Šodienas datums: 06.04.2020  |  Vārda dienas: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Ekumenisms

Pārdomājot mācītāja Aleksandra Bites rakstu “Vai Luters arī šodien būtu reformators?”,[1] kura mērķis bija “palīdzēt atrast atbildi uz nosaukumā uzdoto jautājumu un saprast, vai teoloģiskie cēloņi, kas izraisīja reformāciju, šodien ir novērsti vai vismaz mazināti”, neapšaubāmi varam teikt, ka uzdotais jautājums ir īpaši nozīmīgs un nevar atstāt vienaldzīgus. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka tas balstās uz svarīgu priekšnosacījumu: “Reformācija bija notikums, kas visciešākajā veidā bija saistīts ar teoloģiju.”[2]

 Lasīt tālāk


Kā katru gadu norisinās lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Kā aizsākās ekumeniskā kustība? Jāsaka, ka līdz pat 9. gs. vidum ar ekumenismu saprata pavisam ko citu. Vārds „ekumenisms” ir grieķu valodas vārds un nozīmē oikos – nams un menein – palikt, būt, mājot. Grieķu pasaulē ar oikoumene saprata visu grieķu un barbaru pasauli, resp., teritoriju, kuru pazina tā laika cilvēki. Ar šo vārdu raksturoja universālismu un vispārīgumu.

Lasīt tālāk


Lunda, 2016. gada 31. oktobris 

“Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja nepaliek pie vīna koka, tā arī jūs ne, ja jūs nepaliksiet manī” (Jņ 15:4)

Ar pateicīgām sirdīm

Ar šo vienoto paziņojumu mēs esam priecīgi un pateicīgi Dievam par šo kopīgo lūgšanu Lundas katedrālē, iesākot šo gadu, kas veltīts Reformācijas 500 gadu atcerei. 50 gadu ilgais stiprinošais un auglīgais ekumeniskais dialogs starp katoļiem un luterāņiem ir palīdzējis mums pārvarēt daudzas atšķirības, un padziļināt mūsu savstarpējo sapratni un uzticēšanos. Tajā pašā laikā, mēs esam kļuvuši tuvāki viens otram ar kopīgu kalpošanu mūsu kaimiņiem – kas bieži vien piedzīvo ciešanas un vajāšanas. Ar dialogu un kopīgu liecību mēs vairs neesam svešinieki. Drīzāk mēs esam sapratuši, ka tas, kas mūs vieno, ir varenāks, nekā tas, kas mūs šķir. Lasīt tālāk


2015. gada nogalē iznāca divi dokumenti, kas pēc arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča domām uzskatāmi par ko nebijušu kristiešu un ebreju 2000 gadu ilgajā attiecību vēsturē. Viens no dokumentiem ir rabīnu izplatītais paziņojums par kristietību, kas iezīmē pavērsienu ortodoksālo ebreju vidū, kuri līdz šim ierobežojuši sadarbību ar citām ticīgo grupām sociālo, ekonomisko un politisko jautājumu risināšanā. Otru dokumentu tūlīt pēc rabīnu paziņojuma ir izdevusi Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padomes komisija reliģiskajām attiecībām ar ebrejiem. Lasīt tālāk


Darīt Mūsu Tēva, kas ir Debesīs, gribu: ceļā uz ebreju un kristiešu partnerību

Pēc gandrīz diviem tūkstošiem gadu ilga savstarpējā naida un atsvešināšanās, mēs, ortodoksālie rabīni, kas vada kopienas, institūcijas un seminārus Izraēlā, ASV un Eiropā, atzīstam vēsturisko iespēju, kas tagad ir mūsu priekšā. Mēs cenšamies darīt Mūsu Tēva, kas ir Debesīs, gribu, pieņemot mūsu kristiešu brāļu un māsu pasniegto roku. Ebrejiem un kristiešiem ir jākļūst par partneriem, lai stātos pretī mūsu ēras morālajiem izaicinājumiem.

Lasīt tālāk


Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga uzruna ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Sv. Jēkaba katedralē 2016. gada 21. janvārī

Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus!
Godātie brāļi, garīdznieki, brāļi un māsas Kristū,
Šajā Kristiešu vienotības nedēļā man ienāca prātā pārdomas par varbūt ne visai piemērotu Rakstu vietu no Pirmās Samuēla grāmatas. Proti, bija tāds brīdis, kad tauta pieprasīja sev ķēniņu. Viņi redzēja, ka pravieši nespēj rādīt ceļus, un gribēja, lai būtu kārtība, tāpēc pieprasīja sev ķēniņu. Dievs negribēja, lai tauta sev ieceļ ķēniņu, jo Viņš uztvēra, ka tauta vairs negrib, ka Viņš pats viņus vada. Viņš redzēja priekšrocības, kādas bija, Viņam pašam vadot Izraēli. Bet cilvēkiem likās, ka viņiem vajag ķēniņu. [...] Viņi uzstāja, un Dievs piekāpās. Rakstos redzams, ka Dieva skatījumā tas bija ļauns darbs, kura rezultātā vislielāko ļaunumu tauta nodara pati sev. Taču Dievs tālāk lietoja šo ļauno darbu. Lai gan Izraēla un Jūdas ķēniņu vēsture lielākoties satur daudz ļaunu darbu un atkrišanu, elkdievības aprakstus, tajā ir arī izcilas epizodes. Lasīt tālāk


