Ceturtdiena

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā “Alleluja” netiek dziedāts) 
            HIMNA
 
            Debesīs rotājas gaisma spožā,
            brīnišķā krāšņumā saulriets staro,
            Tava spēka un dievības atspulgs,
            svētais, varenais debesu Valdniek.
            Tevi godina radība visa
            caur Jēzu – Tavu dievišķo Dēlu.
            Arī mēs šajā vakara stundā
            dziedam himnu trīsvienīgam Dievam.
            Tevi vien pielūgt, Tevi vien slavēt
            skaistākām dziesmām tagad un vienmēr.
            Kristu, Dieva Dēls, svētības devēj,
            uzklausi mūs, kad piesaucam Tevi. Amen.
            PSALMODIJS
            1. ant. Kungs ir mans žēlotājs un mans patvērums, es ceru
            uz Viņu.
            Ps 144 (143), I
            1 Lai slavēts ir Kungs, mana klints, †
            kas manas rokas māca cīņai*
            un karam manus pirkstus.
            2 Mans spēks un mans cietoksnis,*
            mans patvērums un mans glābējs;
            mans vairogs un tas, uz kuru es ceru,*
            kurš pakļauj man manu tautu.
            3 Ak, Kungs, kas tad ir cilvēks, ka par viņu Tu rūpējies,*
            vai cilvēka dēls, ka Tu viņu ievēro?
            4 Cilvēks ir līdzīgs vēja pūsmai,*
            viņa dienas kā ēna, kas izgaist.
            5 Pieliec, Kungs, savas debesis un nokāp,*
            pieskaries kalniem, un tie sāks kūpēt.
            6 Atmirdzi zibeņos un liec viņiem izklīst,*
            izsūti savas bultas un satriec viņus.
            7 Izstiep savu roku no augstumiem!*
            Izglāb mani un atbrīvo mani
            no lieliem ūdeņiem, no svešzemnieku rokas! †
            8 Viņu mute runā melus,*
            un viņu labā roka ir krāpšanas roka.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Kungs ir mans žēlotājs un mans patvērums, es ceru
            uz Viņu.
            2. ant. Svētīga tauta, kuras Dievs ir Kungs.
            Ps 144 (143), II
            9 Dievs, es dziedāšu Tev jaunu dziesmu,*
            Tev spēlēšu uz desmitstīgu kokles,
            10 Tu karaļiem devi uzvaru,*
            Tu izglābi Dāvidu, savu kalpu, no ļauna zobena.
            11 Izglāb mani un atbrīvo mani no svešinieku rokas!*
            Viņu mute runā melus, un viņu labā roka ir krāpšanas roka.
            12 Mūsu dēli ir kā augoši stādi savā jaunībā;*
            mūsu meitas kā kolonnas, izcirstas līdzīgi svētnīcas
            balstiem.
            13 Mūsu klētis ir pilnas,*
            pārpilnas visādiem labumiem;
            mūsu aitas vairojas tūkstošos, neskaitāmas ir mūsu tīrumos;*
            14 trekni ir mūsu vērši.
            Negāžas mūri, un netiek laupīts.*
            Mūsu ielās nav dzirdami vaidi.
            15 Svētīga tauta, kurai tā veicas,*
            svētīga tauta, kuras Dievs ir Kungs!
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Svētīga tauta, kuras Dievs ir Kungs.

            3. ant. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu
            Dieva valstība.
            Dziedājums Atkl 11, 17–18; 12, 10b–12a
            11,17 Mēs Tev pateicamies,*
            Kungs, Dievs visvarenais,
            kas esi un kas biji,*
            ka Tu saņēmi savu lielo varu un valdīji.
            18 Un tautas iedegās dusmās:*
            un atnāca Tava bardzība un laiks tiesāt mirušos
            un dot atalgojumu Taviem kalpiem, praviešiem un svētajiem,*
            un tiem, kas Tavu vārdu bīstas, mazajiem un lielajiem.
            12,10 Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu
            Dieva valstība,*
            un Viņa Svaidītā vara,
            jo ir nogāzts mūsu brāļu apsūdzētājs,*
            kurš viņus apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienu un nakti.
            11 Un viņi uzvarēja to, pateicoties Jēra asinīm*
            un pateicoties savas liecības vārdam;
            un viņi nemīlēja savu dzīvību*
            līdz pat nāvei.
            12 Tāpēc līksmojiet, debesis,*
            un jūs, kas tajās dzīvojat.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu
            Dieva valstība.
            LASĪJUMS sal. Kol 1, 23
            Palieciet stipri un nelokāmi ticībā un neatkāpieties no
            cerības, ko dod Evaņģēlijs, ko jūs esat dzirdējuši. 
            Tas ir sludināts visai radībai, kas ir zem debess.

            ATBILDE
            R. Kungs mani vada –* man nekā netrūks. Kungs…
            V. Zālainās ganībās viņš guldina mani. * Man nekā netrūks.
            Gods lai ir Tēvam… Kungs…
            Magnificat ant. Izsalkušos pēc taisnības Kungs pamieloja
            un pildīja labumiem.
            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,
            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,
            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.
            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.
            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.
            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.
            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,
            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Magnificat ant. Izsalkušos pēc taisnības Kungs pamieloja
            un pildīja labumiem.
            VISPĀRĒJIE LŪGUMI
            Priecīgā paļāvībā lūgsim Kristu, kas ir tautu gaisma un visu
            dzīvo prieks:
             Kungs, dod mums gaismu, mieru un pestīšanu!
            Nedziestošā gaisma un Tēva Vārds, kas nāci, lai atpestītu
            visus cilvēkus,
            – vadi savas Baznīcas katehumenus, lai viņi pieņemtu Tavu
            mācību.
            Neņem vērā mūsu vājības,
            – jo liela ir Tava ir žēlsirdība.
            Pēc Tavas gribas cilvēki ar savu atjautību spēj atklāt dabas
            noslēpumus, lai pārvaldītu pasauli,
            – dod, lai zinātne un māksla kalpotu Tavam godam un visu
            labklājībai.
            Ņem savā aizsardzībā tos, kas ir veltījušies, lai kalpotu
            saviem tuvākajiem,
            – lai viņi brīvi un bez šķēršliem spētu paveikt savu darbu.
            Kungs, Tu atver un neviens vairs nespēj aizvērt,
            – ieved gaismā tos, kas ir miruši ar cerību uz
            augšāmcelšanos.
            Tēvs mūsu…

            Pieņem, Kungs, mūsu vakara lūgšanas, un dari, lai, sekojot
            Tava Dēla pēdās, mēs pacietībā nestu labo darbu augļus.
            Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara
            vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 
            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti