijos, tomēr redzam, ka viņš izvēlas drosmes ceļu un, tāpat kā Marija, paļaujas uz Dievu, neraugoties uz sagaidāmajām grūtībām.

Jautājumi pārdomām:

- Kas manī šobrīd rada šaubas, bažas?
- Kas man palīdz vai var palīdzēt uzticēties Dievam pārbaudījumu laikā?
- Vai man ir draugi, kopiena, kas palīdz iet ticības ceļu un pildīt Dieva gribu manā dzīvē?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Aivars Līcis.

21. decembris - sestdiena - DALĪTIES AR PRIEKU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 39-45)
Tajās dienās Marija cēlās un steigšus aizgāja kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika tā, ka Elizabetei, dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās.
Un Elizabeti piepildīja Svētais Gars, un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja: “Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis!
Un no kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis? Jo, lūk, tiklīdz tava sveiciena balss at­skanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. Un svētīga ir tā, kas ieticēja, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir sacījis!”

DALĪTIES AR PRIEKU

Arvien straujāk tuvojamies Kristus dzimšanas svētkiem, pat Svēto Rakstu fragmentā jūtama steiga. Tomēr tā nav steiga pēc dāvanām, kas vēl jāiegādājas, bet gan sirds ilgas dalīties ar prieku, kas tik nepelnīti saņemts. Dievs var mūs darīt par svētību apkārtējiem, kad mēs vairojam prieku, mieru, mīlestību, ko nevaram paveikt saviem spēkiem vien. Toties varam ieaicināt Dieva klātbūtni mūsos, lai mēs būtu tie, kas Viņu nes apkārtējiem. Tāpat varam ļaut, lai citi ir svētība mums - mūs iepriecina, mums palīdz, mūs mīl.

Jautājumi pārdomām:

- Vai es jūtu prieku? Kad es pēdējo reizi esmu piedzīvojis īstu prieku?
- Vai prieka brīžos es dalos tajā ar citiem? Kā es varētu to darīt?
- Kā jūtos, kad citi mani palīdz vai cenšas mani iepriecināt? Cik viegli man to pieņemt?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Ilmārs Tolstovs.

20. decembris - piektdiena - NOTICĒT NEIESPĒJAMAJAM

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 26-38)
Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija.
Un eņģelis, iegājis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.”
Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” Un eņģelis viņai atbildot sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu. Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu. Dievam taču nekas nav neiespējams.”
Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja.

NOTICĒT NEIESPĒJAMAJAM

Adventa laika Svēto Rakstu fragmentus bieži ir iezīmējuši grūti aptverami notikumi, kas izaicina ticību. Mēs varam apzināties, ka ir svarīga beznosacījumu paļāvība, taču tas var tā arī palikt - prāta lēmums. Marijas teiktais "JĀ!" ir vispilnīgākais žests, ko vērts padarīt par savu ikdienas attieksmi - pat ja nesaprotu, pat ja grūti noticēt, pat ja nav iespējams, pat ja es nejūtu "sataustāmu" ticību, es vienkārši izvēlos teikt "JĀ!" Dieva plānam.

Jautājumi pārdomām:

- Kādiem pamudinājumiem ikdienā es saku "JĀ!"? Kā es par to jūtos? - Kas ir izaicinājumi, kas mani biedē? - Ko es varu mācīties no Marijas attieksmes? Ko gribu apņemties uz priekšdienām?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Andris Ševels.

19. decembris - ceturtdiena - NEZAUDĒT CERĪBU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 5-25)
Jūdejas ķēniņa Hēroda laikā bija kāds priesteris no Abija maiņas, vārdā Zaharijs, un viņam bija sieva no Ārona meitām, kuras vārds bija Elizabete. Un viņi abi bija taisnīgi Dieva priekšā un nevainojami pildīja visus Kunga baušļus un noteikumus. Bet viņiem nebija bērnu, jo Elizabete bija neauglīga un abi bija jau gados.
Un notika, ka tad, kad Zaharijs savu reizi pildīja priestera pienākumus Dieva priekšā, viņam, pēc priesteru paražas lozējot, nācās kūpināt vīraku, ieejot Kunga svētnīcā. Bet viss ļaužu pulks kūpināšanas stundā lūdzās ārpusē. Tad viņam pa­rādījās Kunga eņģelis, kas stāvēja kūpināmā altāra labajā pusē. Zaharijs, to redzēdams, iztrūkās, un viņu pārņēma bailes. Bet eņģelis viņam sacīja: “Ne­bīsties, Zaharij, jo tava lūgšana ir uzklausīta un tava sieva Elizabete tev dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jānis. Un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa dzimšanu. Jo viņš būs liels Kunga priekšā, un viņš nedzers vīnu un reibinošus dzērienus un jau no mātes klēpja būs Svētā Gara piepildīts. Daudzus no Izraēļa bērniem viņš atgriezīs pie Kunga, viņu Dieva, un pats ies Viņam pa priekšu Elija garā un spēkā, lai pievērstu tēvu sirdi bērniem un nepa­kļāvīgos – taisnīgo gudrībai, lai sagatavotu Kungam pilnīgu tautu.”
Bet Zaharijs sacīja eņģelim: “No kurienes lai es to zinātu? Es taču esmu vecs, un mana sieva ir jau gados.” Tad eņģelis, atbildot viņam, sacīja: “Es esmu Gabriēls, kas stāvu Dieva priekšā, un esmu sūtīts runāt ar tevi un tev pasludināt šo prieka vēsti. Bet, lūk, tu kļūsi mēms un nespēsi runāt līdz tai dienai, kad tas notiks, tāpēc ka tu neieticēji maniem vārdiem, kas piepildīsies savā laikā.”
Bet ļaudis gaidīja Zahariju un brīnījās, ka viņš svētnīcā tik ilgi kavējas. Bet viņš, izgājis ārā, nespēja tiem neko pateikt, un ļaudis saprata, ka viņš svētnīcā ir redzējis parādību. Viņš tiem tikai pamāja un palika mēms.
Un notika, ka, viņa kalpošanas dienām beidzoties, viņš aizgāja uz savu namu. Un pēc šīm dienām viņa sieva Elizabete ieņēma un nerādījās ļaudīs piecus mēnešus, sacīdama: “Tā man ir izdarījis Kungs tajās dienās, kad Viņš mani uzlūkoja, lai noņemtu manu negodu ļaužu acīs.”

