Šodienas datums: 02.04.2020  |  Vārda dienas: Daiva, Daivis, Daira, Dairis

Pāvests Benedikts XVI

Baznīca un seksuālās izmantošanas skandāli

Pāvesta emeritus Benedikta XVI pārdomas par krīzi Baznīcā, vispārējo sabiedrisko kontekstu,seksuālās izmantošanas skandāliem un ko darīt tālāk, kas tika publicētas izdevumā “Klerusblatt” šī gada aprīlī.

Lasīt tālāk

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2013. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem 

Aicinājumi - ticībā balstītas cerības zīme

rgie brāļi un māsas, 
šajā 50. Pasaules lūgšanu dienā par aicinājumiem, kas tiek svinēta 2013. gada 21. aprīlī, Lieldienu ceturtajā svētdienā, es gribētu jūs aicināt pārdomāt tematu "Aicinājumi - ticībā balstītas cerības zīme". Šis temats labi iekļaujas Ticības gada kontekstā un Vatikāna II Ekumeniskā koncila atklāšanas 50. gadskārtā. Dieva kalps Pāvils VI Koncila asamblejas laikā iedibināja šo dienu, kurā vienbalsīgi lūdzam Dievu Tēvu, lai Viņš turpina sūtīt savai Baznīcai strādniekus (sal. Mt 9, 38). "Problēma, kas saistās ar to, lai būtu pietiekams skaits priesteru - uzsvēra toreiz pāvests - ļoti tieši skar visus ticīgos: ne tikai tāpēc, ka no tā ir atkarīga kristīgās sabiedrības reliģiskā nākotne, bet arī tāpēc, ka šī problēma ir precīza un nenoliedzama mēraukla tam, cik dzīva ir atsevišķu draudžu un diecēžu kopienu ticība un mīlestība, kā arī tā liecina par kristīgo ģimeņu morālo veselību. Tur, kur cilvēki nesavtīgi dzīvo saskaņā ar Evaņģēliju, tur plaukst daudzi aicinājumi uz priesterisko un reliģiskās dzīves kārtu" (Pāvils VI, Radiovēstījums, 1964. gada 11. aprīlis). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2013. gada Pasaules slimnieku dienai

"Ej un dari arī tāpat!" (Lk, 10,37)

Dārgie brāļi un māsas!
1. 2013. gada 11. februārī, Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas liturģiskajā piemiņas dienā, mariāniskajā sanktuārijā Altotingā (Altöting) notiks XXI Pasaules Slimnieku dienas svinības. Slimniekiem un veselības dienesta darbiniekiem, ticīgajiem kristiešiem un visiem labas gribas cilvēkiem šī diena ir „auglīgs lūgšanas, līdzdalības ciešanās un ciešanu upurēšanas laiks Baznīcas labumam, kā arī visiem adresēts aicinājums slimajā brālī atpazīt svēto Kristus Vaigu, kurš ar ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos paveica cilvēces pestīšanas darbu" (Jānis Pāvils II, Vēstule nosakot Pasaules Slimnieku dienu, 3, 1992. gada 13. maijs). Šajos apstākļos manai sirdij sevišķi tuvi ir katrs un katra no jums, dārgie slimnieki, kas aprūpes un ārstniecības vietās vai arī mājās piedzīvojat grūtus brīžus saistībā ar slimību un ciešanām. Visiem ilgojos nodot Vatikāna II koncila tēvu mierinājuma pilnos vārdus: „Jūs neesat atstāti vai nevajadzīgi: jūs esat Kristus aicināti, jūs esat Viņa skaidrais tēls." (Vēstījums nabagajiem, slimajiem un cietējiemLasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2013. gada Lielajam gavēnim

Ticība mīlestībai izraisa mīlestību. "Un mēs pazinām un ticējām tai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums" (1 Jņ 4, 16)

Dārgie brāļi un māsas,
Lielā gavēņa svinēšana Ticības gadā dod mums lielisku iespēju pārdomāt par ticības un mīlestības attiecībām - par saikni starp ticību uz Dievu, uz Dievu Jēzu Kristu, un mīlestību, kas ir Svētā Gara darbības auglis un ved mūs pa sevis veltīšanas Dievam un citiem ceļu. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2012. gada Pasaules jauniešu dienām

"Vienmēr priecājieties Kungā!" (Flp 4, 4)

Dārgie jaunieši!
Man ir prieks jūs atkal uzrunāt saistībā ar 27. Pasaules jauniešu dienām. Man vēl spilgtā atmiņā ir mūsu tikšanās pagājušā gada augustā Madridē. Tas bija īpašas žēlastības laiks, kad Kungs svētīja klātesošos jauniešus, kas bija ieradušies no visas pasaules. Es pateicos Dievam par to, ka šīs dienas bija tik auglīgas un ka to nestie augļi arvien vairāk būs manāmi jauniešu un viņu kopienu dzīvē. Tagad mūsu domas ir pievērstas mūsu nākamajai tikšanās reizei, kura 2013. gadā notiks Riodežaneiro un kuras tēma būs „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas!" (sal. Mt 28, 19). Lasīt tālāk

