Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Breviārs

I nedēļa. Pirmdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA

            Dievs, Tu Radītājs un Cēlājs,
            debess Tavu roku radīts;
            jūras klajums, viļņu vara –
            tas viss no Tevis atkarīgs.

            Ceļu mākoņiem Tu rādi,
            upes savās gultnēs turi.
            Visi zemes elementi
            vien pēc Tava plāna strādā.

            Labais Dievs, lej mūsu sirdīs
            Savas žēlastības straumi,
            lai mēs spējam pretī stāties
            visām vājībām un maldiem.

            Ticība ir spēks, kas neļauj
            mazdūšībai uzveikt garu,
            kad nāk nakts un ļaunums biedē,
            ticība spēj starot gaismu.

            Trīsvienīgais Dievs viens vienīgs,
            spēks un svētums mājo Tevī.
            Tikai Tu spēj vest mūs līdzi
            Sev uz pilnību un gaismu. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Kunga acis raugās uz trūcīgo.

            Psalms 11 (10)
            1 Es uzticos Kungam. Kā tad jūs sakāt manai dvēselei:*
            “Laidies uz kalnu līdzīgi putnam,” –

            2 jo, lūk, grēcinieki uzvelk loku, †
            uz stiegras uzliek savas bultas,*
            lai tumsā šautu taisnīgajiem sirdī.

            3 Kad sagrūst pamati,*
            ko vairs spēj taisnīgie?

            4 Kungs – savā svētajā namā,*
            Kunga tronis ir debesīs.

            Viņa acis uzlūko nabagus,*
            viņa skatiens vēro cilvēku bērnus.

            5 Kungs novēro taisnīgo un ļauno,*
            bet to, kurš mīl nekrietnību, viņa dvēsele ienīst.

            6 Pār grēciniekiem viņš izbērs degošas ogles un sēru.*
            Svelmains vējš būs viņu biķera daļa,

            7 jo Kungs ir taisnīgs un mīl taisnību.*
            Viņa vaigu redzēs krietnie ļaudis.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kunga acis raugās uz trūcīgo.

            2. ant. Svētlaimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu.

            Psalms 15 (14)
            1 Kungs, kas dzīvos Tavā teltī?*
            Kas mājos Tavā svētajā kalnā?

            2 Tas, kurš staigā bez traipa un dara taisnību,*
            kurš runā patiesību savā sirdī,

            3 tas, kurš ar savu mēli nerunā viltu†
            un savam tuvākajam nedara ļaunu,*
            un nesagādā kaunu savam kaimiņam.

            4 Tas, kurš par nieku uzskata ļaunprāti,*
            bet cildina tos, kas bīstas Kungu.

            Tas, kurš zvērestu nelauž, kaut rodas zaudējums; †
            5 kurš neaizdod naudu, lai atpakaļ ņemtu ar augļiem,*
            un neļauj sevi uzpirkt pret nevainīgo.

            Tas, kurš tā dara,*
            sakustināts netiks nemūžam.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Svētlaimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu.

            3. ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.

            Dziedājums Ef 1, 3–10
            3 Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*
            kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās.

            4 Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules
            radīšanas, †
            lai Viņa priekšā mēs būtu *
            svēti un nevainojami mīlestībā.

            5 Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu†
            mūs pieņemt par bērniem*
            caur Jēzu Kristu,

            6 Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība,*
            ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā.

            7 Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm*
            un grēku piedošanu

            saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību, †
            8 ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja*
            līdz ar visu gudrību un saprātu,

            9 darot mums zināmu savas gribas noslēpumu*
            saskaņā ar savu lēmumu,

            ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,*
            10 lai liktu piepildīties laikam

            un no jauna apvienotu Kristū visu,*
            kas ir debesīs un virs zemes.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.

            LASĪJUMS 2 Kor 1, 3–4

            Lai jūs nonāktu līdz pilnīgai Viņa gribas pazīšanai, visā
            gudrībā un garīgajā saprašanā: lai jūs Kunga cienīgi dzīvotu,
            patikdami Viņam visās lietās, nesdami augļus katrā labā
            darbā un pieaugdami dziļākā Dieva pazīšanā; un lai Viņa
            godības spēks jūs bagātīgi stiprinātu visā pacietībā un
            lēnprātībā ar prieku.

            ATBILDE
            R. Dziedini manu dvēseli:* es esmu grēkojis pret Tevi.
            Dziedini...
            V. Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani!”* Es esmu
            grēkojis pret Tevi. Gods lai ir Tēvam... Dziedini...

            Magnificat ant. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs
            ir uzlūkojis manu pazemību.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs
            ir uzlūkojis manu pazemību.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Dievs noslēdza ar savu tautu mūžīgu derību un nepārstās
            tai darīt labu. Tāpēc pateiksimies Viņam un ar paļāvību
            pacelsim uz Viņu savas dvēseles lūgšanā:
             Kungs,  dari labu savai tautai!

            Kungs, dāvā pestīšanu savai tautai
            – un svētī savu mantojumu.

            Apvieno visus kristiešus,
            – lai pasaule ticētu Kristum, ko Tu sūtīji.

            Sniedz savu žēlastību visiem mūsu draugiem un paziņām,
            – lai viņi izplatītu pasaulē Kristus labo smaržu.

            Esi žēlsirdīgs pret mirušajiem,
            – piebiedro viņus tiem, kas atdusas Kristū.

            Tēvs mūsu...

            Mēs Tevi slavējam, Kungs, apliecinot mūsu padevību
            Tev. Mūsu pestīšanas labā Tu uzlūkoji Jaunavas Marijas
            pazemību, paaugstini mūs līdz pestīšanas pilnībai. Caur
            Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā
            dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.