NEZAUDĒT CERĪBU

Lūkojoties uz Elizabetes un Zaharija situāciju, ieraugām, kā piepildās apgalvojums, ka Dievam nekas nav neiespējams. Jāna piedzimšana ir ne tikai svarīgs notikums, kas sagatavo Jēzus atnākšanu, bet ilgi gaidīts, pat necerēts brīdis konkrētā ģimenē, piedzīvojot Dieva rūpes un to, ka viņi paši, viņu vēlmes un ilgas ir svarīgas Dieva priekšā. Kad Zaharijs kļūst mēms, Dievs atklāj, ka pat šķietami neatrisināmā situācijā sagaida no mums, ka pieņemsim lēmumu uzticēties Viņa apsolījumam.

Jautājumi pārdomām:

- Kas ir situācijas, kurās es piedzīvoju bezcerību?
- Kas ir Dieva iedrošinājumi un apsolījumi, ko esmu sadzirdējis?
- Kā es izjūtu Dieva klātbūtni savā ģimenē, dzimtā un tās vēsturē?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Andris Ševels.

18. decembris - trešdiena - REDZĒT KRISTUS DIEVIŠĶO DABU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 1, 18-24)
Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa Māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, pirms viņi sanāca kopā, izrādījās, ka viņa ir mātes cerībās no Svētā Gara. Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja viņu klusām atstāt. Bet, kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī, sacīdams: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo, kas viņā dzimis, Tas ir no Svētā Gara. Un viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem.”
Bet tas viss notika, lai piepildītos, ko Kungs bija runājis caur pravieti, sakot: “Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu un Viņu nosauks vārdā Emanuēls, kas tulkojumā ir “Dievs ar mums”.”
Uzmodies no miega, Jāzeps izdarīja tā, kā Kunga eņģelis bija viņam pavēlējis, un pieņēma savu sievu.

REDZĒT KRISTUS DIEVIŠĶO DABU

Šīs dienas Evaņģēlijs, protams, vairāk atklāj Jāzepa personību un tās nozīmi pestīšanas vēsturē. Tai pat laikā varam caur šo stāstu ieraudzīt, ka, lai piepildītos Dieva plāns caur cilvēkiem dot pasaulei Glābēju, bija jānotiek dievišķam procesam. Prātam neaptverams notikums - Jaunava, kas ieņem Dēlu. Caur Jāzepa personību varam mācīties ļaušanos pārdabiskai drosmei un paļāvībai, ko Dievs pats iedod tik izšķirīgā brīdī.

Jautājumi pārdomām:

- Ko man nozīmē Jēzus persona?
- Vai kādreiz esmu piedzīvojis pārdabisku spēju uzticēties un drosmi?
- Kādiem lēmumiem man šobrīd ir nepieciešama drosme?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Ilmārs Tolstovs.

