Šodienas datums: 30.03.2020  |  Vārda dienas: Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Breviārs

III nedēļa. Piektdiena. Laudes

            V. Kungs, atdari manas lūpas.
            R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

            Ant. Pateiksimies Kungam, jo Viņa žēlsirdība pastāv mūžam. 

            Ps 95 (94)
            1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
            līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.

            2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
            un gavilēsim viņam dziesmās.
            (Atkārto antifonu)

            3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
            un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,

            4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
            un kalnu virsotnes ir viņa varā,

            5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
            un sauszeme ir viņa roku darbs.
            (Atkārto antifonu)

            6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
            locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,

            7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
            bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
            (Atkārto antifonu)

            8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
            “Nenocietiniet savas sirdis*
           
            9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
            kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
            viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
            (Atkārto antifonu)

            10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta, †
            un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
            Viņi nepazina manus ceļus;

            11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
            Viņi neieies manā mierā.”
            (Atkārto antifonu)

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen
            (Atkārto antifonu)

            HIMNA

            Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs,
            Gaisma no mūžīgās Gaismas
            un Dievs no patiesā Dieva,
            pirms mūžiem dzemdināts Tēva.

            Caur Tevi godinām Tēvu –
            šīs pasaules Radītāju,
            kas cilvēkiem ir tik devīgs,
            ka dod tiem mūžīgu dzīvi.

            Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs
            it visā, izņemot grēku,
            aiznesi pasaules grēkus
            savā miesā uz Golgātu.

            Šo upuri Tu atkārto
            ikkatrā Svētajā Misē.
            Tu topi garīgā Maize
            un Vīns, kas dzesē mums slāpes.

            Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu,
            ar bagātām žēlastībām:
            Dēls, godībā līdzīgs Tēvam;
            Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Pret Tevi vien es esmu grēkojis, Kungs, apžēlojies
            par mani!

            Psalms 51 (50)
            3 Dievs, apžēlojies par mani*
            savā lielajā žēlsirdībā

            un savas labvēlības pilnībā*
            izdzēs manu netaisnību!

            4 Mazgā mani tīru no noziedzības traipa*
            un no grēka mani šķīstī,

            5 jo es atzīstu savu vainu,*
            un mans grēks arvien ir manu acu priekšā.

            6 Pret Tevi vien esmu grēkojis*
            un ļaunu darījis Tavā priekšā,

            bet Tavs spriedums ir pareizs*
            un Tavs lēmums ir taisnīgs.

            7 Redzi, es noziedzībā esmu dzimis,*
            un grēkā mani ir ieņēmusi mana māte;

            8 jo, lūk, Tu mīli patiesību sirdī*
            un māci man gudrības noslēpumus.

            9 Apslacini mani ar izapu – un es būšu tīrs.*
            Mazgā mani, un es kļūšu baltāks par sniegu.

            10 Ļauj man dzirdēt prieku un līksmību,*
            un gavilēs kauli, kurus pazemoji.

            11 Novērs savu vaigu no maniem grēkiem!*
            Izdzēs visus manus noziegumus!

            12 Dievs, radi manī skaidru sirdi*
            un atjauno manī stingru garu!

            13 Neatmet mani no sava vaiga*
            un savu svēto garu neatņem no manis!

            14 Dod man atkal savas pestīšanas prieku*
            un nostiprini mani ar dedzības garu!

            15 Netaisnīgos es mācīšu staigāt Tavus ceļus.*
            Bezdievīgie atgriezīsies pie Tevis.

            16 Pasargā mani no asinīm, Dievs, manas pestīšanas Dievs,*
            un mana mēle cildinās Tavu taisnību.

            17 Atdari, Kungs, manas lūpas! –*
            un mana mute teiks Tavu godu,

            18 jo upura dāvana Tev nedara prieku,*
            dedzināmais upuris, ja arī es Tev dotu, Tev nepatiks.

            19 Satriekts gars ir īstais upuris Dievam,*
            satriektu un pazemotu sirdi, Dievs, Tu nenicināsi.

            20 Savā labvēlībā, Kungs, esi žēlīgs Sionai,*
            lai tiktu uzcelti Jeruzalemes mūri.

            21 Tad Tev patiks taisnības upuris, dāvanas un dedzināmie
            upuri,*
            tad tiks likti teļi uz Tava altāra.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Pret Tevi vien es esmu grēkojis, Kungs, apžēlojies
            par mani.

            2. ant. Kungs, mēs atzīstam savu netaisnību, jo mēs
            grēkojām pret Tevi.

            Dziedājums Jer 14, 17–21
            17 Dienu un nakti manas acis lej asaras*
            un nerimstas,

            jo ar lielu sakāvi ir sakauta jaunava, manas tautas meita,*
            ar pārlieku smagu sitienu.

