Šodienas datums: 29.03.2020  |  Vārda dienas: Agija, Aldonis

Breviārs

II nedēļa. Ceturtdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Debesīs rotājas gaisma spožā,
            brīnišķā krāšņumā saulriets staro –
            Tava spēka un dievības atspulgs,
            svētais, varenais debesu Valdniek.

            Tevi godina radība visa
            caur Jēzu – Tavu dievišķo Dēlu.
            Arī mēs šajā vakara stundā
            dziedam himnu trīsvienīgam Dievam.

            Tevi vien pielūgt, Tevi vien slavēt
            skaistākām dziesmām tagad un vienmēr.
            Kristu, Dieva Dēls, svētības devēj,
            uzklausi mūs, kad piesaucam Tevi. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Es tevi iecēlu par gaismu pagānu tautām, lai mana
            pestīšana aizsniegtos līdz pat zemes robežām.

            Psalms 72 (71), I
            1 Dievs, dod karalim savu tiesneša gudrību*
            un savu taisnību karaļa dēlam,

            2 lai viņš tiesā Tavu tautu taisnīgi*
            un Tavus nabagus – pēc patiesības.

            3 Lai kalni nes tautai mieru*
            un pakalni – taisnību!

            4 Viņš aizstāvēs apspiestos tautā†
            un glābs trūcīgā bērnus,*
            un pazemos apspiedējus.

            5 Un dzīvos viņš ilgi kā saule,*
            kā mēness – uz paaudžu paaudzēm.

            6 Viņš nolīs kā lietus pār zāli,*
            kā lietus lāses, kas atveldzē zemi.

            7 Viņa dienās uzplauks pilnīgs miers un taisnība,*
            kamēr vien būs mēness.

            8 Viņš valdīs no jūras līdz jūrai*
            un no upes līdz zemes robežām.

            9 Tuksneša iemītnieki viņa priekšā kritīs pie zemes,*
            un viņa ienaidnieki laizīs putekļus.

            10 Tarsas un salu karaļi pasniegs dāvanas,*
            arābu un Sābas ķēniņi nāks ar veltēm.

            11 Un visi valdnieki viņu pielūgs,*
            visas tautas viņam kalpos.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Es tevi iecēlu par gaismu pagānu tautām, lai mana
            pestīšana aizsniegtos līdz pat zemes robežām.

            2. ant. Kungs izglābs trūcīgo bērnus; viņš izpirks to dvēseles
            no spaidiem.

            Psalms 72 (71), II
            12 Jo viņš atbrīvos nabagu, kas vaimanā,*
            un apspiesto, kam nebija palīdzības.

            13 Viņš žēlos trūcīgo un vārgo*
            un izglābs dzīvību nabagiem.

            14 Viņš atpestīs viņu dvēseles no varmācības un spaidiem,*
            un viņu asinis būs dārgas viņa priekšā.

            15 Tāpēc viņš dzīvos, un viņam dāvās Arābijas zeltu! †
            Viņi vienmēr par viņu lūgsies,*
            ik dienas viņu slavēs.

            16 Un labības būs papilnam virs zemes,*
            kalnu virsotnēs kā Libāns šalks viņa augļi,

            un pilsētās vairosies ļaudis*
            kā zāle uz lauka.

            17 Lai viņa vārds tiek slavēts mūžīgi!*
            Lai saulei līdzi pastāv viņa vārds!

            Un viņā svētība lai ir visām zemes ciltīm,*
            lai visas tautas viņu cildina!

            18 Lai ir slavēts Kungs Dievs, Izraēļa Dievs,*
            kurš vienīgais brīnumus dara!

            19 Un viņa cildenais vārds lai ir mūžam slavēts,*
            un visa zeme lai piepildās ar viņa godību! Lai notiek! Lai
            notiek!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.

            Ant. Kungs izglābs trūcīgo bērnus; viņš izpirks to dvēseles
            no spaidiem.

            3. ant. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu
            Dieva valstība.

            Dziedājums Atkl 11, 17–18; 12, 10b–12a
            11,17 Mēs Tev pateicamies,*
            Kungs, Dievs visvarenais,

            kas esi un kas biji,*
            ka Tu saņēmi savu lielo varu un valdīji.

            18 Un tautas iedegās dusmās:*
            un atnāca Tava bardzība un laiks tiesāt mirušos

            un dot atalgojumu Taviem kalpiem, praviešiem un
            svētajiem,*
            un tiem, kas Tavu vārdu bīstas, mazajiem un lielajiem.

            12, 10 Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu
            Dieva valstība,*
            un Viņa Svaidītā vara,

            jo ir nogāzts mūsu brāļu apsūdzētājs,*
            kurš viņus apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienu un nakti.

            11 Un viņi uzvarēja to, pateicoties Jēra asinīm*
            un pateicoties savas liecības vārdam;

            un viņi nemīlēja savu dzīvību*
            līdz pat nāvei.

            12 Tāpēc līksmojiet, debesis,*
            un jūs, kas tajās dzīvojat.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu
            Dieva valstība.

            LASĪJUMS 1 Pēt 1, 22–23

            Savas dvēseles šķīstīdami paklausībā patiesībai ar mērķi
            iegūt īstu brāļu mīlestību, dedzīgi mīliet cits citu no sirds. Jo
            jūs esat atdzimuši ne no iznīcīgās sēklas, bet no neiznīcīgās,
            pateicoties dzīvajam un paliekošajam Dieva vārdam.

            ATBILDE
            R. Kungs mani vada –* man nekā netrūks. Kungs...
            V. Zālainās ganībās viņš guldina mani.* Man nekā netrūks.
            Gods lai ir Tēvam... Kungs...

            Magnificat ant. Izsalkušos pēc taisnības Kungs pamieloja
            un pildīja labumiem.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Izsalkušos pēc taisnības Kungs pamieloja
            un pildīja labumiem.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Pateicībā pacelsim mūsu sirdis uz mūsu Kungu un Pestītāju,
            kurš svētī savu tautu ar visādām garīgām svētībām, un ar
            paļāvību lūgsim:
             Kungs, svētī savu tautu!

            Žēlsirdīgais Dievs, pasargā mūsu pāvestu N. un mūsu
            bīskapu N.,– saglabā viņus neskartus Tavai Baznīcai.

            Uzlūko, Kungs, labvēlīgi mūsu novadu,
            – atbrīvo mūs no visa ļauna.

            Aicini jaunekļus par Tava altāra kalpiem,
            – kas dedzīgi sekotu Tavam jaunavības, nabadzības un
            paklausības paraugam.

            Sargā savas kalpones, kas salikušas jaunavības solījumus,
            – lai viņas sekotu Tev, dievišķajam Jēram, kurp vien Tu iesi.

            Lai mirušie atdusas Tavā mūžīgajā mierā
            – un ar garīgo labumu apmaiņu nostiprinās mūsu savienība
            ar viņiem.

            Tēvs mūsu…

            Beigdami vakara slavas dziesmas, mēs lūdzam Tavu labvēlību,
            Kungs, lai mēs nekad nepārstātu domāt par Taviem
            baušļiem, un dāvā mums mūžīgās dzīves gaismu un balvu.
            Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā
            dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.