17. decembris - otrdiena - REDZĒT KRISTUS CILVĒCĪBU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 1, 1-17)
Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahama dēla, cilmes grāmata.
Ābrahamam dzima Īzāks, Īzākam dzima Jēkabs, Jēkabam dzima Jūda un viņa brāļi. Jūdam no Tamāras dzima Faress un Zara, Faresam dzima Esrons, Esronam dzima Arams, Aramam dzima Aminadabs, Aminadabam dzima Nāsons, Nāsonam dzima Salmons, Salmonam no Rahabes dzima Boozs. Boozam no Rutas dzima Obeds, Obedam dzima Jesse, Jessem dzima ķēniņš Dāvids.
Dāvidam dzima Salomons no tās, kas bija Ūrijas sieva. Salomonam dzima Roboams, Roboamam dzima Abijs, Abijam dzima Azs, Azam dzima Jozafats, Jozafatam dzima Jorams, Joramam dzima Ozijs, Ozijam dzima Joatams, Joatamam dzima Ahazs, Ahazam dzima Ezehijs, Ezehijam dzima Manass, Manasam dzima Amons, Amonam dzima Josijs, Jo-sijam Babilonas trimdā dzima Jehonijs un viņa brāļi.
Un pēc Babilonas trimdas Jehonijam dzima Salatiēls, Salatiēlam dzima Zorobabels. Zorobabelam dzima Abiuds, Abiudam dzima Eljakims, Eljakimam dzima Azors, Azoram dzima Sadoks, Sadokam dzima Ahims, Ahimam dzima Eliuds, Eliudam dzima Eleazars, Eleazaram dzima Matans, Matanam dzima Jēkabs. Bet Jēkabam dzima Jāzeps, Marijas vīrs, no kuras piedzima Jēzus, kas tiek saukts Kristus.
Tātad pavisam no Ābrahama līdz Dāvidam ir četrpadsmit paaudzes un no Dāvida līdz Babilonas trimdai četrpadsmit paaudzes, un no Babilonas trimdas līdz Kristum četrpadsmit paaudzes.

REDZĒT KRISTUS CILVĒCĪBU

Var gadīties, ka Evaņģēlija fragments, ko šodien lasām, ir tas, kuru klausīties ir visgrūtāk, jo galu galā viss, ko dzirdam, ir dzimtas apraksts. Tomēr tas ir atgādinājums, ka Kristus nav radies no nekurienes; lai gan Viņš ir Dieva Brīnums, Dievs izvēlas Viņu dot cilvēkiem caur citiem cilvēkiem. Tas mums atgādina, ka mums ir dots Draugs, Brālis, Līdzcilvēks, Kurš kopā ar mums apzinās cilvēciskās dabas izaicinājumus. No vides un dzimtas, kas nebūt nav perfekta, Dievs rada augsni Kristum, Kurš glābj pasauli, cilvēcību nevis noraidot, bet tajā pilnībā iemiesojoties.

Jautājumi pārdomām:

- Kā Dievs ir atklājis Sevi manā dzīvē? Kā es Viņu esmu iepazinis?
- Kas ir mani cilvēciskie ierobežojumi, kuros jūtos tālu no Kristus?
- Kas ir manas labās īpašības, caur kurām izjūtu Dieva darbību?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Pauls Kļaviņš.

16. decembris - pirmdiena - APZINĀTIES DIEVA VARU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 21, 23-27)
Tajā laikā, kad Jēzus bija iegājis svētnīcā un mācīja, pie Viņa piegāja virspriesteri un tautas vecākie, jautādami: “Ar kādām tiesībām Tu to dari? Un kas Tev ir devis šīs tiesības?” Jēzus viņiem atbildot sacīja: “Arī Es jums uzdošu vienu jautājumu. Ja jūs man uz to atbildēsiet, tad arī Es jums pateikšu, ar kādām tiesībām to daru. No kurienes bija Jāņa kristība? No Debesīm vai no cilvēkiem?” Bet viņi sāka apspriesties savā starpā, sacīdami: “Ja mēs teiksim: “No Debesīm,” – Viņš mums pārmetīs: “Kāpēc tad jūs viņam neticējāt?” Bet, ja mēs teiksim: “No cilvēkiem,” – mums jābaidās no pūļa, jo visi uzskata Jāni par pravieti.” Un viņi, atbildot Jēzum, sacīja: “Mēs nezinām.” Tad Viņš tiem sacīja: “Arī Es jums neteikšu, ar kādām tiesībām Es to daru.”

APZINĀTIES DIEVA VARU

Kad piedzīvojam to, ka Dieva darbība nav prātam aptverama, tad rodas vēlme to racionalizēt, atrast pretrunas, apstrīdēt. Šīs dienas Evaņģēlija fragments atgādina, ka tādos brīžos viss, ko varam darīt ir uzticēties, ka Dievs, kas ir iekārtojis dabu un radījis tās likumus, var arī rīkoties pāri tiem - sakustinot gan fizisko pasauli, gan arī cilvēku sirdis mums pat neiedomājos veidos.

Jautājumi pārdomām:

- Kas manī ikdienā raisa skepsi? Kas izaicina manu ticību?
- Vai esmu piedzīvojis, ka Dievs darbojas pārdabiskā veidā?
- Kādos nodomos es šodien vēlos lūgties?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis Starpdiecēžu Garīgā semināra audzēknis Henriks Rektiņš.