 

Pāvesta vēstījums 2012. gada Lielajam gavēnim

„Rūpēsimies par to, ka mēs cits citā rosinātu mīlestību un labos darbus" (Ebr 10,24)

Brāļi un māsas,
Lielais gavēnis mums no jauna dod iespēju pārdomāt kristīgās dzīves būtību - mīlestību. Patiešām šis ir labvēlīgs laiks, lai mēs ar Dieva Vārda un sakramentu palīdzību atjaunotu mūsu ticības - gan personiskās, gan kolektīvās - ceļu. Šo ceļu raksturo lūgšana un dalīšanās, klusums un gavēnis, gaidot Lieldienu prieku. Lasīt tālāk

 

„Iesakņodamies Kristū, pamatodamies Viņā, nostiprināti  ticībā (sal. Kol. 2; 7)"

Mīļie draugi!
Es bieži atceros Pasaules jauniešu dienas 2008. gadā, Sidnejā. Tajās mēs kopīgi piedzīvojām lielu ticības svētku pieredzi, kuros spēcīgi darbojās Dieva Gars, radot dziļas kopības sajūtu starp dalībniekiem, kas bija ieradušies no visas pasaules. Šī satikšanās, tāpat kā iepriekšējās, nesa bagātīgus augļus daudzu jauniešu un arī visas Baznīcas dzīvē. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2011. gada Pasaules misiju dienai

"Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu" (Jņ 20,21)

Saistībā ar Lielo jubileju 2000. gadā godājamais Jānis Pāvils II, aizsākoties jaunajai kristietības tūkstošgadei, uzsvēra nepieciešamību no jauna uzņemties pienākumu nest visiem Evaņģēlija vēsti "ar tādu pašu entuziasmu, kā to darīja pirmie kristieši" (Ap. vēst. Novo millennio ineunte, 58). Tas ir visvērtīgākais kalpojums, ko Baznīca var sniegt cilvēcei un ikvienam cilvēkam, kas meklē dziļākos iemeslus tam, kāpēc savu dzīvi darīt pilnīgu. Šī iemesla dēļ jau minētais aicinājums izskan ik gadus, kad tiek svinēta Pasaules misiju diena. Nerimtīgā Evaņģēlija sludināšana patiesībā spēcina arī Baznīcu, tās dedzību, apustulisko garu un atjaunina pastorālās metodes, lai tās arvien atbilstu jaunām situācijām - arī tām, saistībā ar kurām nepieciešams veikt jaunu evaņģelizāciju, - un lai tās iedzīvinātu evaņģēliskā dedzība: "Misionārā darbība atjauno Baznīcu, atjauno ticības un kristīgās identitātes spēku, rada jaunu entuziasmu un iniciatīvas. Kad ticība tiek sniegta citiem, tā tiek stiprināta. Atbalsts un iedvesmas avots jaunajai kristīgo tautu evaņģelizācijai būs Baznīcai uzticētais pienākums veikt vispārēju misiju darbu." (Jānis Pāvils II, Enc. Redemptoris missio, 2) Lasīt tālāk

 

Pāvesta vēstījums pasaules 2011. gada Lūgšanu dienai par aicinājumiem

Aicinājumu atklāšanas sekmēšana vietējā Baznīcā

Dārgie brāļi un māsas!
Pasaules 48. Lūgšanu diena par aicinājumiem tiek svinēta 2011. gada 15. maijā - Lieldienu laika ceturtajā svētdienā, kad esam aicināti pārdomāt tematu "Aicinājumu atklāšanas sekmēšana vietējā Baznīcā". Pirms septiņdesmit gadiem godājamais Pijs XII nodibināja Pontifikālo biroju priesteru aicinājumiem. Līdzīgus birojus, kurus vada gan priesteri, gan ticīgie laji, vēlāk nodibināja bīskapi daudzās diacēzēs, it kā atbildot uz Labā Gana aicinājumu, kurš ,"kad Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana", teica: "Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā." (Mt 9:36-38). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2011. gada Pasaules slimnieku dienai

„Ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti" (1 Pēt 2, 24)