            18 Ja es izeju uz lauka, lūk, kritušie no zobena,*
            un, ja ieeju pilsētā, lūk, mirušie badā.

            Pat pravietis un priesteris*
            klīst apkārt pa zemi, neko nesaprazdams:

            19 Vai tad pavisam esi atmetis Jūdu*
            un vai tad Siona ir apriebusies Tavai dvēselei?

            Kāpēc tad Tu esi mūs sitis,*
            tā ka nav dziedināšanas?

            Mēs gaidījām mieru, bet nav nekā laba,*
            un izdziedināšanas laiku, bet, redzi, ir tikai izbailes.

            20 Kungs, mēs atzīstam savu bezdievību,†
            mūsu tēvu noziegumus,*
            jo mēs grēkojām pret Tevi.

            21 Sava vārda dēļ neatstāj mūs kaunā,*
            nedari negodu savas godības tronim.

            Atceries,*
            nelauz savu derību ar mums.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs, mēs atzīstam savu netaisnību, jo mēs
            grēkojām pret Tevi.

            3. ant. Kungs ir Dievs; mēs – Viņa tauta, Viņa ganību avis.

            Psalms 100 (99)
            2 Gavilējiet Kungam, visa zeme!*
            Kalpojiet Kungam ar prieku!

            Viņa vaiga priekšā*
            ejiet ar gavilēm!

            3 Ziniet, ka Kungs ir Dievs. †
            Viņš mūs ir radījis, mēs piederam viņam,*
            viņa tauta un viņa ganību avis.

            4 Ejiet viņa vārtos ar pateicības dziesmām, †
            ar himnām – viņa pagalmos;*
            slavējiet viņu un teiciet viņa vārdu,

            5 jo Kungs ir labvēlīgs. †
            Viņa žēlsirdība pastāv mūžam,*
            un viņa uzticība – uz paaudžu paaudzēm.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs ir Dievs; mēs – Viņa tauta, Viņa ganību avis.

            LASĪJUMS 2 Kor 12, 9b–10

            Tāpēc es labprāt dižošos savā nespēkā, lai manī iemājotu
            Kristus spēks. Tādēļ man patīk mans nespēks, nievāšanas,
            trūkums, vajāšanas un spaidi Kristus dēļ. Jo kad vien esmu
            vājš, tad es esmu spēcīgs.

            ATBILDE
            R. Liec sadzirdēt man agri no rīta* Tavu žēlsirdību. Liec
            sadzirdēt...
            V. Dari man zināmu ceļu, kas man ir ejams.* Tavu
            žēlsirdību. Gods lai ir Tēvam... Liec sadzirdēt...

            Benedictus ant. Kungs ir apmeklējis un atpestījis savu
            tautu.

            Benedictus (Lk 1,68–79)
            68 Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*
            jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

            69 Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
            Dāvida, sava kalpa, namā,

            70 kā viņš no mūžiem bija solījis*
            caur savu svēto praviešu lūpām,

            71 ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
            no visu to rokas, kas mūs ienīst,

            72 ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
            un atcerēsies savu svēto derību,

            73 ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
            viņš mums izpildīs,

            74 lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
            bez bailēm viņam kalpotu

            75 svētumā un taisnībā viņa priekšā*
            visās sava mūža dienās.

            76 Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
            jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

            77 viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
            ka grēki tiks tai piedoti

            78 mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
            ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

            79 lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
            un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Benedictus ant. Kungs ir apmeklējis un atpestījis savu
            tautu.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Pacelsim acis uz Kristu, kas ir nācis šai pasaulē, miris un
            augšāmcēlies, lai atpirktu savu tautu. Ar paļāvību lūgsim
            Viņu:
             Kungs, uzklausi mūs, ko esi atpircis ar savām asinīm!

            Esi slavēts Jēzu, cilvēku pestītāj, kas nebaidījies pie krusta
            izliet savas asinis par mums,
            – un ar savām dārgajām asinīm mūs atpestīji.

            Tu apsolīji dot ūdeni, kas plūst mūžīgajai dzīvei,
            – izlej savu Garu pār visiem ļaudīm.

            Tu sūtīji savus mācekļus sludināt Evaņģēliju visām tautām,
            – palīdzi viņiem izplatīt tālāk Tava krusta uzvaru.

            Dod mums spēku un pacietību slimajiem un nabagajiem,
            – kurus esi padarījis par sava krusta sabiedrotajiem.

            Tēvs mūsu…

            Visvarenais Tēvs, nāc un iespiedies mūsu siržu dziļumos,
            lai mēs, ejot Tavu norādījumu gaismā, vienmēr sekotu Tev,
            mūsu vadonim un ķēniņam. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu,
            kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos
            mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.