15. decembris - svētdiena - SAGATAVOT KUNGA CEĻU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 2-11)
Tajā laikā Jānis, cietumā dzirdēdams par Kristus darbiem, sūtīja pie Viņa savus mācekļus Viņam pajautāt: “Vai Tu esi tas, kam jānāk, vai arī mums jāgaida cits?”
Bet Jēzus viņiem atbildot sacīja: “Aizgājuši ziņojiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat: aklie top redzīgi, klibie staigā, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, mirušie ceļas augšā, un nabagiem tiek sludināts Evaņģēlijs. Un svētīgs ir tas, kas manis dēļ neieļaunosies.”
Kad viņi aizgāja, Jēzus sāka stāstīt ļaudīm par Jāni: “Ko skatīties jūs izgājāt tuksnesī? Vēja locītu niedri? Bet ko tad jūs izgājāt skatīties? Mīkstās drēbēs tērptu cilvēku? Lūk, tie, kas valkā mīkstās drēbes, dzīvo ķēniņu pilīs. Bet ko jūs izgājāt ska­tīties? Vai pravieti?
Jā, Es jums saku, pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par kuru ir rakstīts: “Redzi, Es sūtu savu eņģeli tava vaiga priekšā, un viņš sagatavos tavu ceļu tev priekšā.”
Patiešām, Es jums saku: starp tiem, kas dzimuši no sievietes, neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju. Tomēr pats mazākais Debesu valstībā ir lielāks par viņu.”

SAGATAVOT KUNGA CEĻU

Jānim Kristītājam bija liela loma pestīšanas vēsturē - nākt pirms Jēzus, lai sagatavotu cilvēku sirdis un atgādinātu par grēka realitāti. Nevis tāpēc, lai tiesātu, bet gan lai atgādinātu, ka neesam pilnīgi, pašpietiekami un ka mums ir vajadzīgs Glābējs. Vienlaicīgi arī mēs savā ikdienā esam aicināti sagatavot Kunga ceļu - būt blakus cilvēkiem, klausīties, dalīties ar savu dzīves stāstu un kopā ieaicināt Dievu ikdienas notikumos.

Jautājumi pārdomām:

- Kā es ikdienā sagatavoju Kunga ceļu vietā, kur esmu?
- Vai man ir viegli klausīties citu pieredzē un dzīves stāstā?
- Kā es varu nest Dieva klātbūtni to cilvēku dzīvēs, kuri man uzticas?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis māc. Edgars Mažis.

14. decembris - sestdiena - MEKLĒT DIEVU IKDIENĀ

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 17, 10-13)
Kāpjot lejā no kalna, mācekļi jautāja Jēzum: “Kāpēc tad Rakstu zinātāji teic, ka vispirms jānāk Elijam?”
Bet Viņš atbildot sacīja: “Elijs nāks gan un visu atjaunos. Bet Es jums saku, ka Elijs jau bija atnācis, bet tie viņu nepazina un darīja ar viņu, ko gribēja. Tāpat arī Cilvēka Dēlam no viņiem būs jācieš.”
Tad mācekļi saprata, ka Viņš tiem stāstīja par Jāni Kristītāju

MEKLĒT DIEVU IKDIENĀ

Nereti Dieva darbība mūsu dzīvēs ir tik dabiska un smalka, ka varam to pat nepamanīt. Cik bieži esam Dievam ko lūguši un, kad esam to saņēmuši, aizmirsuši, kas ir paveiktā autors? Meklēt Dievu ikdienā nozīmē mācīties sajust dvēselē notiekošās kustības, pateikties par katrā dienā piedzīvoto un lūgšanā pārdomāt notikušo. Tad var atklāties, ka pašsaprotamais vai reizēm pat šķietami bezjēdzīgākais ir daļa no lielāka plāna.

Jautājumi pārdomām:

- Par kādiem pēdējā laika notikumiem esmu pateicīgs Dievam?
- Kā Dievs ir bijis klātesošs manā ikdienā? 
- Uz ko Dievs mani ir iedvesmojis? Uz ko Viņš mani iedvesmo tuvākajā laikā? 

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Mihails Volohovs.

13. decembris - piektdiena - PIEŅEMT NESAPROTAMO

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 16-19)
Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm: “Ar ko lai Es salīdzinu šo paaudzi? Tā ir līdzīga bērniem, kas sēž tirgus laukumā un kliedz uz vienaudžiem, sacīdami: “Mēs jums stabulējām, bet jūs nedejojāt; mēs dziedājām raudu dziesmas, bet jūs nesērojāt.”
Jo atnāca Jānis, kas ne ēda, ne dzēra, bet tie saka: “Viņā ir velns.” Atnāca Cilvēka Dēls, kas ēd un dzer, un tie saka: “Lūk, cilvēks – izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs!” Tomēr gudrība pierāda sevi savos darbos.” 

PIEŅEMT NESAPROTAMO

Šodienas Evaņģēlija fragmentā redzam, ka cilvēki uz Dieva darbību caur Viņa sūtītajiem reaģējuši ar neizpratni, vienmēr atrodot veidu, kā to tiesāt. Tas mums var atgādināt to, cik dažādos veidot Dievs var darboties gan citu cilvēku dzīvēs, gan caur šiem cilvēkiem arī mūsu dzīvēs. Esam aicināti katru situāciju uzlūkot caur Dieva gaismu un pieņemt to, kas paliek mums nesaprotams, nenotiesāt, bet gluži pretēji - ļaut Dievam runāt caur jebkuru dzīves notikumu.

