Šodienas datums: 08.04.2020  |  Vārda dienas: Valērija, Žubīte

Breviārs

II nedēļa. Svētdiena. Vesperes I

            (Lūdzas sestdienas vakarā)

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Kungs, Dievs, visaugstais Radītājs,
            kas esi visu lietu sākums,
            Tu uzturi šo pasauli,
            un tajā izpaužas Tavs labums.

            Kad diena septītā bij’ klāt,
            Tu radīšanas darbu beidzi
            un arī mums tad dienu šo
            par svētījamu dienu teici.

            Tu Savā vārdā piedod mums
            un visus aicini pie Sevis.
            Dod Savu prieku dievišķo,
            lai mieru atrodam pie Tevis.

            To visu, Tēvs, Tu dāvā mums,
            to dāvā Dēls, Tavs atspulgs svētais,
            un Gars, kas vienots ir ar mums
            un augšup sauc mūs savā spēkā. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Kungs, Tavs vārds ir spīdeklis manām kājām,
            alleluja.

            Psalms 119 (118), 105–112
            105 Tavs vārds ir spīdeklis manām kājām*
            un gaisma manām takām.

            106 Es zvērēju un nolēmu*
            ievērot Tavus taisnīgos spriedumus.

            107 Kungs, es esmu ļoti apspiests;*
            saskaņā ar Tavu vārdu dzīvini mani.

            108 Kungs, pieņem manas mutes labprātīgos upurus*
            un māci man Tavus spriedumus!

            109 Mana dzīvība pastāvīgi ir manās rokās,*
            bet Tavu Likumu es neesmu aizmirsis.

            110 Grēcinieki man izlika cilpu,*
            bet es nenomaldījos no Tavām pavēlēm.

            111 Tavas pamācības ir mans mantojums uz mūžiem,*
            jo tās ir līksmība manai sirdij.

            112 Es noskaņoju savu sirdi pildīt Tavus baušļus*
            uz mūžiem, līdz galam.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs, Tavs vārds ir spīdeklis manām kājām,
            alleluja.

            2. ant. Tu mani piepildīsi ar prieku Tava vaiga priekšā,
            Kungs, alleluja.

            Psalms 16 (15)
            1 Pasargā mani, Dievs,*
            jo es ceru uz Tevi.

            2 Es sacīju Kungam: “Mans Kungs Tu esi,*
            bez Tevis man nav nekā laba.”

            3 Svētajos, kas ir virs zemes, cildenajos vīros –*
            viņos ir viss mans prieks.

            4 Tiem, kas steidzas pēc svešiem dieviem,*
            vairojas sāpes.

            Es neizliešu viņu dēļ upuru asinis,*
            un viņu vārdi nebūs uz manām lūpām.

            5 Kungs ir mana mantojuma un mana biķera daļa:*
            Tu esi tas, kura rokās ir mans liktenis.

            6 Mana daļa man tika iemērīta jaukā vietā,*
            arī mans mantojums man ir ļoti patīkams.

            7 Es slavēšu Kungu, kurš deva man saprātu,*
            jo pat naktī mana sirds mani māca.

            8 Kungs vienmēr būs manu acu priekšā;*
            es netikšu pieveikts, jo viņš ir man pie labās rokas.

            9 Tāpēc mana sirds priecājas un mana dvēsele gavilē,*
            un arī mana miesa dzīvos drošībā,

            10 jo Tu neatstāsi pazemē manu dvēseli,*
            un neļausi redzēt satrūdēšanu savam svētajam.

            11 Tu darīsi man zināmus dzīvības ceļus, †
            prieka pārpilnību Tava vaiga priekšā,*
            līksmību pie Tavas labās rokas uz mūžiem.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Tu mani piepildīsi ar prieku Tava vaiga priekšā,
            Kungs, alleluja.

            3. ant. Jēzus vārda priekšā locīsies visi ceļi debesīs un virs
            zemes, alleluja.

            Dziedājums Fil 2,6–11
            6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,*
            tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgs Dievam,

            7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu, †
            kļūstot līdzīgs cilvēkiem.*
            Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais,

            8 Viņš pazemināja sevi, †
            kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*
            līdz pat krusta nāvei.

            9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja†
            un deva Viņam vārdu,*
            kas ir pāri pār katru vārdu,

            10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi*
            debesīs, virs zemes, pazemē,

            11 un ikviena mēle atzītu,*
            ka “Jēzus Kristus ir Kungs!” Dieva Tēva godam.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Jēzus vārda priekšā locīsies visi ceļi debesīs un virs
            zemes, alleluja.

            LASĪJUMS Kol 1, 2b–6a
            Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva. Mēs pateicamies
            Dievam un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam vienmēr, kad par
            jums lūdzamies, jo esam dzirdējuši, par jūsu ticību Kristū Jēzū
            un mīlestību, kāda jums ir uz visiem svētajiem tās cerības
            dēļ, kas jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk dzirdējāt
            no Evaņģēlija patiesības vārda, kas līdz jums ir nonācis. Un
            tāpat kā visā pasaulē, tā arī pie jums tas aug un nes augļus.

            ATBILDE
            R. No austrumiem līdz rietumiem* lai ir slavēts Kunga
            vārds. No austrumiem...
            V. Viņa godība – debesīm pāri.* Lai ir slavēts Kunga vārds.
            Gods lai ir Tēvam... No austrumiem...

            Magnificat ant. Kas pildīs baušļus un mācīs tos pildīt, tas
            tiks atzīts par lielu Debesu Valstībā.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Kas pildīs baušļus un mācīs tos pildīt, tas
            tiks atzīts par lielu Debesu Valstībā.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Dievs atbalsta un uztur tautu, ko ir izvēlējis sev par mantojumu,
            lai tā būtu svētlaimīga. Pateiksimies Viņam un Viņa
            žēlsirdības piemiņai sauksim:
             Kungs, mēs paļaujamies uz Tevi!

            Vismīļais Tēvs, mēs Tevi lūdzam par mūsu pāvestu N. un
            mūsu bīskapu N., – aizsargā viņus un svētdari ar savu spēku.

            Dod žēlastību slimajiem justies līdzdalīgiem Kristus ciešanās
            – un vienmēr saņemt no viņa mierinājumu.

            Uzlūko savā žēlsirdībā bezpajumtniekus:
            – lai viņi spētu atrast dzīvei pienācīgas mājvietas.

            Lūdzu, dod un uzturi zemei augļus,
            – lai visi saņemtu dienišķo maizi.

            Kungs, uzlūko visžēlsirdīgi tos, kas ir beiguši šīszemes gaitas:
            – sniedz viņiem pajumti debesu mājokļos.

            Tēvs mūsu...

            Noslēguma lūgšana

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.