Mīļie brāļi un māsas!
Svētās Jaunavas, Lurdas Dievmātes piemiņas dienā, ko ik gadu atzīmējam 11. februārī, Baznīca aicina atzīmēt arī Pasaules slimnieku dienu. Kā to vēlējās godājamais Jānis Pāvils II, šī diena kļūst par iemeslu, lai vēlreiz pārdomātu ciešanu noslēpumu un īpaši, lai mūsu kopienas un pilsonisko sabiedrību darītu iejūtīgu pret slimo brāļu un māsu vajadzībām. Ja ikviens cilvēks ir mūsu brālis, tad vēl jo vairāk slimajiem, cietējiem un tiem, kuriem nepieciešama aprūpe, ir jābūt mūsu dzīves un uzmanības centrā, lai neviens no viņiem nejustos aizmirsts un atstumts. „Cilvēcības mēru parāda attieksme pret ciešanām un cietēju. Tas attiecas gan uz katru cilvēku, gan uz sabiedrību kopumā. Sabiedrība, kura nespēj pieņemt savus locekļus, kas cieš, līdzdalīt viņu sāpes un būt iejūtīga, ir cietsirdīga un necilvēcīga." (sal. Spe salvi, 38) Diecēžu iniciatīvām šajā dienā vajadzētu mudināt cietēju aprūpi padarīt arvien efektīvāku, kā arī būt vērstām uz lielajiem svētkiem, kurus 2013. gadā svinēsim Dievmātes svētnīcā Altotingā, Vācijā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2011. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Patiesība, sludināšana un dzīves autentiskums digitālajā laikmetā

Dārgie brāļi un māsas,
Pasaules sociālo komunikāciju dienā es vēlos dalīties pārdomās, ko rosina mūsu laikam raksturīgs fenomens: interneta komunikācijas izplatīšanās.

Ir izplatījies uzskats, ka, tāpat kā industriālā revolūcija līdz ar pārmaiņām ražošanas ciklos un strādnieku dzīvēs savulaik izraisīja ievērojamu pavērsienu sabiedrībā, tā arī radikālās pārmaiņas mūsdienu komunikācijā nozīmīgi ietekmē attīstību kultūras un sociālajā jomā. Jaunās tehnoloģijas ne tikai maina veidu, kā komunicējam, bet arī pašu komunikāciju tik lielā mērā, ka var apgalvot - piedzīvojam ievērojamu kultūras transformāciju. Šis informācijas un zināšanu izplatīšanas veids rada jaunu domāšanas un mācīšanās veidu, kas ietver vēl nebijušas iespējas attiecību dibināšanai un vienotības veidošanai. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2011. gada Lielajam gavēnim

Ar Kristu esat apbedīti Kristībā, ar viņu esat arī augšāmcelti" (sal. Kol 2,12)

Dārgie brāļi un māsas,
Lielais gavēnis, kas sagatavo svēto Lieldienu svētku svinībām, Baznīcai ir dārgs un nozīmīgs liturģiskais laiks, kura sakarā esmu priecīgs veltīt īpašus vārdus, lai tas tiktu izdzīvots ar pienācīgu uzcītību. Baznīcas kopiena, centīga lūgšanā un darbīgā tuvākmīlestībā, gaidīdama galīgo tikšanos ar savu Līgavaini mūžīgajās Lieldienās, dara intensīvāku savu gara šķīstīšanas ceļu, lai ar lielāku pārpilnību smeltu no pestīšanas Noslēpuma jaunu dzīvi Kungā Kristū (sal. Gavēņa I Prefācija). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai 

Priesteris un pastorālais kalpojums digitalizētā pasaulē - jauns plašsaziņas līdzeklis kalpošanā Vārdam

Dārgie brāļi un māsas!
Šogad Pasaules Sabiedriskās saziņas dienas temats ir Priesteris un pastorālais kalpojums digitalizētā pasaulē - jauns plašsaziņas līdzeklis kalpošanā Vārdam. Šis temats izvēlēts saistībā ar priesterībai veltīto gadu,  tādējādi akcentējot svarīgo un jutīgo digitālās saziņas jomu, kurā priesteri var atklāt jaunas iespējas kalpošanā Vārdam un ar Vārdu. Jau sen Baznīcas kopienas diendienā izmanto mūsdienu plašsaziņas līdzekļus, lai sekmētu saziņu ar sabiedrību un veicinātu arvien plašāku dialogu ar to. Taču plašsaziņas līdzekļu sprādzienam līdzīgā attīstība pēdējā laikā un arvien lielākā ietekme uz sabiedrību dara tos par arvien nozīmīgāku instrumentu auglīgam priestera kalpojumam. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Lielajam gavēnim

Dieva taisnīgums ir atklājies caur ticību uz Jēzu Kristu (sal. Rom 3,21-22) 

Dārgie brāļi un māsas,
Katru gadu Lielajā gavēnī Baznīca aicina vaļsirdīgi pārskatīt mūsu dzīvi Evaņģēlija mācības gaismā. Šogad vēlos piedāvāt dažas pārdomas par ietilpīgo taisnīguma tēmu, balstoties Pāvila vārdos: Dieva taisnīgums ir atklājies caur ticību uz Jēzu Kristu (sal. Rom 3,21-22). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Liecība uzmodina aicinājumus