Jautājumi pārdomām:

- Kādas situācijas pēdējā laikā manī raisījušas neizpratni?
- Kā Dievs pēdējā laikā manā dzīvē darbojies caur citiem cilvēkiem?
- Ko es varu mācīties par Dieva dabu no tā, ko redzu citos cilvēkos?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Pauls Kļaviņš.

12. decembris - ceturtdiena - CENSTIES SAPRAST

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 11-15)
Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm: “Patiešām, Es jums saku: starp tiem, kas dzimuši no sievietes, neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju. Tomēr pats mazākais Debesu valstībā ir lielāks par viņu.
Bet no Jāņa Kristītāja dienām līdz šim brīdim Debesu valstība cieš pārspēku, un to sagrābj tie, kas lieto varu. Jo visi pravieši un Likums pravietoja līdz pat Jānim. Un, ja gribat to saprast, viņš ir Elijs, kuram jānāk. Kam ir ausis, tas lai klausās!

CENSTIES SAPRAST

Svētajos Rakstos ir daudz vietu, kuras grūti saprast; arī, cilvēki, kas bija kopā ar Jēzu, ne vienmēr spēja saprast Viņa teikto, tomēr Jēzus uzsver to, ka ir nepieciešams klausīties. Spēt saprasti ir žēlastība, ko var dot Svētais Gars, taču ir grūti šo žēlastību saņemt, ja nemēģinām sevi trenēt saklausīt Dieva balsi un saprast Viņa Vārdu jēgu mūsu dzīvē.

Jautājumi pārdomām:

- Kā es jūtos, lasot Svētos Rakstus?
- Ko es daru, lai varētu saprast izlasītā nozīmi manā dzīvē?
- Ko es daru, kad sastopos ar nesaprotamiem Svēto Rakstu fragmentiem?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Rodions Doļa.

11. decembris - trešdiena - ATVELDZĒTIES

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 28-30)
Tajā laikā Jēzus sacīja: “Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselei. Jo mans jūgs ir maigs, un mana nasta ir viegla.”

ATVELDZĒTIES

Jēzus pazīst katru no mums. Viņš arī zina visas mūsu nastas, kas mūs nospiež. Viņš aicina tās visas atdot Vņam. Uzdrīksties atlaist visu, kas nospiež Tevi, un atveldzējies Dieva gādīgajās rokās! Ej kopā ar Viņu un izbaudi, cik dzīve var būt skaista!

Jautājumi pārdomām:

- Kas ir manas nastas?
- Ko man ir grūti uzticēt Dievam?
- Kāda ir mana lūgšana?
- Ko es visvairāk šobrīd gribu izlūgt no Dieva?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis māc. Edgars Mažis.

10. decembris - otrdiena - PRIECĀTIES PAR ATRASTO

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 18, 12-14)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kā jums šķiet? Ja kādam būtu simts avis un viena no tām būtu nomaldījusies, vai tad viņš neatstās deviņ­desmit deviņas kalnos un neies meklēt to, kas ir nomaldījusies?
Un, ja viņam izdodas to atrast, patiesi, Es jums saku: viņš par to priecājas vairāk nekā par deviņdesmit deviņām, kuras nebija nomaldījušās. Tā arī jūsu Tēvs, kas ir Debesīs, negrib, lai pazustu kāds no šiem mazajiem.”

PRIECĀTIES PAR ATRASTO

Ir vairāki stāsti Evaņģēlijā, kas atklāj Dieva neizmērojamo prieku par katru, kurš atgriežas - atsaucas Viņa mīlestībai. Ja savā ikdienā vēlamies mācīties mīlēt tā, kā mīl Tēvs, tad svarīgi neaizmirst par to, ka kopā ar Viņu varam priecāties par katru, kas Viņu satiek un iepazīst. Varam palikt malā aizspriedumus un uzstādījumus, kādām būtu jābūt citu attiecībās ar Kristu, un uzticēties, ka Dievs darbojas viņu dzīvēs.

Jautājumi pārdomām:

- Kā Tu piedzīvo Dievu kā Labo Ganu, kas rūpējas par Tevi?
- Kādus līdzekļus Tu izmanto, lai atgrieztos pie Jēzus?
- Vai esmu gatavs steigties citiem palīgā?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Pauls Kļaviņš.

9. decembris - pirmdiena - ATSAUKTIES AICINĀJUMAM

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 26-38)
Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.”
Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” Un eņģelis, viņai atbildot, sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu.
Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams.” Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja.

ATSAUKTIES AICINĀJUMAM

Savā ikdienā bieži meklējam zīmes un cenšamies saklausīt Dieva balsi, lai atklātu Viņa gribu kādos dzīves notikumos. Cik gatavi mēs esam atsaukties tam, ko atklājam un sadzirdam? Dieva aicinājums var nebūt ērts un atklāt par mums ko tādu, ko mēs citādāk neiedomātos. Tas var likties neiespējams un izaicināt, bet, kā redzam šīs dienas Evaņģēlijā, Dievs pats dod spēku un iespējas to īstenot.

