Šodienas datums: 02.04.2020  |  Vārda dienas: Imgarde, Irmgarde

Breviārs

II nedēļa. Trešdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Labais Kungs un Ķēniņ,
            gaismas Radītāj,
            Tavā varā laika
            ritums mūžīgais.

            Saule uzlec, noriet,
            naktis dienas mij;
            gaisma nemainīgā –
            Kristus, Dieva Dēls.

            Izraēļa tautu
            vedi caur nakti;
            rādīja tai ceļu
            ugunīgais stabs.

            Arī mūs Tu vadi.
            Klīstot tumsībā,
            apgaismo mums ceļu,
            Gaisma mūžīgā.

            Kas gan cienīgs būtu
            Tavu godu teikt,
            dienas gaismai rietot,
            Tevi arvien sveikt?

            Dievs, Tu, ļaudis mīlot,
            sirdīs gaismu dedz,
            tāpēc Tevi vienmēr
            cildināsim mēs. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Mēs gaidām uz mūsu cerību svētlaimīgu
            piepildīšanos un mūsu Pestītāja godības atnākšanu.

            Psalms 62 (61)
            2 Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,*
            jo no viņa nāk mana pestīšana.

            3 Tikai viņš ir mana pestīšana un mans patvērums,*
            mans cietoksnis: nekad vairs es netikšu satricināts.

            4 Cik vēl ilgi jūs uzbruksiet cilvēkam†
            un visi sitīsiet viņu*
            kā sašķiebtu sienu un grūstošu mūri?

            5 Patiesi, no augstumiem viņi domā mani nogāzt.*
            Meli viņiem patīk. Ar savu muti viņi svētī, bet savā sirdī
            nolād.

            6 Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,*
            jo no viņa nāk mana cerība.

            7 Tikai viņš ir mans Dievs un mana pestīšana,*
            mans cietoksnis: es netikšu satricināts.

            8 Dievā ir mana pestīšana un mana godība,*
            mana stipruma pamats: mans patvērums ir Dievā.

            9 Ceriet uz viņu, visa tauta!*
            Viņa priekšā izlejiet savas sirdis! Dievs mums ir
            patvērums.

            10 Tik tiešām niecība ir Ādama bērni,*
            nepatiesība ir cilvēku bērni.

            Svaru kausos ja viņus svērtu,*
            par dūmiem vieglāki būs visi reizē.

            11 Uz varmācību nelieciet cerības†
            un nepieviliet sevi ar laupīšanu.*
            Ja bagātības vairotos, nepiesaistiet tām sirdi!

            12 Dievs reiz ir sacījis, es dzirdēju par šīm divām lietām:*
            ka Dievam ir vara

            13 un ka Tu, Kungs, esi žēlīgs,*
            jo ikvienam Tu atmaksāsi pēc viņa darbiem.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Mēs gaidām uz mūsu cerību svētlaimīgu
            piepildīšanos un mūsu Pestītāja godības atnākšanu.

            2. ant. Lai Dievs liek pār mums atmirdzēt savam vaigam un
            mūs svētī.

            Psalms 67 (66)
            2 Lai Dievs apžēlojas par mums un mūs svētī!*
            Viņa vaigs pār mums lai gaiši atmirdz,

            3 lai viņa ceļš taptu zināms zemes virsū,*
            viņa pestīšana – visām tautām!

            4 Dievs, lai Tevi slavē tautas!*
            Lai slavē Tevi visas tautas!

            5 Tautības lai priecājas un gavilē, †
            jo ļaudīm Tu tiesu spried taisnīgi*
            un vadi tautas zemes virsū.

            6 Dievs, lai Tevi slavē tautas!*
            Lai slavē Tevi visas tautas!

            7 Zeme ir devusi savu augli:*
            Dievs, mūsu Dievs lai mūs svētī!

            8 Lai Dievs mūs svētī,*
            un visas zemes malas lai viņa bīstas!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Lai Dievs liek pār mums atmirdzēt savam vaigam un
            mūs svētī.

            3. ant. Viņā ir radīts viss, un viss pastāv Viņā.

            Dziedājums sal. Kol 1, 12–20
            12 Pateiksimies Dievam Tēvam,*
            kas mūs ir darījis cienīgus kļūt svēto mantojumu
            dalībniekiem gaismā.

            13 Viņš mūs izrāva no tumsības varas*
            un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā,

            14 kurā mums ir pestīšana*
            un grēku piedošana.
            15 Viņš ir neredzamā Dieva attēls,*
            visas radības pirmdzimtais.

            16 Jo Viņā ir radīts viss, †
            kas ir radīts debesīs un virs zemes:*
            redzamais un neredzamais,

            troņi un valdīšanas,*
            priekšniecības un varas.

            Viss caur Viņu un Viņā ir radīts, †
            17 un Viņš ir pirms visa,*
            un viss pastāv Viņā.

            18 Un Viņš ir Miesas – Baznīcas galva, †
            Viņš ir sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem,*
            lai pats būtu pirmais starp visiem,

            19 jo Dievam labpatika, ka Viņā mājotu visa pilnība*
            20 un ka caur Viņu un Viņa dēļ visu samierinātu ar sevi,

            gan to, kas ir debesīs, gan to, kas virs zemes,*
            nodibinot ar Viņa krusta asinīm mieru.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Viņā ir radīts viss, un viss pastāv Viņā.

            LASĪJUMS 1 Pēt 5, 5b–7

            Ietērpieties visi pazemībā cits cita priekšā, jo “Dievs
            pretojas lepnajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību”.
            Tāpēc pazeminiet sevi zem Dieva varenās rokas, lai Viņš
            jūs paaugstinātu attiecīgā laikā. Visas savas bažas uzticiet
            Viņam, jo Viņš rūpējas par jums.

            ATBILDE
            R. Sargā mūs, Kungs un Dievs,* kā acuraugu! Sargā mūs...
            V. Paslēp mūs savu spārnu ēnā!* Kā acuraugu! Gods lai ir
            Tēvam... Sargā mūs...

            Magnificat ant. Dari, Kungs, varenus darbus ar savu roku:
            izkaisi augstprātīgos un paaugstini pazemīgos!

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Dari, Kungs, varenus darbus ar savu roku:
            izkaisi augstprātīgos un paaugstini pazemīgos!

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Mīļotie brāļi, līksmosimies mūsu Dievā, kas priecājas,
            bagātīgi apdāvinot savu tautu ar labvēlības dāvanām, un ar
            dedzību pazemīgi lūgsim Viņu:
             Kungs, vairo žēlsirdību un mieru!

            Mūžīgais Dievs, Tev tūkstoš gadu ir kā vakarējā diena, kas
            aiziet,– dari, lai mēs atcerētos, ka dzīve ir kā zieds, kas no rīta
            uzzied, bet vakarā novīst.

            Dod saviem ļaudīm mannu, lai tie nesalkst,
            – un dzīvo ūdeni, lai viņiem nemūžam neslāptu.

            Dari, lai Tavi ticīgie meklētu un tiektos pēc debesu lietām,
            – kā arī veltītu Tavam godam arī laicīgos darbus un atpūtu.

            Kungs, dod mums labvēlīgu laiku,
            – lai mēs bagātīgi saņemtu zemes augļus.

            Dāvā mirušajiem žēlastību skatīt Tavu vaigu,
            – un ļauj iemantot šo svētlaimi arī mums.

            Tēvs mūsu...

            Dievs, Tavs vārds ir svēts un Tavu žēlsirdību slavē visas
            paaudzes, pieņem savas tautas pazemīgās lūgšanas un
            gādā, lai tā nepārstātu skandēt slavas dziesmas Tavam
            godam. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā
            Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.