Šodienas datums: 31.03.2020  |  Vārda dienas: Gvido, Atvars

Breviārs

I nedēļa. Otrdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Kungs Dievs, pasaules Radītāj,
            Tu noteici jūrām krastus,
            lai viļņi nedraudētu
            virs zemes Tavai radībai.

            Tu dari bagātu zemi
            augu dažādībā lielā,
            kas ik gadus ražu nes
            visiem cilvēkiem un zvēriem.

            Dabas veltes nes mums prieku,
            tās miesas spēkus stiprina;
            bet debess žēlastību
            nes Dieva Vārds un Sakraments.

            Lai Tēvs ar mīlestību dod
            un arī Dēls kā Pestītājs
            Svētā Gara vienībā
            mums svētlaimību debesīs.

            PSALMODIJS

            1. ant. Kungs piešķīra uzvaru savam Svaidītajam.

            Psalms 20 (19)
            2 Lai Kungs tevi uzklausa spaidu dienā,*
            Jēkaba Dieva vārds lai tevi sargā;

            3 lai viņš tev sūta palīdzību no svētnīcas*
            un no Sionas lai atbalsta tevi!

            4 Lai viņš atceras visus tavus upurus!*
            Tavs dedzināmais upuris lai viņam ir patīkams!

            5 Lai viņš tev piešķir to, ko tava sirds vēlas,*
            un lai piepilda visus tavus nodomus!

            6 Mēs priecāsimies par tavu pestīšanu†
            un mūsu Dieva vārdā pacelsim karogus.*
            Lai Kungs izpilda visus tavus lūgumus!

            7 Tagad es zinu, ka Kungs ir izglābis savu svaidīto, †
            viņš ir uzklausījis viņu no savām svētajām debesīm*
            ar savas labās rokas spēku, kas atpestī.

            8 Vieni paļāvās uz kaujas ratiem, citi – uz zirgiem,*
            bet mēs – uz Dieva, mūsu Kunga vārdu;

            9 viņi grīļojās un krita,*
            bet mēs piecēlāmies un stāvam taisni.

            10 Kungs, izglāb Karali*
            un uzklausi mūs dienā, kad piesauksim Tevi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs piešķīra uzvaru savam Svaidītajam.

            2. ant. Lai dziedam mēs un Tavu varenību teicam!

            Psalms 21 (20), 2–8. 14
            2 Kungs, par Tavu spēku priecājas karalis*
            un ļoti līksmojas par Tavu palīdzību:

            3 Tu piepildīji viņa sirds ilgas*
            un neatraidīji viņa lūgumu;

            4 jo ar labvēlības svētību Tu izgāji viņam pretī,*
            viņa galvā tu uzliki kroni no vistīrākā zelta.

            5 No Tevis viņš lūdza dzīvību,*
            bet Tu viņam piešķīri ilgas dienas uz mūžiem un vienmēr.

            6 Tavas palīdzības dēļ viņa slava ir liela.*
            Ar varenību un spožumu Tu viņu rotāji,

            7 jo viņu tu esi nolicis par svētību uz mūžu mūžiem,*
            Tava vaiga priekšā Tu pildīsi viņu ar līksmību,

            8 jo karalis cer uz Kungu*
            un Visaugstā žēlsirdības dēļ netiks sakustināts.

            14 Piecelies, Kungs, savā spēkā!*
            Mēs dziedāsim un teiksim Tavu varenību!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Lai dziedam mēs un Tavu varenību teicam!

            3. ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem
            mūsu Dievam.

            Dziedājums Atkl 4, 11; 5, 9. 10. 12
            4,11 Tu esi cienīgs, Kungs un mūsu Dievs,*
            saņemt godu un cieņu, un spēku,

            jo Tu esi radījis visu*
            un Tavas gribas dēļ tas pastāvēja un tika radīts.

            5,9 Tu esi cienīgs paņemt grāmatu*
            un atvērt tās zīmogus,

            jo Tu tiki nokauts un savās asinīs atguvi Dievam ļaudis*
            no visām ciltīm un valodām, un tautām, un tautībām

            10 un padarīji viņus mūsu Dievam par valstību un priesteriem,*
            un viņi valdīs virs zemes.

            12 Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs†
            saņemt varu un bagātību, un gudrību,*
            un spēku,un godu, un slavu, un pateicību!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem
            mūsu Dievam.

            LASĪJUMS 1 Jņ 3, 1a. 2

            Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka mēs
            tiekam saukti par Dieva bērniem, un tādi mēs esam! Mīļie,
            tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklāts, kas būsim.
            Mēs tomēr zinām, ka tad, kad Viņš parādīsies, mēs būsim
            Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu tādu, kāds Viņš ir.

            ATBILDE
            R. Kungs, Tavs vārds * pastāv uz mūžīgiem laikiem.
            Kungs...
            V. Tava uzticamība – uz paaudžu paaudzēm.* Pastāv uz
            mūžīgiem laikiem. Gods lai ir Tēvam... Kungs...

            Magnificat ant. Mans gars gavilē Kungā Dievā, manā
            Glābējā.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Mans gars gavilē Kungā Dievā, manā
            Glābējā.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Kungs Jēzu Kristu, kas mīti mūsu vidū, mēs esam Viņa
            iegūtā tauta. Slavēsim Viņu un pazemīgi lūgsim, sakot:
             Tavas slavas dēļ, Kungs, uzklausi mūs!

            Kungs, tautu ķēniņ un valdniek, palīdzi tautām un visiem,
            kuru rokās ir vara,
            – lai viņi, saskaņā ar Tavu likumu, neatlaidīgi tiektos pēc
            kopējā labuma.

            Tu mūs atbrīvoji no verdzības grēkam,
            – atjauno Dieva bērna brīvību tiem, kas nonākuši miesīgā
            vai garīgā nebrīvē.

            Lai mūsu jaunā paaudze vienmēr censtos būt nevainojama
            Tavā priekšā – un no visas sirds atsauktos Tavam aicinājumam.

            Dari, ka bērni sekotu Tavam paraugam
            – un arvien pieaugtu gudrībā un žēlastībā.

            Uzņem mirušos mūžīgajā valstībā,
            – kur mēs ceram valdīt kopā ar Tevi.

            Tēvs mūsu...

            Mēs Tev pateicamies, Kungs visvarenais Dievs, kas esi
            devis mums žēlastību piedzīvot šo vakara stundu, un
            pazemīgi lūdzam Tevi, lai mūsu roku pacelšana kļūst Tev par
            patīkamu upuri. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi
            Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.