Baznīcas Dibinātāja - Kristus nodoms bija, lai būtu viena kristīgā saime, viena kopība, viena Viņa mistiskā miesa. Bet, diemžēl ne tā domāja cilvēki. Ievērojamais vācu publicists un teologs Lipperts saka: "Padod viskrāšņāko Dieva darbu cilvēkiem, un tie to sabojās līdz nepazīšanai." Un tā tas notika ar Kristus mācību un Viņa Baznīcas vienību. Jau apustuļu laikā rodas pirmās šķelšanās un sektas. Apustulis Jānis raksta savu evaņģēliju, lai aizstāvētu Kristus dievību, kā arī viņa cilvēcību pret cerintiešu un ebonītu sektām.

Lasīt tālāk


Šogad Lieldienās Madonas lūgšanu kapelai apritēs pieci gadi. Esam pie tās pieraduši, un iknedēļas dežūra — personīgais adorācijas laiks kapelā — daudziem kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu. Taču kristieši, kuri viesojas Madonā, aizvien atgādina, cik tā ir liela un skaista, Dieva dota svētība. Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību šogad visā pasaulē, kur vien tiks lasītas latviešu kristiešu sagatavotās pārdomas, uzzinās par Madonas lūgšanu kapelu kā dzīvu ekumenisma piemēru. Lasīt tālāk


Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību laikā iepazīstinām ar Marģeri un Ilzi Lasmaņiem. Abi kalpo Rīgas Mateja baptistu draudzē. Iesaistījušies arī kopienas “Chemin Neuf” ģimeņu brālībā “Kāna”. Audzina meitiņu Sāru. Viņi piedzīvojuši, ka tad, kad kristieši sanāk kopā un lūdzas, izpaužas īpašs lūgšanu spēks.

Kāpēc jums ir svarīgs ekumenisms?

Jo tā ir patiesa sadraudzība un vienprātība starp brāļiem un māsām Kristū - spēja atrast kopīgo tajā, kas mūs vieno. Katram no mums ikdienā, atbildot uz neskaitāmiem izaicinājumiem un mainīgām situācijām, ir jāpieņem atbildīgi un pareizi lēmumi. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams stingrs pamats - Dieva Vārds, Svētā Gara vadība, citu kristiešu padoms un aizlūgšanas. Mēs personiski to visu īpaši piedzīvojam ģimeņu brālībā “Kānā”, kur sastopamies ar kristiešiem no dažādām konfesijām. Lasīt tālāk


Gunta Ziemele aktīvi darbojas Romas katoļu Baznīcā. Šobrīd viņa vada Vidzemes katoļu jauniešu centru, organizē dažādus pasākumus un seminārus, kalpo iekšējās dziedināšanas programmā „Dzīvības straumes”. Pēdējos gados ekumenisms kļuvis par viņas sirds lietu. Gunta katru dienu lūdzas par kristiešu vienotību.

Kāpēc tev ir svarīgs ekumenisms? 

Jēzus sacīja: „Lai visi ir viens.” (Jņ 17, 21) Tas ir Viņš, kurš rosina būt vienotiem. Ekumenisms - tā ir iespēja, lai no troņa nokāptu mūsu Ego, pieņemtu, akceptētu un mīlētu bez nosacījumiem.

Lielākā mīlestība, kas aicina būt vienotiem un apvieno, atklājas uz Kristus krusta. Pie tā aicināts satikties ikviens, lai svinētu kopīgu augšāmcelšanos. Tieši dažādajā es tieku mudināts rast kopīgus mīlestības ceļus. Mīlestība, par ko runā Jēzus, nav domāta teorētiska, tai jādarbojas praksē, un konkrēta tā kļūst, sastopoties un akceptējot citādo. Mīlestība kļūst lielāka, pat ja otra pieņemšana, izprašana un kopīga komunikācija nav viegla. Lasīt tālāk


Jādraudzējas, jāiet pāri konfesijas robežām!

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību publicēsim intervijas ar kristiešiem no dažādām konfesijām. Viņi ir atvērti ekumenismam un lūdzas par kristiešu vienotību.

Andis Smilga, Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Alojas un Matīšu Sv. Mateja draudžu mācītājs. Precējies, pieci bērni. Ar sievu Olitu iesaistījies katoļu kopienā „Chemin Neuf”. Atbildīgs par kopienas lūgšanu grupu Vidzemes reģionā – Smiltenē.

Kāpēc tev ir svarīgs ekumenisms?

Jo Jāņa evaņģēlijā 17. nodaļā Kristus lūdz Tēvu, lai mēs būtu viens. Domāju, ka Tēvs šo lūgumu uzklausīs un realizēs. Vai nu mēs pakļaujamies Debesu Tēva gribai vai arī Viņam pretojamies. Manā skatījumā tā ir Viņa pavēle – būt vienotiem. Un vienotībā ir arī kristiešu spēks, redzama kļūst viņu mīlestība. Mērķis jau mums visiem ir viens – Debesu  Tēva Valstība un Jēzus Kristus. Lasīt tālāk