Godātie brāļi bīskapa kalpojumā un priesterībā, dārgie brāļi un māsas!
47. Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem, kas tiek svinēta IV Lieldienu svētdienā - „Labā gana" svētdienā - 2010. gada 25. aprīlī, sniedz man iespēju jūsu pārdomām piedāvāt tematu, kas labi saskan ar Priesterības gadu: Liecība uzmodina aicinājumus. Dažādu pūļu auglīgums aicinājumu pastorālē vispirms ir atkarīgs no Dieva brīvās darbības, bet, kā apstiprina pastorālā pieredze, to veicina arī personīgās un kopējās liecības kvalitāte un bagātība, to liecība, kuri jau ir atbildējuši Kunga aicinājumam priesterībā un Dievam veltītajā dzīvē. Viņu liecība citos var uzmodināt vēlmi atbildēt tikpat dāsni Kristus aicinājumam. Līdz ar to šī tēma ir cieši saistīta ar priesteru un konsekrēto dzīvi un misiju. Tādēļ visus, ko Kungs ir aicinājis strādāt savā vīna kalnā, vēlos aicināt atjaunot savu uzticīgo atbildi, īpaši šajā Priesterības gadā, ko esmu izsludinājis Arsas prāvesta, svētā Jāņa Marijas Vianeja - vienmēr aktuālā priesteru un prāvestu parauga - 150. nāves gadadienas sakarā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Pasaules jauniešu dienai

"Labais Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi?" (Mk 10,17)

Dārgie draugi,
šogad aprit Pasaules Jauniešu dienu iedibināšanas divdesmit piektā gadskārta, kuras ierosināja Godināmais Jānis Pāvils II kā ikgadēju visas pasaules ticīgo jauniešu tikšanos. Tā bija pravietiska iniciatīva, kas nesusi bagātīgus augļus, ļaujot jaunajām kristīgajām paaudzēm satikties, ieklausīties Dieva Vārdā, atklāt Baznīcas skaistumu un izdzīvot spēcīgu ticības pieredzi, kas daudzus pamudinājusi pilnībā veltīt sevi Kristum. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2010. gada Pasaules slimnieku dienai

Mīļie brāļi un māsas!
11. februārī, Lurdas Dievmātes svētkos, Vatikānā, Sv. Pētera bazilikā tiks svinēta XVIII Pasaules slimnieku diena. Tas, ka šī diena laimīgā kārtā sakrīt ar Pāvesta Slimnieku pastorālās aprūpes padomes dibināšanas 25 gadu jubileju, ir vēl viens iemesls pateikties Dievam par  slimnieku  pastorālās aprūpes jomā noieto ceļu. No sirds novēlu, lai šī jubileja būtu par iemeslu lielākai apustuliskai degsmei, kalpojot slimajiem un tiem, kas par viņiem rūpējas. Lasīt tālāk

 
Pāvesta Benedikta XVI uzruna Latvijas Republikas pilnvarotajam vēstniekam pie Svētā Krēsla Einaram Semanim

Vēstnieka kungs!
Uzņemot Jūs Vatikānā un pieņemot akreditācijas rakstu, ar kuru jūs kļūstat par Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku pie Svētā Krēsla, es vēlos izteikt gandarījumu par mūsu sirsnīgajām attiecībām, kuras mēs vēlamies  kopt arī turpmāk. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules misiju dienai

"Tautas staigās Viņa gaismā." (Atkl 21,24)

Šajā svētdienā, kas veltīta misijām, es vispirms vēršos pie jums, brāļi, kas veicat bīskapa un priestera kalpojumu, un arī pie jums, brāļi un māsas, - pie visas Dieva tautas -, lai ikvienu mudinātu dziļāk apzināties no Kristus saņemto misionāro uzdevumu "darīt par mācekļiem visas tautas" (Mt 28,19), ejot svētā Pāvila, tautu apustuļa pēdās. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Jaunas tehnoloģijas- jaunas saites. Cieņas, dialoga un draudzības kultūrai

Mīļie brāļi un māsas!
Īsi pirms Pasaules sociālās komunikācijas dienas man ir iespēja Jūs uzrunāt un dalīties dažās pārdomās par šim gadam izvēlēto tēmu: „Jaunas tehnoloģijas - jaunas saites. Cieņas, dialoga un draudzības kultūrai." Jauno digitālo tehnoloģiju ienākšana dzīvē noved pie radikālām izmaiņām cilvēku sazināšanās veidā un cilvēku savstarpējās attiecībās. Šī pārmaiņa īpaši saskatāma ir jauniešu vidē, kuri ir izauguši kopā ar jaunajām tehnoloģijām un tādēļ digitālajā pasaulē jūtas kā mājās. Turpretī tiem no mums, pieaugušajiem, kuriem tikai tagad bija jāmācās saprast un novērtēt šīs pasaules komunikāciju iespējas, tā  bieži liekas sveša. Šī gada vēstījumā manas pārdomas īpaši attiecas uz tiem, kuri ir daļa no tā sauktās digitālās paaudzes: ar viņiem es vēlētos dalīties pārdomās par neizmērojami lielo potenciālu, kas piemīt jaunajām tehnoloģijām, ja tās lieto cilvēku savstarpējās sapratnes un solidaritātes veicināšanai. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules miera dienai

