Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Baznīcas sociālā mācība

Staņislavs Jaromi OFMConv, teoloģijas un vides aizsardzības absolvents, filozofijas doktors. Daudzus gadus iesaistījies ekoloģiskajā izglītībā, svētā Asīzes Franciska Ekoloģiskās kustības un portāla www.swietostworzenia.pl vadītājs, interesējas par dialogu starp zinātni un ticību, kultūru un garīgumu, kristīgo pasaules vīziju un dažādiem ekofilozofijas strāvojumiem. Strādājis Čehijā, kā arī starptautiskos franciskāņu centros Asīzē, Romā un Krakovā. Pašreiz dzīvo franciskāņu klosterī Radomskā. Daudzu tekstu autors. Kopš 2010. gada veido savu blogu: https://ekai.pl/bio/ekoblog/, kura ierakstos pievēršas svarīgām mūsdienu pasaules problēmām no kristieša perspektīvas. Teksti neietver sevī objektīvu, zinātnisku analīzi, bet personīgu pastorālās pieredzes refleksiju, kura radusies, gadu gaitā iesaistoties sociālās un ekoloģiskās aktivitātēs. 2017. gada 31. maijā tēvs Staņislavs saņēmaPolijas ekoloģijas gada cilvēka” titulu, un ar to tiek novērtēts viņa ieguldījums enciklikas Laudato si’ popularizēšanā, kā arī pāvesta Franciska vēstījuma pietuvināšanā un skaidrošanā poļu sabiedrībā.

Lasīt interviju ar S. Jaromi OFMConv


Novembra nogalē Latvijā viesojās Baznīcas sociālās mācības speciālists, Itālijas Sophia Universitārā institūta Socioloģijas un komunikācijas profesors Bernārds Kalebo. Viņa lekcijas varēja klausīties gan RARZI studenti, gan citi interesenti. 29. novembrī profesors sniedza akadēmisko lekciju „Reliģija, kultūra, ekonomika un sabiedrība mūsdienās”, kurā aplūkoja to, kā pārdomas par Sv. Trīsvienību var mainīt mūsu izpratni sociālos jautājumos. Lasīt tālāk


Kristīgā Atklāsme (..) ved pie dziļākas sabiedriskās dzīves likumu izpratnes." Baznīca saņem no Evaņģēlija pilnu atklāsmi par patiesību, kas attiecas uz cilvēku. Izpildot savu Evaņģēlija sludināšanas misiju, Baznīca Kristus vārdā liecina cilvēkam par viņa personas cieņu un viņa aicinājumu dzīvot personu kopībā; Baznīca tam māca taisnības un miera prasības saskaņā ar dievišķo gudrību.

Baznīca izsaka morālo spriedumu ekonomiskajās un sabiedriskajās lietās tad, "kad to prasa personas pamattiesības un dvēseļu pestīšana". Morāles lietās Baznīcas sūtība atšķiras no politiskās varas sūtības: Baznīca rūpējas par kopējā labuma laicīgajiem aspektiem tik daudz, cik tie ir pakārtoti augstākajam Labumam, mūsu galīgajam mērķim. Tā cenšas iedvest pareizo stāju attiecībā pret pasaulīgajiem labumiem un sociāli ekonomiskajām saitēm.

Baznīcas sociālā mācība attīstījās 19. gs., kad Evaņģēlijs nonāca saskarsmē ar moderno industriālo sabiedrību, tās jaunajām struktūrām, kas tika izveidotas patēriņa preču ražošanai, tās jauno sabiedrības, valsts un varas koncepciju, tās jaunajām darba un īpašuma formām. Baznīcas mācības attīstība ekonomisko un sociālo jautājumu jomā apliecina tās mācības pastāvīgo vērtību, kā arī Baznīcas Tradīcijas, kas ir vienmēr dzīva un darbīga, patieso jēgu.

Baznīcas sociālā mācība ir strukturēta doktrīna, kas veidojas, Baznīcai vēstures gaitā skaidrojot notikumus saskaņā ar Jēzus Kristus atklāto Vārdu visā tā veselumā un ar Svētā Gara palīdzību. Jo vairāk šī mācība iedvesmo ticīgo cilvēku rīcību, jo pieņemamāka tā kļūst labas gribas cilvēkiem.

Baznīcas sociālā mācība piedāvā domāšanas principus; tā formulē vērtēšanas kritērijus un piedāvā darbības virzienus.

Jebkura sistēma, kurā sabiedriskās attiecības tiktu noteiktas, vadoties vienīgi no ekonomiskajiem faktoriem, ir pretrunā ar cilvēka un viņa rīcības dabu.

Teorija, saskaņā ar kuru ekonomiskās darbības vienīgais likums un galamērķis ir peļņa, nav morāliski pieņemama. Nesakārtota naudas kāre vienmēr izraisa ļaunas sekas. To jāuzskata par vienu no cēloņiem daudzu konfliktu, kuri posta sabiedrisko kārtību, izraisīšanā.

Sistēma, kas "ignorē atsevišķu personu un grupējumu pamattiesības, upurējot tās ražošanas kopējās organizācijas dēļ", ir pretrunā ar cilvēka cieņu. Jebkura rīcība, kas padara cilvēkus par vienkāršiem līdzekļiem peļņas iegūšanai, paverdzina cilvēku, noved līdz naudas dievināšanai un veicina ateisma izplatīšanos. "Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonai." (Mt 6, 24; Lk 16, 13)

Baznīca ir noraidījusi totalitārās un ateistiskās ideoloģijas, kas mūsu laikmetā saistās ar "komunismu" un "sociālismu". Sistēmās, kas vadās pēc "kapitālisma" principiem, valda individuālisms un tirgus likumam ir absolūta virsroka pār cilvēka darbu; tas Baznīcai arī nav pieņemams. Ekonomikas regulēšana vienīgi ar centralizētas plānošanas palīdzību pašos pamatos sagrauj sabiedriskās saites, bet ja tā tiek regulēta, vadoties vienīgi pēc tirgus likuma, tad netiek ievērots sociālais taisnīgums, "jo pastāv daudzas cilvēku vajadzības, kuras nevar apmierināt tirgus". Kopējā labuma dēļ jāveicina saprātīga tirgus un ekonomisko iniciatīvu regulēšana saskaņā ar taisnīgu vērtību skalu.

Sal. Katoliskās Baznīcas katehisms, 2419-2425