Šodienas datums: 29.03.2020  |  Vārda dienas: Agija, Aldonis

Breviārs

II nedēļa. Piektdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Dievs, ticam Tavai varenībai,
            jo visur samanāms Tavs spēks.
            Un ticam Tavai mīlestībai,
            ko neaptumšo mūsu grēks.

            Mums visiem, pildot Tavu gribu,
            ir šinī dzīvē vieglāk būt,
            un lūdzam: mūžībā ļauj arī
            pie Tevis svētlaimību gūt.

            Dievs, Tu ar savu Svēto Garu
            mums sirdis vari apgaismot.
            Jel sūti savu gaismu katram,
            lai Tevi cilvēks atrast prot.

            Mēs ticam, ka bez Tavas ziņas
            no galvas nenokrīt ne mats.
            Uz mūžību caur dzīvi ejot,
            lai visus pavada Tavs skats.

            PSALMODIJS

            1. ant. Jel izglāb, Kungs, manu dzīvību no nāves, kājas – no
            aizķeršanās.

            Psalms 116 A (114)
            1 Es mīlu Kungu:*
            jo viņš uzklausīja manas lūgšanas balsi,

            2 jo viņš pievērsa man savu ausi*
            tai dienā, kad viņu piesaucu.

            3 Mani apvija nāves saites,*
            un elles valgi aizsniedza mani,

            es nokļuvu spaidos un sāpēs. †
            4 Bet es piesaucu Kunga vārdu:*
            “Ak, Kungs, izglāb manu dzīvību!”

            5 Kungs ir žēlsirdīgs un taisnīgs,*
            un mūsu Dievs ir žēlīgs.

            6 Kungs sargā mazos ļaudis:*
            es biju nespēcīgs – viņš mani izglāba.

            7 Atgriezies savā mierā, mana dvēsele,*
            jo Kungs tev ir darījis labu.

            8 Jo viņš ir pasargājis no nāves manu dzīvību,*
            manas acis – no asarām, manas kājas – no kritiena.

            9 Es staigāšu Kunga priekšā*
            dzīvo zemē.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Jel izglāb, Kungs, manu dzīvību no nāves, kājas – no
            aizķeršanās.

            2. ant. Palīdzība man ir no Kunga, kurš radīja debesis un
            zemi.

            Psalms 121 (120)
            1 Es pacelšu savas acis uz kalniem:*
            no kurienes nāks man palīdzība?

            2 Palīdzība man ir no Kunga,*
            kurš radīja debesis un zemi.

            3 Viņš neļaus tavai kājai slīdēt,*
            un neaizmigs tas, kurš tevi sargā.

            4 Redzi, tas nesnaudīs un neiegrims miegā,*
            kas sargā Izraēli.

            5 Kungs Tevi sargā, †
            Kungs ir tavs pavēnis*
            pie tavas labās rokas:

            6 tev nekaitēs saule dienā,*
            nedz arī naktī mēness.

            7 Kungs pasargās tevi no visa ļauna,*
            tavu dzīvību Kungs sargās.

            8 Kungs gādās par tavu iziešanu un atnākšanu*
            no šī laika un mūžam.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Palīdzība man ir no Kunga, kurš radīja debesis un
            zemi.

            3. ant. Taisnīgi un patiesi Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ.

            Dziedājums Atkl 15, 3–4
            3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,*
            Kungs, Dievs visvarenais;

            taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,*
            tautu Ķēniņ!

            4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos*
            un lai neslavētu Tavu vārdu?

            Jo Tu vienīgais Svētais, †
            tādēļ ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā,*
            tādēļ ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Taisnīgi un patiesi Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ.

            LASĪJUMS 1 Kor 2, 7–10a

            Mēs sludinām Dieva gudrības noslēpumu, apslēpto gudrību,
            ko Dievs pirms mūžiem ir paredzējis mūsu godam. To nav
            sapratis neviens no šīs pasaules valdniekiem. Jo taču, ja viņi
            būtu to sapratuši, tad nebūtu piesituši krustā godības Kungu.
            Bet mēs sludinām, kā tas ir rakstīts, to, “ko acs nav redzējusi,
            ne auss ir dzirdējusi, ne cilvēka sirdī ir nācis, kādas lietas
            Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.” Un Dievs mums to ir
            atklājis ar savu Garu.

            ATBILDE
            R. Kristus mūsu grēku dēļ miris,* lai mūs upurētu Dievam.
            Kristus...
            V. Nonāvēts gan miesā, bet atdzīvināts Garā.* Lai mūs
            upurētu Dievam. Gods lai ir Tēvam... Kristus...

            Magnificat ant. Kungs, atceries savu žēlsirdību, ko Tu
            apsolīji mūsu tēviem.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Kungs, atceries savu žēlsirdību, ko Tu
            apsolīji mūsu tēviem.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Slavēsim Kungu Kristu, kurš labvēlīgs un žēlsirdīgs noslaucīja
            raudošo asaras, un ar mīlestību Viņu pazemīgi lūgsim:
             Kungs, apžēlojies par savu tautu!

            Kungs Kristu, Tu, kas iepriecini noskumušos,
            – uzlūko pazemīgo asaras.

            Žēlsirdīgais Dievs, uzklausi mirstošo vaidus,
            – lai Tavs eņģelis viņus apciemo un stiprina.

            Dari, lai visi trimdinieki iepazītu Tavu apredzību,
            – lai viņi varētu atgriezties zemes tēvijā un arī ieietu tajā,
            kas ir debesīs.

            Tu apžēlojies par tiem, kas atgriežas no grēka, dod viņiem
            savu mīlestību,– savieno viņus atkal ar Tevi un Baznīcu.

            Savā labvēlībā dāvā mirušajiem brāļiem pestīšanu,
            – lai viņi visā pilnībā saņemtu Tavu atpestīšanu.

            Tēvs mūsu…

            Dievs, kura neizdibināmā gudrība atklājās krusta ieļaunojumā,
            dod mums žēlastību tā ieraudzīt Tava Dēla ciešanu slavu,
            ka mēs nekad nepārstātu lielā paļāvībā lepoties ar Viņa
            krustu. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs
            visos mūžu mūžos. 

             Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.