Apkarot nabadzību, veicināt mieru 

1. Arī šī jaunā gada sākumā vēlos visiem sūtīt miera sveicienu un ar šo Vēstījumu aicināt pārdomāt tematu: Apkarot nabadzību, veicināt mieru. Mans cienījamais priekštecis Jānis Pāvils II Vēstījumā 1993. gada Pasaules Miera dienā uzsvēra, ka tautu nabadzība negatīvi ietekmēs mieru. Patiešām, nabadzība bieži veicina vai saasina konfliktus, arī bruņotus konfliktus. Savukārt bruņoti konflikti vairo traģiskas nabadzības situācijas. Jānis Pāvils II rakstīja: "Apstiprinās... un pasaulē aizvien nospiedošāks kļūst cits nopietns drauds mieram - daudzas personas, vēl vairāk, veselas tautas, šodien dzīvo ārkārtējas nabadzības apstākļos. Plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem ir kļuvusi redzamāka arī ekonomiski attīstītajās valstīs. Šī problēma klauvē pie cilvēces sirdsapziņas, jo apstākļi, kādos dzīvo daudzas personas, aizvaino viņu cilvēcisko cieņu, un apdraud patiesu un harmonisku pasaules kopienas progresu" Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules migrantu un bēgļu dienā

Svētais Pāvils - ceļotājs un tautu Apustulis

Dārgie brāļi un māsas!
Šā gada Pasaules migrantu un bēgļu dienas vēstījuma temats ir: „Svētais Pāvils - ceļotājs un tautu Apustulis". Ierosmi tas gūst no manis izsludinātā Apustuļa Pāvila godam veltītā Jubilejas Gada viņa dzimšanas divtūkstošgadu atcerei. Pāvila, „ceļotāja pēc aicinājuma", mācība un viņa vidutāja darbs dažādu kultūru un Evaņģēlija starpā ir nozīmīgs atsauksmes punkts arī tiem, kuri ir iesaistīti mūsdienu migrācijas kustībā. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules jauniešu dienai

„Mēs ceram uz dzīvo Dievu" (1 Tim 4, 10)

Dārgie draugi,
Pūpolu svētdienā diecēžu ietvaros svinēsim XXIV Pasaules jauniešu dienu. Gatavojoties šiem ikgadējiem svētkiem, ar dziļu pateicību Kungam atceros tikšanos Sidnejā pagājušā gada jūlijā: tā ir neaizmirstama tikšanās, kuras laikā Svētais Gars atjaunoja ļoti daudzu jauniešu dzīves, kuri bija ieradušies no visas pasaules. Tajās dienās piedzīvotais svētku prieks un garīgais entuziasms kļuva par izteiksmīgu Svētā Gara klātbūtnes zīmi. Tagad esam ceļā uz 2011.gada starptautisko tikšanos Madridē, kuras tēma būs svētā apustuļa Pāvila vārdi: „Sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā" (Sal. Kol 2,7). Raugoties uz šo pasaules jauniešu tikšanos, kopīgi veiksim formācijas ceļu, 2009.gadā pārdomājot svētā Pāvila aicinājumu: „Mēs ceram uz dzīvo Dievu" (1 Tim 4,10), bet 2010.gadā - bagātā jaunekļa jautājumu Jēzum: „Labais Mācītāj, kas man ir jādara, lai iegūtu mūžīgo dzīvi?" (Mk 10,17). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Paļāvība uz Dieva iniciatīvu un cilvēka atbilde

Godātie brāļi priesterībā, dārgie brāļi un māsas!
Sakarā ar Pasaules lūgšanu dienu par aicinājumiem uz priesterību un uz konsekrētu dzīvi, kas tiks svinēta 2009. gada 3. maijā, Lieldienu IV svētdienā, es vēlējos aicināt visu Dieva tautu pārdomāt par tēmu: "Paļāvība uz Dieva iniciatīvu un cilvēka atbilde." Baznīcā nemitīgi izskan Jēzus aicinājums saviem mācekļiem: "Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!" (Mt 9, 38) Lūdziet! Šis Kunga sauciens uzsver to, cik nemitīgai un paļāvības pilnai ir jābūt lūgšanai par aicinājumiem. Vienīgi tad, ja kristiešu kopienu iedzīvina lūgšana, tai patiešām var būt "lielāka ticība un cerība uz dievišķo iniciatīvu" (Ap. pamud. Sacramentum caritatis, 26.nr.). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2009. gada Lielajam gavēnim

