Šodienas datums: 05.04.2020  |  Vārda dienas: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Breviārs

I nedēļa. Trešdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA

            Kungs Dievs, mūžīgi svētais
            debess plašumu Valdniek!
            Tava spožuma priekšā
            nobāl spīdekļi visi.

            Darba ceturtā dienā
            spožu radīji sauli,
            liki mēnesim spīdēt,
            zvaigznēm nospraudi ceļu.

            Kungs, nāc apgaismo sirdis,
            novel ļaunuma nastu,
            dari dvēseles tīras,
            ved mūs valstībā savā.

            Mūs uz pilnību vadi, –
            lūdzam mēs Tevi, Kungs Dievs:
            Tēvs un Pestītājs mūsu
            Garā Vis(u)svētajā.

            PSALMODIJS

            1. ant. Kungs ir mana gaisma un mans glābējs: no kā man
            bīties?

            Psalms 27 (26), I
            1 Kungs ir mana gaisma un mans glābējs.*
            No kā man bīties?

            Kungs ir manas dzīvības sargs.*
            Par ko man baiļoties?

            2 Kad man tuvojas ļaundari,*
            lai saplosītu manu miesu,

            tad viņi, mani ienaidnieki, un tie, kas mani vajā,*
            paši kļūst nespēcīgi un aiziet bojā.

            3 Pat ja karapulki nostātos man pretī,*
            manā sirdī nebūs baiļu;

            pat ja izceltos pret mani kauja,*
            arī tad es cerēšu.

            4 Vienu es lūdzu no Kunga, tik to es vēlos,*
            ka varētu dzīvot Kunga namā visās mana mūža dienās,

            lai redzētu Kunga laipnību*
            un ietu viņa svētnīcā.

            5 Jo viņš paslēps mani savā teltī bēdu dienā,*
            sava mājokļa dziļumā viņš mani paglābs, viņš uzcels mani
            augstā klintī.

            6 Jau tagad paceļas mana galva*
            pār maniem ienaidniekiem, kas stāv ap mani.

            Viņa namā es salikšu gaviļu upurus,*
            dziedāšu un spēlēšu Kungam.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs ir mana gaisma un mans glābējs: no kā man bīties?

            2. ant. Kungs es lūkojos pēc Tavas sejas, neapslēp savu
            vaigu no manis!

            Psalms 27 (26), II
            7 Uzklausi, Kungs, manu balsi, kad es saucu uz Tevi!*
            Apžēlojies par mani un uzklausi mani!

            8 Mana sirds saka par Tevi: “Meklējiet viņa vaigu!”*
            Kungs, es meklēju Tavu vaigu.

            9 Neapslēp to no manis!*
            Dusmās neatstum savu kalpu!

            Tu esi mans glābējs, tāpēc neatmet mani,*
            un neatstāj mani, manas pestīšanas Dievs!

            10 Ja mani atstātu mans tēvs un mana māte,*
            tomēr Kungs mani uzņems.

            11 Kungs, māci man Tavu ceļu,*
            manu ienaidnieku dēļ mani vadi pa līdzenu taku!

            12 Nenodod mani manu vajātāju varā; †
            jo viltus liecinieki ir cēlušies pret mani. *
            un tie, kas kāro pēc varmācības.

            13 Es ticu, ka varēšu redzēt Kunga labumu*
            dzīvo zemē.

            14 Gaidi uz Kungu un esi drosmīgs!*
            Esi stiprs savā sirdī un ceri uz Kungu!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs, es lūkojos pēc Tavas sejas, neapslēp savu
            vaigu no manis!

            3. ant. Viņš ir visas radības pirmdzimtais, Viņš ir pirmais
            starp visiem.

            Dziedājums sal. Kol 1, 12–20
            12 Pateiksimies Dievam Tēvam,*
            kas mūs ir darījis cienīgus kļūt svēto mantojumu
            dalībniekiem gaismā.

            13 Viņš mūs izrāva no tumsības varas*
            un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā,

            14 kurā mums ir pestīšana*
            un grēku piedošana.

            15 Viņš ir neredzamā Dieva attēls,*
            visas radības pirmdzimtais.

            16 Jo Viņā ir radīts viss,  kas ir radīts debesīs un virs zemes:*
            redzamais un neredzamais,

            troņi un valdīšanas,*
            priekšniecības un varas.

            Viss caur Viņu un Viņā ir radīts, †
            17 un Viņš ir pirms visa,*
            un viss pastāv Viņā.

            18 Un Viņš ir Miesas – Baznīcas galva, †
            Viņš ir sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem,*
            lai pats būtu pirmais starp visiem,

            19 jo Dievam labpatika, ka Viņā mājotu visa pilnība*
            20 un ka caur Viņu un Viņa dēļ visu samierinātu ar sevi,

            gan to, kas ir debesīs, gan to, kas virs zemes,*
            nodibinot ar Viņa krusta asinīm mieru.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Viņš ir visas radības pirmdzimtais, Viņš ir pirmais
            starp visiem.

            LASĪJUMS Jēk 1, 22. 25

            Esiet vārda pildītāji, nevis klausītāji vien, kas paši sevi
            apkrāpj. Bet kas uzmanīgi ieskatās pilnīgajā brīvības likumā
            un pie tā paliek, nekļūdams aizmāršīgs klausītājs, bet gan
            darba darītājs, tas saņems svētību.

            ATBILDE
            R. Atpērc mani, Kungs,* un esi man žēlīgs! Atpērc...
            V. Nepazudini manu dvēseli grēciniekiem līdzi!* Un esi
            man žēlīgs! Gods lai ir Tēvam... Atpērc...

            Magnificat ant. Lielas lietas man ir darījis Varenais, un
            svēts ir viņa vārds.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Lielas lietas man ir darījis Varenais, un
            svēts ir viņa vārds.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Lai visās lietās tiek pagodināts Kunga vārds, kas pavada
            savu izvēlēto tautu ar savu bezgalīgo mīlestību:
             Kungs, rādi mums savu žēlsirdību!

            Kungs, atceries Savu Baznīcu,
            – lai pasargātu to no visa ļauna un pilnveidotu Tavā
            mīlestībā.

            Dod, lai visas tautas atzītu Tevi, vienīgo Dievu,
            – un Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, ko Tu sūtīji pie mums.

            Sniedz savu labvēlību visiem mūsu tuviniekiem,
            – dāvā viņiem svētību un mūžīgo dzīvi.

            Mierini tos, kas smagi strādā,
            – atjauno cieņu tiem, kas tiek nicināti.

            Atver savas žēlsirdības durvis tiem, kas šodien mirs,
            – ielaid viņus labvēlīgi savā valstībā.

            Tēvs mūsu...

            Kungs, esi klātesošs mūsu lūgšanās un sargā mūs dienu
            un nakti, lai mēs, Tavā vadībā padoti laika ritējumam,
            tiktu stiprināti ar Tavu nemainību. Caur Jēzu Kristu, mūsu
            Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs
            visos mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.