Jautājumi pārdomām:

- Kā es redzu savas dzīves aicinājumu?
- Kas šajā konkrētajā dzīves posmā ir tas, uz ko jūtu aicinājumu?
- Kā es cenšos ieraudzīt Dieva plānu un gribu savā dzīvē?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Vitālijs Filipenoks.

8. decembris - II Adventa svētdiena - ATGRIEZTIES

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 3, 1-12)
Tajās dienās nāca Jānis Kristītājs, kas sludināja Jūdejas tuksnesī, sacīdams: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu!” Viņš ir tas, par kuru runāja pravietis Isajs, sacīdams: “Saucēja balss tuksnesī: gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas!” Bet pats Jānis nēsāja kamieļspalvas apģērbu un ādas jostu ap gurniem. Un viņa barība bija siseņi un meža medus.
Tajā laikā pie viņa izgāja Jeruzaleme un visa Jūdeja, un visa Jordānas apkaime un, atzīdamies savos grēkos, pieņēma Jordānas upē no viņa kristību.
Bet viņš, redzēdams nākam pie kristības daudzus no farizejiem un saducejiem, tiem sacīja: “Jūs, odžu dzimums! Kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? Nesiet tad atgriešanās cienīgus augļus!
Un nedomājiet runāt sevī: “Mums Ābrahams ir tēvs.” Jo es jums saku, ka Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahama bērnus.
Cirvis jau ir pielikts pie koku saknēm: tātad ikviens koks, kas nenes labus augļus, tiks nocirsts un iemests ugunī.
Es jūs kristīju ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet Tas, kurš nāks pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīgs nest Viņa kurpes. Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni.
Viņa rokās ir vēteklis, un Viņš iztīrīs savu klonu. Savus kviešus Viņš savāks klētī, bet pelavas sadedzinās nedziestošā ugunī.” 

ATGRIEZTIES

Jēzus aicinājums uz atgriešanos atgādina, ka mēs nevaram sēdēt uz diviem krēsliem. Dieva klātbūtnē nevar pastāvēt grēks. Tāpēc Adventa laikā, gatavojoties sastapt bērnu Jēzu, esam aicināti ieskatīties savā sirdī, kas no tās nāk labs un kas ir tāds, par ko man ir kauns. 

Jautājumi pārdomām:

- Cik daudz laika ikdienā veltu sirdsapziņas izmeklēšanai?
- Kas pēdējā laikā ir bijušas manas izvēles, kas apliecina, ka darbojos kā Dieva bērns?
- Par kurām izvelēm man ir kauns un kuras nav Dievam patīkamas?
- Kad es pēdējo reizi esmu bijis pie grēksūdzes?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Renārs Birkovs.

7. decembris - sestdiena - DARĪT DIEVA DARBUS

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 9, 35–10, 1.6-8)
Tajā laikā Jēzus pārstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības Evaņģēliju, un dziedinādams visas slimības un kaites. Bet, redzēdams ļaužu pulkus, Viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.
Tad Viņš sacīja saviem mācekļiem: “Pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!”
Pieaicinājis savus divpadsmit mācekļus, Viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas kaites un visas slimības. Šos divpadsmit Jēzus sūtīja, viņiem pavēlēdams un sacīdams: “Ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm! Iedami sludiniet, sacīdami: “Debesu valstība ir tuvu.” Dziediniet slimos, augšāmceliet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus! Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet!”

DARĪT DIEVA DARBUS

Līdz šim šajās Adventa dienās lielākoties pārdomājām to, kā varam piedzīvot Dieva dotās žēlastības, pilnveidojot attiecības ar Viņu. Šodien Evaņģēlijā Jēzus atgādina, ka mēs ne tikai saņemam, bet esam aicināti dot un dalīties - darīt Dieva darbus. Mūsu klātbūtne, liecība, lūgšanas, palīdzība var ļaut Dieva brīnumiem realizēties citu cilvēku dzīvēs, ja smelsim savu spēku Kristū, kura piedzimšanu gaidām.

Jautājumi pārdomām:

- Kas ir dāvanas, talanti, ko Dievs man ir devis?
- Kā es ar šiem talantiem varu kalpot Dievam un sabiedrībai?
- Ko es varētu paveikt Adventa laikā, lai kādam atklātu Dieva mīlestību uz pasauli?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Ingars Stepkāns.

6. decembris - piektdiena - PIEDZĪVOT DZIEDINĀŠANU

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 9, 27-31)
Tajā laikā, Jēzum tālāk ejot, divi neredzīgie Viņam sekoja, kliegdami un sacīdami: “Apžēlojies par mums, Dāvida Dēls!” Kad Viņš iegāja mājā, neredzīgie piegāja Viņam klāt, un Jēzus tiem jautāja: “Vai jūs ticat, ka Es spēju to izdarīt?” Tie Viņam atbildēja: “Jā, Kungs!” Tad Viņš pieskārās to acīm, teikdams: “Lai jums notiek saskaņā ar jūsu ticību!” Un viņu acis atvērās. Jēzus viņus brīdināja, sacīdams: “Raugiet, ka neviens to nedabū zināt!” Bet tie izgājuši izdaudzināja Viņu pa visu to apvidu.