Dārgie brāļi un māsas!
Uzsākot Lielo gavēni, kas ir intensīvākas garīgās sagatavošanās ceļš, liturģija mums atgādina trīs gandarīšanas veidus, kas ir ļoti nozīmīgi bībeliskajā un kristīgajā tradīcijā - lūgšanu, dāvanu došanu un gavēšanu - lai mēs varētu sagatavoties pēc iespējas labākai Lieldienu svinēšanai un tādējādi piedzīvotu Dieva spēku, kurš - kā dzirdēsim Lieldienu vigīlijā - „uzvar ļauno, nomazgā vainas, grēciniekiem atjauno nevainību un noskumušajiem dāvā prieku. Viņš izkliedē naidu, salauž vareno pretošanos, veicina saskaņu un mieru" (Exultet). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI homīlija Euharistijas svinībās 23. Pasaules Jauniešu dienu laikā

Dārgie draugi,
"Jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsit mani liecinieki" (Apd 1,8). Mēs esam redzējuši šo apsolījumu piepildāmies! Vasarsvētku dienā, kā mēs dzirdējām 1. lasījumā, Augšāmceltais Kungs, apsēdies pie sava Tēva labās rokas, sūtīja Garu pār mācekļiem, kuri bija sapulcējušies augšstāva istabā. Šī Gara spēkā Pēteris un apustuļi gāja sludināt Evaņģēliju līdz pat zemes robežām. Ikvienā laikmetā, ikvienā valodā Baznīca turpina sludināt par Dieva brīnumiem visā pasaulē un aicināt visas tautas un ļaudis uz ticību, cerību un jaunu dzīvi Kristū. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI uzruna Vigīlijā 23. Pasaules Jauniešu dienu laikā

Randvīkas hipodroms, 2008. gada 19. jūlijs

Dārgie jaunieši!
Šovakar vēlreiz mēs dzirdējām Kristus apsolījumu: „Tad jūs saņemsiet Viņa spēku, un jūs būsiet mani liecinieki," - un uzklausījām Viņa pavēli: "Esiet mani liecinieki pasaulei" (Apd 1,8). Tie bija pēdējie vārdi, kurus Jēzus teica pirms uzkāpšanas debesīs. Mēs varam tikai iedomāties, ko apustuļi izjuta, tos dzirdot. Taču mēs zinām, ka apustuļu lielā mīlestība uz Kristu un viņu ticība Jēzus vārdiem lika viņiem gaidīt, tomēr ne bezmērķīgi gaidīt, bet pulcēties augšstāva istabā, lai vienotos lūgšanā ar Jaunavu Mariju un citām sievietēm, (sal. Apd 1,14). Šodien mēs darām to pašu. Sapulcējušies pie mūsu daudzus ceļojumus pieredzējušā krusta un Jaunavas Marijas ikonas zem brīnišķīgā Dienvidu Krusta zvaigznāja, mēs lūdzamies. Šodien es lūdzos par jums un par visiem pasaules jauniešiem. Lai jūs iedvesmo jūsu svēto aizbildņu piemērs! Pieņemiet savā sirdī un prātā Svētā Gara daudzveidīgās dāvanas! Iepazīstiet Svētā Gara spēku savā dzīvē un noticiet tam! Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI uzruna 23. Pasaules Jauniešu dienu atklāšanas ceremonijā

Sidnejas līcis, Barangarū, 2008. gada 17. jūlijs

Dārgie Jaunieši!
Kāds prieks jūs sveikt šeit, Barangarū, skaistā Sidnejas līča ielokā, kur atrodas slavenā Sidnejas operas ēka un tilts! Daudzi no jums ir šīs zemes iedzīvotāji, nākuši no lauku apvidus vai dinamiskajām un multikulturālajām Austrālijas pilsētām. Citi ir ieradušies no Okeānijas salām, bet daudzi ir atbraukuši no Āzijas, Vidējiem Austrumiem, Āfrikas un Amerikas. Daži no jums, tāpat kā es, ir mērojuši tālo ceļu no Eiropas. Lai arī no kurienes mēs nāktu, mēs visi beidzot esam pulcējušies šeit, Sidnejā! Un kopā mēs pasaulē esam kā Dieva ģimene, Kristus mācekļi, Svēta Gara stiprināti, lai kļūtu par lieciniekiem Viņa mīlestībai un patiesībai. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules jauniešu dienām Sidnejā

"Kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku un jūs būsiet mani liecinieki" (Apd 1,8) 

Dārgie jaunieši!

