Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Breviārs

II nedēļa. Otrdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Dievs, no savas spožās gaismas
            radīji mums gaišu dienu.
            Gaismas avotu ja meklē –
            visi skatu vērš uz Tevi.

            Saule slīd pār debess jumu,
            seko ceļam nospraustajam,
            kad jau vakarstunda atnāk,
            mēs gribam Tevi godināt.

            Augstais Dievs, mēs Tevi lūdzam,
            guruši no dienas nastas,
            svētī mūs un aizver plakstus,
            dāvā mūsu acīm mieru!

            Kad nāks brīdis – tas, kam jānāk, –
            pēdējais mums virs šīs zemes, –
            mūs no elles gariem sargā,
            ved uz savām debess mājām.

            Tēvs, šo žēlastību dāvā,
            Dēls, mūs aicini pie Sevis.
            Vienībā ar Svēto Garu
            rast mūžam laimi debesīs. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Jūs nevarat kalpot Dievam un nekrietni iegūtai
            mantai.

            Psalms 49 (48), I
            2 Klausieties to, visas tautas,*
            ņemiet vērā visi, kas dzīvojat pasaulē:

            3 jūs, vienkāršie, un jūs, dižciltīgie vīri,*
            gan bagātais, gan nabags.

            4 Mana mute runās gudrību,*
            un manas sirds pārdomas – saprašanu.

            5 Savu ausi es pievērsīšu līdzībai,*
            lirai skanot, atklāšu savu mīklu.

            6 Kāpēc man bīties nelaimes dienās,*
            kad mani ielenks vajātāju ļaunums,

            7 kuri paļaujas uz saviem spēkiem*
            un lielās ar savu bagātību daudzumu?

            8 Jo cilvēks pats sevi nevarēs izpirkt;*
            viņš nespēs Dievam dot savas atpirkšanas maksu.

            9 Viņa dvēseles atbrīvošana ir pārlieku dārga:†
            nekad tā nebūs, –*
            10 ka viņš dzīvotu uz mūžiem un neredzētu nāvi.

            11 Un viņš redzēs, ka nomirst gudrie, †
            tāpat aiziet bojā muļķis un neprātis*
            un savas bagātības atstāj svešiem.

            12 Viņu kapi uz mūžiem ir viņu mājas, †
            viņu mājokļi – uz paaudžu paaudzēm,*
            kaut arī savas zemes viņi nosauca savos vārdos.

            13 Un cilvēks nepastāvēs, lai gan viņš bija godā, †
            viņš ir pielīdzināts lopiem, kas aiziet bojā,*
            un ir kļuvis tiem līdzīgs.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Jūs nevarat kalpot Dievam un nekrietni iegūtai
            mantai.

            2. ant. Tā saka Kungs: krājiet sev mantu debesīs.

            Psalms 49 (48), II
            14 Šis ir to ceļš, kuri paļaujas paši uz sevi,*
            un to beigas, kuri tīksminās par savām runām.

            15 Viņi uz elli tiks dzīti kā aitas.*
            Viņus ganīs nāve.

            Ātri viņi aizies kapā, †
            un viņu tēls būs iznīcībai nolemts:*
            elle – viņu mājoklis.

            16 Bet manu dvēseli Dievs atpestīs,*
            viņš mani izglābs no elles varas.

            17 Nebaidies, ja cilvēks būs kļuvis bagāts*
            un ja būs vairojusies viņa nama godība,

            18 jo tad, kad viņš nomirs, viņš neko nepaņems,*
            nedz viņam līdzi ies viņa slava.

            19 Kaut arī dzīves laikā viņš sevi mierina:*
            “Tevi slavēs, ka tu esi sev darījis labu”,

            20 tomēr viņš aizies pie savu priekšteču paaudzes,*
            pie tiem, kas neredzēs gaismu nemūžam.

            21 Lai gan cilvēks bija godā, viņš nebija sapratis;*
            viņš ir pielīdzināts lopiem, kas aiziet bojā, un ir kļuvis
            tiem līdzīgs.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Tā saka Kungs: krājiet sev mantu debesīs.

            3. ant. Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt slavu un godu.

            Dziedājums Atkl 4, 11; 5, 9. 10. 12
            4,11 Tu esi cienīgs, Kungs un mūsu Dievs,*
            saņemt godu un cieņu, un spēku,

            jo Tu esi radījis visu*
            un Tavas gribas dēļ tas pastāvēja un tika radīts.

            5,9 Tu esi cienīgs paņemt grāmatu*
            un atvērt tās zīmogus,

            jo Tu tiki nokauts†
            un savās asinīs atguvi Dievam ļaudis*
            no visām ciltīm un valodām, un tautām, un tautībām

            10 un padarīji viņus mūsu Dievam par valstību un priesteriem,*
            un viņi valdīs virs zemes.

            12 Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs†
            saņemt varu un bagātību, un gudrību,*
            un spēku, un godu, un slavu, un pateicību!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt slavu un godu.

            LASĪJUMS Rom 3, 23–25a

            Visi ir sagrēkojuši un visiem pietrūkst Dieva godības, bet
            attaisnoti visi tiek par velti, no Viņa žēlastības, pateicoties
            atpestīšanai, kas ir Jēzū Kristū, kuru Dievs ir nolicis par
            grēka izpircēju caur ticību un ar Viņa asinīm, lai parādītu
            savu taisnīgumu.

            ATBILDE
            R. Tu mani pildīsi ar prieku * Tava vaiga priekšā, Kungs.
            Tu mani...
            V. Ar nebeidzami patīkamo Tev pie labās rokas.* Tava
            vaiga priekšā, Kungs. Gods lai ir Tēvam... Tu mani...

            Magnificat ant. Kungs, dari ar mums lielas lietas, jo Tu esi
            varens un svēts ir Tavs vārds.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Kungs, dari ar mums lielas lietas, jo Tu esi
            varens un svēts ir Tavs vārds.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Slavēsim Kristu, mūsu dvēseļu ganu un pārraugu, kurš mīl
            savu tautu un rūpējas par to. Balstot savu cerību Viņā,
            pazemīgi lūgsim:
             Aizsargā, Kungs, savu tautu!

            Mūžīgais Ganītāj, pasargā mūsu bīskapu N.
            – un visus Tavas Baznīcas ganus.

            Uzlūko labvēlīgi tos, kas tiek vajāti,
            – steidzies viņus atbrīvot no visiem spaidiem.

            Apžēlojies par visiem trūkumcietējiem,
            – dod barību izsalkušajiem.

            Apgaismo mūsu Saeimas deputātus likumu izdošanā,
            – lai viņi visu izlemtu gudri un taisnīgi.

            Pieņem mirušos, ko esi atpircis ar savām asinīm,
            – lai viņi varētu kopā ar Tevi ieiet mūžīgo kāzu svinībās.

            Tēvs mūsu...

            Kungs Dievs, Tava ir diena un Tava ir nakts, dari, lai mūsu
            sirdīs vienmēr spīd taisnības saule, ka mēs varētu nonākt pie
            gaismas, kurā Tu mājo. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas
            ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu
            mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.