PIEDZĪVOT DZIEDINĀŠANU

Uzticēties mēdz būt izaicinoši, jo tas pieprasa apziņu, ka neesam pašpietiekami un ka ne visu spējam kontrolēt. Šīs dienas Evaņģēlijā Jēzus, pirms paveic brīnumu un dziedina neredzīgo, vaicā par viņa ticību. Vieglāk būtu saglabāt zināmu skepsi un noticēt tikai tad, kad dziedināšana jau notikusi, bet Jēzus atklāj pretējo. Kad pieņemam, ka dziedināšana (ne tikai fiziska, bet arī garīga un emocionāla) ir vajadzīga, un kad noticam, ka Dievs spēj paveikt cilvēkam neiespējamo, tad šis ticības spēks, kas "kalnus spēj pārcelt", var darboties arī mūsu dzīvē.

Jautājumi pārdomām:
- Vai es ticu, ka Dievs spēj dziedināt? Vai ticu, ka Viņš spēj dziedināt tieši mani?
- Ko Dievs manī ir pārveidojis līdz šim?
- Kā es līdzdarbojos Dieva dziedināšanas darbā manā dzīvē?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Rodions Doļa.

5. decembris - ceturtdiena - KLAUSĪTIES UN DZIRDĒT

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 7, 21.24-27)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ne katrs, kas man saka: “Kungs, Kungs!” – ieies Debesu valstībā, bet gan tas, kas pilda mana Tēva gribu, kurš ir Debesīs.
Tāpēc ikviens, kas dzird šos manus vārdus un tos pilda, ir pielīdzināms prātīgam vīram, kas uzcēlis savu māju uz klints. Nāca lieti, upju pali un vēja brāzmas un gāzās pār šo māju, bet tā nesagruva, jo bija celta uz klints.
Un ikviens, kas dzird šos manus vārdus, bet tos nepilda, būs līdzīgs neprātīgam vīram, kas uzcēla savu māju uz smiltīm. Nāca lieti, upju pali un vēja brāzmas un gāzās pār šo māju, un tā sagruva, un tās posts bija liels.”

KLAUSĪTIES UN DZIRDĒT

Mūsdienu dzīves steigā nemitīgi sastopamies ar visdažādākajiem vēstījumiem - dzirdam, redzam, saožam un visādi citādi uztveram neaptveramu informācijas daudzumu. Tāpēc ir skaidrs, ka starp dzirdēšanu un klausīšanos visbiežāk vienādības zīmi likt nevar. Tomēr Jēzus atklāj vēl ko vairāk - arī klausīties ne vienmēr nozīmē saprast un sadzirdēt īsto vēstījumu. Jo vairāk lasīsim un klausīsimies Dieva Vārdu, jo lielāka būs mūsu spēja sadzirdēt, ko Dievs caur to mums atklāj, kas kļūs par nesatricināmu pamatu.

Jautājumi pārdomām:
- Kādu informāciju es patērēju ikdienā? Cik bieži esmu klusumā?
- Kad es noklustu, kas ir tas, ko es sadzirdu sevī?
- Kā es varētu ieviest Svēto Rakstu regulāru lasīšanu savā ikdienā?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Edgars Cakuls.

4. decembris - trešdiena - ĻAUT DIEVAM RŪPĒTIES

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 15, 29-37)
Tajā laikā Jēzus gāja gar Galilejas ezeru un, uz­kāpis kalnā, tur apsēdās. Un pie Viņa gāja daudz ļaužu, vezdami līdzi klibus, aklus, kroplus, mēmus un daudzus citus, kurus nolika pie Viņa kājām. Un Viņš tos dziedināja, tā ka ļaudis brīnījās, redzēdami mēmos runājam, kroplos esam veselus, klibos staigājam un aklos redzam. Un viņi slavēja Izraēļa Dievu.
Bet Jēzus, sasaucis kopā savus mācekļus, sacīja: “Man ir žēl ļaužu, jo viņi jau trīs dienas ir pie manis un viņiem nav, ko ēst. Un Es negribu viņus atlaist neēdušus, lai viņi ceļā nepagurtu.” Bet mācekļi Viņam sacīja: “Kur gan mēs ņemsim te, tuksnesī, tik daudz maizes, lai paēdinātu tik lielu ļaužu pulku?”
Tad Jēzus viņiem jautāja: “Cik jums ir maizes?” Tie atbildēja: “Septiņas, un dažas zivtiņas.” Tad Viņš lika ļaudīm apsēsties zemē un, paņēmis šīs septiņas maizes un zivis, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem, bet mācekļi – ļaudīm, un visi ēda un paēda; un no atlikušajām druskām pielasīja pilnus septiņus grozus.

ĻAUT DIEVAM RŪPĒTIES

Šīs dienas evaņģēlijs rāda, ka Dievam rūp katra cilvēka vajadzības. Nereti Viņš izmanto pavisam ikdienišķas lietas. Mūsu uzdevums ir iemācīties saskatīt Dieva rūpes par mums ikdienas sīkumos. 