1. XXIII Pasaules Jauniešu dienas 
Vienmēr ar lielu prieku atceros laiku, kuru pavadījām kopā 2005. gada augustā Ķelnē. Šīs neaizmirstamās ticības un entuziasma manifestācijas beigās, kas vienmēr paliks iegravēta manā sirdī un garā, es jums vēstīju par nākamo tikšanos, kas notiks Sidnejā 2008. gadā. Tās būs XXIII Pasaules Jauniešu dienas ar tēmu: "Kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku un jūs būsiet mani liecinieki" (Apd 1,8). Garīgās sagatavošanās vadlīnija šai tikšanās reizei Sidnejā ir Svētais Gars un misija. Ja 2006. gadā mēs pievērsām uzmanību Svētajam Garam kā Patiesības Garam, tad 2007. gadā, mēs mēğinām Viņu dziļāk atklāt kā Mīlestības Garu, lai pēc tam kopīgi soļotu pretī 2008. gada Pasaules Jauniešu dienām, pārdomājot par Stipruma un Liecības Garu, kas mums dāvā drosmi dzīvot saskaņā ar Evaņğēliju un bezbailīgi to sludināt. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi: protagonisma un kalpošanas krustcelēs.Meklēt patiesību, lai tajā dalītos

Dārgie brāļi un māsas!
1. Nākamās Pasaules sociālās komunikācijas dienas temats - Sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi: protagonisma un kalpošanas krustcelēs. Meklēt patiesību, lai tajā dalītos, - atklāj, cik nozīmīgi šie līdzekļiem ir katras personas un visas sabiedrības dzīvē. Patiešām, ņemot vērā vispārējās globalizācijas fenomenu, vairs nav tādas cilvēciskās pieredzes jomas, kurā mediji nebūtu kļuvuši par personu savstarpējo attiecību, kā arī sabiedrisko, ekonomisko, politisko un reliģisko procesu neatņemamu sastāvdaļu. Šajā sakarā savā Vēstījumā Miera dienā aizvadītā gada 1. janvārī rakstīju: "Sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem to rīcībā esošo audzināšanas iespēju dēļ pienākas īpaša atbildība par to, lai vairotu ģimenes cieņu, atainotu tās ilgas un tiesības, atklātu tās skaistumu" (Nr. 5). Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules misiju dienai

Jēzus Kristus kalpi un apustuļi

Dārgie brāļi un māsas,
Šajā Pasaules misiju dienā es vēlos jūs aicināt pārdomāt, cik neatliekami ir sludināt Evaņģēliju arī mūsdienās. Misionāra pienākums ir absolūta prioritāte visiem kristītajiem, kuri šī gadu tūkstoša sākumā ir aicināti būt par "Jēzus Kristus kalpiem un apustuļiem". Mans godājamais priekštecis Dieva kalps Pāvils VI jau savā apustuliskajā pamudinājumā Evangelii Nuntiandi apgalvoja: "Evaņģelizācija ir Baznīcas žēlastība un aicinājums, tās dziļākās identitātes izpausme" (14). Kā piemēru šim apustuliskajam uzdevumam es vēlētos īpaši izcelt Sv. Pāvilu, tautu Apustuli, jo šogad svinam viņa dzimšanas 2000. gadadienas Jubilejas gadu. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Aicinājumi Baznīcas - misijas kalpošanā

Dārgie brāļi un māsas!
1. Pasaules Lūgšanu dienai par aicinājumiem, kas tiks svinēta 2008.gada 13.aprīlī, izvēlējos tematu „Aicinājumi Baznīcas-misijas kalpošanā". Augšāmcēlies Jēzus apustuļiem uzticēja uzdevumu: „Ejiet un māciet visas tautas, kristījot tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā" (Mt 28,19), apstiprinot: „Lūk, es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām" (Mt 28,20). Baznīca tās kopumā un katrā savā loceklī ir misionāra. Ja kristības un iestiprināšanas sakramentu spēkā katrs kristietis ir aicināts liecināt un sludināt Evaņģēliju, tad misionārā dimensija īpašā un intīmā veidā ir saistīta ar priestera aicinājumu. Derībā ar Izraēli Dievs uzticēja izvēlētiem, Viņa aicinātiem un pie tautas Viņa vārdā sūtītiem vīriešiem misiju būt par praviešiem un priesteriem. Tā viņš darīja, piemēram, ar Mozu: „Tagad ej! - viņam teica Jahve - Es tevi sūtu pie faraona. Izved manu tautu no Ēģiptes... kad būsi izvedis tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā" (Izc 3,10.12). Līdzīgi notika ar praviešiem. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Lielajam gavēnim

„Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, būdams bagāts, jūsu dēļ kļuvis nabags, lai Viņa nabadzībā jūs kļūtu bagāti" (2Kor 8,9) 

Dārgie brāļi un māsas!
1. Ik gadus Gavēņa laiks piedāvā mums providenciālu iespēju padziļināti apzināties kristietības būtiskākās vērtības, un tas stimulē atklāt Dieva žēlsirdību, jo arī mēs, savukārt, kļūstam žēlsirdīgi pret saviem tuvākajiem. Gavēņa laikā Baznīca vēlas piedāvāt ticīgajiem īpašas saistības un pienākumus, kas praktiski pavadītu viņus iekšējās atjaunošanās procesā, un tie ir lūgšana, gavēnis un žēlsirdības darbi. Šogad savā vēstījumā Gavēņa laikam es aicinu apstāties un pārdomāt par žēlsirdības dāvanu došanu, kas ir ļoti konkrēts palīdzības veids tiem, kuri piedzīvo trūkumu, un tajā pat laikā askētiska pieredze mums pašiem, kura palīdz kļūt neatkarīgiem no laicīgajiem labumiem. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2008. gada Pasaules slimnieku dienai

