Šodienas datums: 07.04.2020  |  Vārda dienas: Helmuts, Zina, Zinaīda

Breviārs

II nedēļa. Svētdiena. Vesperes II

            (Lūdzas svētdienas vakarā)

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Svētais Dievs, Trīsvienīgais,
            Tevi gribam godināt,
            katru dienu paceļot
            uz Tevi sirdis modras.

            Pašā rīta agrumā
            jau skan Tev slavas dziesmas,
            arī vēlā vakarā
            uz Tevi sirdis tiecas.

            Tu mums dzīvē dāvini
            mirkļus, dienas un gadus.
            Uzklausi mūs žēlīgi,
            kad ik dienas lūdzamies.

            Mūžīgais Tēvs debesīs,
            Dievs Dēls un Gars vissvētais,
            brīnišķā Trīsvienībā
            tagad, vienmēr, mūžīgi. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Kungs Kristus priesteris uz mūžiem pēc
            Melhizedeka kārtas, alleluja.

            Psalms 110 (109),1–5. 7
            1 Sacīja Kungs manam Kungam:*
            “Sēdies man pa labai rokai,

            kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus*
            par tavu kāju pameslu.”

            2 Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*
            “Valdi savu ienaidnieku vidū!”

            3 Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā;*
            svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi
            kā rasu.”

            4 Kungs zvērēja un to nenožēlos:*
            “Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

            5 Kungs ir pie Tavas labās rokas,*
            satrieks karaļus savu dusmu dienā.

            7 Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*
            tāpēc arī pacels galvu.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs Kristus priesteris uz mūžiem pēc
            Melhizedeka kārtas, alleluja.

            2. ant. Mūsu Dievs ir debesīs; dara visu, kas tīk, alleluja.

            Psalms 115 (113B)
            1 (9) Ne mums, Kungs, ne mums, †
            bet tavam vārdam dod godu –*
            par tavu žēlsirdību un uzticību.

            2 (10) Kādēļ lai pagāni runā:*
            “Kur ir viņu Dievs?”

            3 (11) Bet mūsu Dievs ir debesīs,*
            viņš dara visu, ko vien vēlas.

            4 (12) Pagānu dievekļi ir zelts un sudrabs,*
            cilvēku roku darbi.

            5 (13) Tiem ir mute, bet tie nerunā,*
            tiem ir acis, bet tie neredz.

            6 (14) Tiem ir ausis, bet tie nedzird,*
            tiem ir nāsis, bet tie nesaož.

            7 (15) Tiem ir rokas, bet tie nespēj sataustīt, †
            tiem ir kājas, bet tie nestaigā,*
            ar savu rīkli tie neizdod skaņu.

            8 (16) Tiem līdzīgi kļūs tie, kas tos taisa,*
            un visi, kas uz tiem paļaujas.

            9 (17) Izraēļa nams uzticas Kungam:*
            viņš ir tiem palīgs un vairogs.

            10 (18) Ārona nams uzticas Kungam:*
            viņš ir tiem palīgs un vairogs.

            11 (19) Tie, kas Kunga bīstas, uzticas Kungam:*
            viņš ir tiem palīgs un vairogs.

            12 (20) Kungs mūs atceras*
            un viņš mūs svētīs,

            viņš svētīs Izraēļa namu,*
            svētīs Ārona namu.

            13 (21) Viņš svētīs visus, kas Kunga bīstas,*
            gan mazus, gan lielus.

            14 (22) Lai Kungs jūs vairo,*
            jūs un jūsu dēlus!

            15 (23) Jūs esat Kunga svētīti,*
            kas radīja debesis un zemi.

            16 (24) Debesis – debesis pieder Kungam,*
            bet zemi viņš atdeva cilvēku dēliem.

            17 (25) Ne mirušie slavēs Tevi, Kungs,*
            nedz visi tie, kas nokāpj klusuma valstībā,

            18 (26) bet mēs, kas dzīvojam, slavējam Kungu*
            no šī laika un mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Mūsu Dievs ir debesīs; dara visu, kas tīk, alleluja.

            3. ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli,
            alleluja.

            Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja
            dziesma tiek dziedāta. Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek
            teikts tikai katras strofas sākumā un beigās.

            Dziedājums sal. Atkl 19, 1–2. 5–7
            Alleluja!
            1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,*
            (R. Alleluja!)
            2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!
            5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,*
            (R. Alleluja!)
            un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli!
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!
            6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.*
            (R. Alleluja!)
            7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!
            jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*
            (R. Alleluja!)
            un Viņa Līgava ir sagatavojusies.
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            (R. Alleluja!)
            un Svētajam Garam,
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!           
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            (R. Alleluja!)
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            R. Alleluja (alleluja)!

            Ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli,
            alleluja.

            LASĪJUMS 2 Tes 2, 13–14

            Bet mums vienmēr jāpateicas Dievam par jums, Dieva
            mīlētie brāļi, ka Dievs jūs pirmos, garu svētdarīdams,
            izvēlējies pestīšanai un patiesības ticībai. Šim mērķim,
            mums Evaņģēliju sludinot, Viņš aicināja, lai jūs iegūtu 
            mūsu Kunga Jēzus Kristus godību.

            ATBILDE
            R. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. Dižs...
            V. Un neizmērojams savā gudrībā.* Varens spēkā. Gods lai
            ir Tēvam... Dižs...

            Magnificat ant. Ja tu nes savu dāvanu pie altāra un tur
            atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj
            turpat altāra priekšā savu dāvanu un ej, vispirms izlīgsti
            ar savu brāli un tad nāc upurēt savu dāvanu.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Ja tu nes savu dāvanu pie altāra un tur
            atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj
            turpat altāra priekšā savu dāvanu un ej, vispirms izlīgsti
            ar savu brāli un tad nāc upurēt savu dāvanu.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Slava un gods Kristum, kas spēj uz visiem laikiem pestīt
            tos, kas caur Viņu tuvojas Dievam un mūžam dzīvo, lai
            aizbildinātu par mums. Viņa ticības balstīti, lūgsim Viņu:
             Kungs, atceries savu tautu!

            Šai dienai ejot uz beigām, mēs piesaucam Tevi, taisnības
            Saule, pār visu cilvēci,
            – lai Tava nekad nedziestošā gaisma visus nepārtraukti
            aplaimotu.

            Sargā derību, ko Tu nostiprināji ar savām svētajām asinīm,
            – dari svētu savu Baznīcu, lai tā būtu šķīsta.

            Kungs, atceries ļaudis, ko esi apvienojis kopā
            – un kuru vidū Tu mājo.

            Vadi pa miera un laimes taku tos, kas šobrīd atrodas ceļā,
            – lai viņi veseli un priecīgi sasniegtu savu mērķi.

            Pieņem, Kungs, mirušo dvēseles,
            – dod viņiem viņu grēku piedošanu un mūžīgo godību.

            Tēvs mūsu...

            Noslēguma lūgšana

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.