Jautājumi pārdomām:
- Vai es spēju saskatīt Dieva rūpes par mani ikdienā? Kā tās izpaužas?
- Kurās dzīves sfērās man trūkst paļāvības uz Dievu?
- Kas ir mans mazumiņš, ko es varu uzticēt Dievam?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Mihails Volohovs.

3. decembris - otrdiena - BŪT VIENKĀRŠAM

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 10, 21-24)
Tajā laikā Jēzus gavilēja Svētajā Garā un sacīja: “Es Tevi slavēju, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka Tu esi to apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem, bet atklājis mazajiem. Jā, Tēvs, tādēļ ka Tev tā ir labpaticis. Mans Tēvs man ir atdevis visu. Un neviens nezina, kas ir Dēls, kā tikai Tēvs; un neviens nezina, kas ir Tēvs, kā tikai Dēls un tas, kuram Dēls to gribēs atklāt.”
Tad Viņš vērsās atsevišķi pie mācekļiem un sacīja: “Svētīgas ir acis, kas redz to, ko jūs redzat! Jo Es jums saku: daudzi pravieši un ķēniņi gribēja redzēt to, ko jūs redzat, bet neredzēja, un dzirdēt to, ko jūs dzirdat, bet nedzirdēja.”

BŪT VIENKĀRŠAM

Mēs visi, vismaz lielākā daļa no mums, vēlamies izskatīties labi citu acīs. Tas parasti nozīmē - būt gudram, būt veiksmīgam, būt produktīvam, nepieļaut kļūdas. Šīs dienas Evaņģēlija fragmentā Jēzus atklāj citu loģiku - Dieva vēstījumu spēj saprast, nevis izglītotie un veiksmīgie, bet gan paši mazākie. Atslēga nav atmest motivāciju sevi pilnveidot, bet gan spēt saglabāt vienkāršu un pazemīgu attieksmi - gan apkārtējo, gan Dieva priekšā.

Jautājumi pārdomām:
- Kādu iespaidu par sevi es cenšos radīt?
- Kas ir manas dzīves mērķi? Pēc kādiem sasniegumiem es tiecos?
- Ko man nozīmē pazemīga attieksme?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Modris Lācis.

2. decembris - pirmdiena - TICĒT UN PAĻAUTIES

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 8, 5-11)
Tajā laikā, kad Jēzus ieradās Kafarnaumā, pie Viņa piegāja simtnieks un Viņu lūdza, sacīdams: “Kungs, mans kalps mājās guļ paralizēts un cieš lielas mokas.” Jēzus viņam sacīja: “Es aiziešu un viņu izdziedināšu.” Bet simtnieks atbildēdams teica: “Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mans kalps kļūs vesels.
Jo arī es esmu priekšniecībai padots cilvēks, un man ir padoti karavīri. Un es saku vienam: “Ej!” – un viņš iet; un otram: “Nāc!” – un viņš nāk; un savam kalpam: “Dari to!” – un viņš dara.”
To dzirdot, Jēzus brīnījās un sacīja tiem, kas Viņam sekoja: “Patiesi, Es jums saku: ne pie viena Izraēlī Es neesmu atradis tādu ticību. Un Es jums saku, ka daudzi no austrumiem un rietumiem nāks un apsēdīsies ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu Debesu valstībā.”

TICĒT UN PAĻAUTIES

Šodien Evaņģēlijs atklāj ticības un paļaušanās spēku, kas ļauj Dieva darbiem piepildīties. Kā norāda Jēzus, simtnieka parādītā paļāvība ir neierasta, jo ir gatava uzticēties bez nekādiem nosacījumiem un pierādījumiem. Lai gan tas varētu šķist nesasniedzams ideāls, šajā laikā varam lūgt Dievam žēlastību nolikt malā savu skepsi un aizspriedumus, lai piedzīvotu Dieva brīnumus.

Jautājumi pārdomām:
- Kurās dzīves sfērās vēlos piedzīvot to, ka Dievs dziedina?
- Kā es jūtos, kad esmu aicināts ticēt un paļauties uz to, ko neredzu?
- Kā es varētu raksturot savu ticību?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Pēteris Skudra.

1. decembris - I Adventa svētdiena - BŪT GATAVAM

Lasīt dienas Evaņģēlija fragmentu

Adventa pirmā svētdiena iesākas ar pamudinājumu, kas ietver uzdevumu visam gaidīšanas laikam - būt gataviem, būt nomodā. Zinām, ka pēc četrām Adventa nedēļām pienāks Kristus piedzimšanas svētki, bet šis izaicinājums ir vēl plašāks - gaidīt to, kā laiku īsti nezinām, gaidīt piepildāmies Dieva apsolījumus gan savā personiskajā dzīvē, gan visā pasaulē kopumā.

Jautājumi pārdomām:
- Ko es gaidu savā dzīvē? Kam es esmu gatavs?
- Ko es sagaidu no šī Adventa laika?
- Kādi tuvākmīlestības darbi man labāk ļaus sagatavoties Kristus dzimšanas svētkiem?

Spied ŠEIT, lai klausītos pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis pr. Pēteris Skudra.