Dārgie brāļi un māsas!
1. 11. februārī, Svētīgās Jaunavas Marijas parādīšanās Lurdā atceres dienā, svin Pasaules Slimnieku dienu, kura dod mums iespēju pārdomāt par ciešanu nozīmi, kā arī par kristīgo pienākumu uzņemties atbildību par šīm ciešanām jebkurā dzīves situācijā. Šogad ir nozīmīga sakritība diviem svarīgiem notikumiem Baznīcas dzīvē, kā var noprast no izvēlētās tēmas "Euharistija, Lurda un slimnieku pastorālā aprūpe". 150. gadadiena kopš Bezvainīgās Jaunavas parādīšanās Lurdā, un Starptautiskais Euharistiskais kongress Kvebekā, Kanādā. Tādā veidā tiek dota vienreizēja iespēja, lai redzētu ciešu saistību starp Euharistijas Noslēpumu, Marijas vietu pestīšanas plānā un cilvēka ciešanu un sāpju realitāti. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2007. gada Pasaules slimnieku dienai

Dārgie brāļi un māsas,
2007. gada 11. februārī Baznīca svin atceres dienu Dievmātes parādīšanās Lurdā. XV Pasaules slimnieku dienas ietvaros tā norisināsies Seulā, Korejā. Dažādas tikšanās, konferences, pastorālais darbs, liturģijas svinēšana. Būs pārstāvēta Baznīcā Korejā ar medmāsu personālu, slimniekiem un viņu ģimenēm. Vēl reizi Baznīca uzlūko tos, kuri cieš un aicinās īpašā veidā pievērsties nedziedināmi slimiem, no kuriem daudzi jau atrodas smago slimību beigu fāzē, viņi mirst. Tādi cilvēki ir katrā kontinentā, īpaši tajās vietās, kur nabadzība un grūtības papildus ietekmē neaprakstāmas ciešanas. Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 22. Pasaules Jauniešu dienai „Mīlestības atklāšana”

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums jauniešiem (saistībā ar 22. Jauniešu dienas svinēšanu, kas notiks ikvienā diecēzē 2007. gada 1. aprīlī). 

„JAUNU BAUSLI ES JUMS DODU, LAI JŪS CITS CITU MĪLĒTU, KĀ ES JŪS ESMU MĪLĒJIS”
(Jņ 13,34)

Vai ir iespējams mīlēt? 
Ikviens cilvēks izjūt vēlmi mīlēt un tikt mīlētam. Tomēr cik gan grūti ir mīlēt un ar cik daudzām kļūdām un neveiksmēm ir jārēķinās mīlestībā! Lasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2007. gada Pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

Aicinājums Baznīcas kopības kalpošanai

Godātie brāļi bīskapa kalpojumā,dārgie brāļi un māsas!
Ikgadējā Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem ir piemērots brīdis, lai izceltu gaismā aicinājumu nozīmīgumu Baznīcas dzīvē un misijā, kā arī padarītu intensīvāku mūsu lūgšanu par aicinājumu skaita un kvalitātes pieaugumu. Šoreiz vēlos vērst Dieva tautas uzmanību sekojošai un kā vēl nekad aktuālai tēmai: aicinājums Baznīcas kopības kalpošanaiLasīt tālāk

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums 2007. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Bērni un plašsaziņas līdzekļi: audzināšanas izaicinājums

Dārgie brāļi un māsas!
1. "Bērni un plašsaziņas līdzekļi: audzināšanas izaicinājums" - tāda ir 41. Pasaules Sabiedriskās saziņas dienas tēma, kas mūs aicina pārdomāt divus ļoti svarīgus jautājumus. Viens no tiem ir bērnu audzināšana. Otrs, varbūt ne tik redzams, bet ne mazāk svarīgs - attieksmes pret plašsaziņas līdzekļiem audzināšana. Šie sarežģītie izaicinājumi, ar kuriem audzināšanai mūsdienās nākas sadurties, bieži vien ir saistīti ar plašsaziņas līdzekļu lielo ietekmi pasaulē. Lasīt tālāk

 

Homīlija, uzrunājot semināristus Pasaules Jauniešu dienu laikā sv. Pantaleona baznīcā Ķelnē, Vācijā, 2005. gada 19. augustā

Dārgie semināristi!
Es jūs visus sirsnīgi sveicu un pateicos par jūsu svinīgo sagaidīšanu un it īpaši par to, ka jūs esat sapulcējušies no tik daudzām valstīm no visas pasaules. Lasīt tālāk